klimaatdoelstelling

·        Al jarenlang is de bodemproblematiek in het veenweidegebied onderwerp van gesprek en discussie. Betrokkenen in het gebied moeten duidelijkheid krijgen over welke maatregelen de overheden willen nemen en hoe nadelige gevolgen worden gecompenseerd. Leidend hierin zijn de vastgestelde Veenweidevisie (2015) van provinsje Fryslân en de door het kabinet vastgestelde nieuwe belangrijke doelstellingen.

Het CDA onderschrijft de klimaatdoelstelling en streeft ernaar om de CO2-emissie door veenoxidatie te verminderen. Duurzame ontwikkeling van het veenweidegebied moet een kwestie van maatwerk zijn, waarbij via een gebiedsgerichte aanpak keuzes kunnen worden gemaakt.

Wetterskip Fryslân is hier op basis van verantwoordelijkheden en kennis volwaardig partner van de provincie. De provincie stelt het kader, Wetterskip Fryslân heeft een adviserende en uitvoerende rol. Een financiële bijdrage vanuit Wetterskip Fryslân is hierbij passend en uitgangspunt. De omvang hiervan moet beperkt blijven om de waterschapslasten beheersbaar te houden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.