Klimaatverandering en -adaptatie

Wetterskip Fryslân is een ketenpartner in de Fries samenleving als het gaat over klimaatadaptatie, circulaire economie en energietransitie. We zien dat de klimaatverandering sneller gaat dan verwacht. Bijvoorbeeld door de toename van enorme buien met een grillig patroon. Als uitvoerende partij neemt het Wetterskip, samen met provinsje Fryslân en de gemeenten, het voortouw om maatregelen te treffen om de gevolgen van de verandering op te vangen. Het is vooral hier waar onze kernwaarde rentmeesterschap opgeld doet. Het CDA wil vooral dat maatregelen om klimaatverandering op te vangen bij uitstek beoordeeld kunnen worden in het licht van rentmeesterschap.

 

Binnen klimaatadaptatie zoeken we naar meer ruimte voor water. Meer groen, zoals groene daken en minder tegels in de tuin, en het vasthouden van water leidt tot verkoeling. Bovendien kan het hittestress (dagen waarop het, vooral in steden, extreem warm is) tegengaan. We beheren onze primaire waterkering verantwoord om Fryslân blijvend en duurzaam te beschermen tegen overstromingen. Daarbij houden we, naast de onafhankelijke zeespiegelstijging, rekening met de extra stijging ten gevolge van klimaateffecten.

 

Het CDA wil werken aan een veerkrachtig watersysteem dat de gevolgen van klimaatverandering, zeespiegelstijging en bodemdaling aan kan. Dat vraagt dat we verder kijken dan ons eigen belang en onze eigen tijd. Om een betere samenleving achter te laten, zijn inspanning, creativiteit en innovatie nodig. Uitgangspunten zijn de begrippen People, Planet en Profit. Een optimale balans tussen mens, aarde en het profijtbeginsel, met nadruk op de ontwikkeling van de circulaire economie.

Het CDA vindt dat het belastingbeginsel waarbij gebruikers en diegenen die de kosten veroorzaken, die kosten dan ook betalen, beter moet worden toegepast. Deze aanpassing moet leiden tot een betere ondersteuning om uitdagingen als klimaatverandering, energietransitie en circulaire economie verder te brengen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.