03 december 2020

Raadsvergadering 3 december 2020

Verordening/Nadere regels jeugdhulp gemeente Borsele 2021
De oude verordening dateert van 2015. In de tussentijd zijn er veel ontwikkelingen geweest in het Sociaal Domein. Dus is het logisch om de verordening te actualiseren.
De nieuwe verordening geeft betere handvatten bij de besluitvorming. Op die manier geeft de tekst steun bij het bereiken van de doelen van het Actieplan Sociaal Domein dat deze Raad in februari 2020 goedkeurde.
De tekst noemt bijvoorbeeld het sturen op meetbare doelen, de inzet van het eigen netwerk van betrokkenen, scherpe tarieven voor PGB’s, nadere definiëring van de tegemoetkoming vervoer, om maar een paar elementen te noemen die zullen helpen om kosten beter te kunnen beheersen. We zien dat er ook een hardheidsclausule is opgenomen. En dat is zeker nodig om te zorgen dat gevallen die echt hulp nodig hebben niet buiten de boot vallen.

Kadernota Armoede en Schulden
Wij hebben kennis genomen van de Kadernota.Wij zijn het eens met de gestelde kaders:  
De gezamenlijke verantwoordelijkheid van diverse maatschappelijke partners
De nadruk op preventie en vroegsignalering om grotere probleem te voorkomen
De laagdrempelige toegang. Het is essentieel dat kinderen niet de dupe worden van armoede.
Het lokale maatwerk, dat al is verwerkt in het Actieplan Sociaal Domein, daarom is inderdaad een uitwerking in een lokale nota voor Borsele niet nodig is.
Verlenging van het Beleidsplan WIZ 2021 is niet bezwaarlijk.
Wel belangrijk dat er nu ook oog is voor gevolgen van de coronacrisis. Ik bedoel daarmee de schulden die verborgen blijven omdat ze zijn aangegaan in het informele circuit van familie, vrienden e.d. Die staan niet in een beleidsplan maar moeten in de uitvoering wel meegenomen worden.

3e Begrotingswijziging GGD Zeeland
Voor wat betreft de bestuursrapportage van de GGD : zoals altijd een helder rapport. De Raad is al regelmatig op de hoogte gehouden van de stand van zaken, recent nog via het webinar met VRZ en GGD.
We hebben ook kunnen constateren dat de GGD in staat is om flexibel en met veel inzet in te springen op acute noodsituaties en daarbij ook goed kan samenwerken met de VRZ.
Voor wat betreft de taken die niet uitgevoerd zijn als gevolg van de corona epidemie heeft de GGD  een pragmatische aanpak, en komen er geen zaken in de knel.
De begrotingswijziging is technisch van aard. Het betreft de verwerking van de kosten van COVID-19 en de compensatie door het Rijk. Dus geen opmerkingen daarover.
Verder lezen we dat de Inkoop Organisatie Jeugd werkt aan een inventarisatie van de mogelijkheden tot bezuinigen op de Jeugdzorg. Dat is in lijn met de motie die wij ondertekenden op 4 juni. Dus we kijken uit naar het rapport.

Wat betreft de kosten van Jeugdhulp, er is nog steeds een tekort op Jeugdhulp, dat blijkt ook uit de programmarapportage die we bij een volgende agendapunt bespreken. We weten dat er allerlei inspanningen worden gedaan om dat terug te dringen. Betere samenwerking is tussen beleidsdomeinen en partners; betere inrichting van de toegang met het aantreden van vier professionals, niet langer werken vanuit een “recht op zorg” maar uitgaan van eigen mogelijkheden van de jeugd en gezinnen. Kortom er worden stappen gezet naar betere kostenbeheersing. De effecten hopen we de komende tijd te zien.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.