Veilig water

Wetterskip Fryslân werkt aan veiligheid. We moeten ons, ondanks dat we in de veiligste delta ter wereld leven, bewust blijven dat grote delen van Fryslân onder het zeeniveau liggen.

Versterking van onze primaire waterkeringen heeft binnen de waterveiligheid de hoogste prioriteit. Uitgangspunt is het ‘Deltaprogramma Waterveiligheid en het Hoogwater Beschermingsprogramma’. Veiligheid voor mensen en dieren die achter de dijk wonen en leven. Veilige dijken zijn daarnaast van groot belang voor de economie. Versterking hoeft niet altijd verhoging te betekenen. We kijken bijvoorbeeld ook naar innovatieve dijkconcepten.

Het CDA vindt dat bij de regionale waterkeringen de komende jaren het opvangen van de gevolgen van overstroming de focus moet hebben. De laatste jaren lag de nadruk op het voorkomen van overstromingen. Van alleen maar investeren in dijkverzwaringen naar een meer natuurlijke inrichting van het landschap. Water wordt daarin vastgehouden of kan overlopen, zonder dat dit grote gevolgen heeft.

Versterking van waterkeringen wordt uitgevoerd in combinatie met meer ruimte voor water. Het CDA ziet mogelijkheden om tegelijkertijd functies als wonen, recreatie, natuur en bedrijven in de gebieden te benutten. Het CDA wil bewoners optimaal betrekken bij de inrichting van hun gebied.

De afvoercapaciteit van de Friese boezem is kleiner dan de capaciteit van de gezamenlijke poldergemalen. Dit probleem leidt nu nog niet tot onveilige situaties doordat de poldergemalen bij langdurige regenval tijdelijk worden stopgezet. Toch moet er bijtijds een keuze worden gemaakt hoe de waterafvoer van de boezem geregeld moet worden.

Bij het uitvoeren van het oevers- en kadenprogramma wil het CDA de kaderrichtlijn ‘Water- en inrichtingsmaatregelen’ en het recreatief medegebruik volop benutten. Werk met werk maken. We stellen wel als voorwaarde dat iedere betrokken partij haar eigen financiële verantwoordelijkheid neemt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.