Agendapunt 6 - Bestemmingsplan Bedrijventerrein Nisse - Niels Kampstra
Voor ons ligt het bestemmingsplan voor het bedrijventerrein Nisse, oftewel, Bosman. Een grote, internationale speler in één van onze kleinere kernen. Juist daar wringt het nu. Laat ik voor op stellen dat we als CDA fractie het beste met onze ondernemers voor hebben en het dus ook mooi vinden dat zij het goed doen en willen uitbreiden. Maar op den duur past het niet meer qua maat en schaal bij de omgeving. Dat punt is nu wel bereikt. Als CDA fractie vinden het mooi dat deze, wat ons betreft wel echt laatste uitbreiding, gelukt is. 

Als CDA fractie hebben we nog wel een aantal opmerkingen.

Zo vinden we de termijn voor het aanplanten van de landschappelijke inpassing van 2 jaar wel erg ruim. Wat ons betreft zou de aanplant dit jaar nog kunnen en anders toch zeker volgend jaar. Aan de wethouder de taak om hier op aan te dringen. Zeker in het licht van het volgende…

Want er wordt naar onze mening te makkelijk gezegd dat het aspect licht en duisternis in de milieuvergunning geregeld wordt. Ik kan u meerdere bestemmingsplan aanwijzen waar dit netjes in het bestemmingsplan is geregeld en zeker op deze locatie, zo aan de rand van de kern, mag je toch verwachten dat dit vooraf goed geregeld is. Een misser wat ons betreft.

Agenapunt 7 - Starterslening - Niels Kampstra
Soms kan het snel gaan, in oktober dien je als fractie een motie in voor verruiming van de startersregeling en in januari ligt het voorstel er al. En wat ons betreft ook een goed voorstel. Aansluiten met een percentage van 75% van de NHG norm zorgt er voor dat de maximum aankoopwaarde altijd mee beweegt met de markt waardoor we nooit meer een situatie als nu krijgen waarbij dit bedrag achterhaalt is.

Goed voor de starters in onze gemeente, hopelijk kan dit net dat extra zetje zijn waardoor zij eindelijk een eigen huis kunnen kopen.

Ook heel mooi dat er ruimte is om extra te lenen om duurzaamheidsmaatregelen te nemen, iets wat met de huidige energieprijzen erg welkom is.

Wij willen aan de wethouder vragen om op tijd naar de raad te komen wanneer de pot leeg begint te raken zodat we als raad hierop kunnen acteren en we onze starters zo veel mogelijk kunnen blijven helpen.

Wel een kanttekening, het maximale bedrag voor de starterslening is 35.000 euro. Uit de beantwoording op de technische vragen blijkt dat we hier samen met Kapelle en Reimerswaal het laagst zitten. Wat het CDA betreft had hier meer ambitie in mogen zitten, minimaal 40.000 euro zoals in Goes of meer zoals in Noord Beveland was wat de CDA fractie betreft beter geweest, dan hadden we onze starters een nog grotere kans gegeven op de woningmarkt.

Agendapunt 8 - Principebesluit Regionalisering milieustraten - Fabian Schenk
In de beantwoording van onze vragen lezen we dat het Algemeen bestuur van OLAZ in december 2019 al besloten heeft tot verdere uitwerking van scenario 3, dat in feite regionale spreiding behelst.

OLAZ denkt dat regionale spreiding het beste potentieel heeft om aan de gestelde wettelijke eisen te kunnen voldoen. Diepere verkenning van dat potentieel ofwel het verder uitwerking van scenario 3 is het onderzoek naar de regionale spreiding om alle voor- en nadelen, inclusief de financiële gevolgen daarvan, in kaart te brengen. Op basis van die analyse zal dan later een voorstel naar de raden moeten gaan om de definitieve keus te maken voor al dan niet regionale spreiding. 

Bij het lezen van de stukken staat onze fractie niet te juichen. Het is nu nog onbekend en onduidelijk hoe een eventuele ‘Basis’ niveau eruit komt te zien. Voor welke stromen dienen onze inwoners straks verder te reizen en voor welke stromen kunnen zij in onze gemeente terecht. Bestaat het risico dat door de wijzigingen de milieustraat in Nieuwdorp minder gebruikt zal gaan worden omdat mensen er voor kiezen naar Goes te rijden omdat daar alles in één keer gebracht kan worden. Hierdoor bestaat het risico op een grote terugloop in Nieuwdorp en heeft een milieustraat in de gemeente Borsele dan nog nut? Dus met andere woorden, hoe zorgen we er voor dat we straks niet iets inrichten wat later als vuil naar de stort gebracht kan worden omdat iedereen naar Goes gaat. 

De CDA fractie pleit voor een gebruikersonderzoek op de milieustraat. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door een vooraf gestelde periode een enquête aan elke bezoeker uit te delen. Hoe denken onze inwoners, de gebruikers van de milieustraat, over de eventuele overgang naar een ‘basis’ niveau. Graag horen we van de andere fracties hoe zij hierover denken. Naar aanleiding van de stukken hebben wij nog een aantal vragen:

  • Kan de wethouder ons meenemen in de stappen die volgen nadat er een voorstel ligt? Wat als bijvoorbeeld iedere gemeente met een ander voorstel komt? Of als alle gemeente voor zijn en wij als gemeente Borsele tegen zijn wat gebeurt er dan?
  • Als er buitenom de milieustraat vanuit de gemeente extra diensten aangeboden worden aan onze inwoners, aan welke extra diensten denkt de wethouder dan? En de volgende vraag is dan natuurlijk wie gaat dat betalen?

Agendapunt 9 - Lokale Inclusie Agenda Borsele 2023-2025 - Margriet Koeleman
Deze Lokale Inclusie Agenda biedt een goede basis om verder te werken aan inclusie van mensen met een beperking:

  • Goed dat de doelgroep betrokken is, die kan immers het beste aangeven welke obstakels ze tegenkomt.
  • De activiteiten die her en der al in gang zijn gezet zijn nu via een gestructureerde aanpak in de uitvoering van de diverse beleidsprogramma’s opgenomen.
  • De doelstelling is duidelijk: iedereen moet kunnen meedoen in de maatschappij. Voor het CDA een heel belangrijk punt. Het is aan de gemeente om zo veel waar mogelijk de randvoorwaarden te scheppen. Te beginnen met bewustwording dat voor veel mensen de toegang b.v. tot gebouwen, of tot begrijpelijke informatie, niet vanzelfsprekend is.
  • Simpele dingen als boodschappen doen zijn voor mensen met een beperking al heel lastig. Probeer b.v. maar eens met een rolstoel of achter de rollator over een hobbelige stoep te lopen. Zoals die van de Dorpsstraat in Heinkenszand. Daar valt nog wat te verbeteren.

En we bekijken het van twee kanten. Vanuit de kwetsbare mensen die we welwillend ondersteunen. Om minder eenzaam te zijn, meer zelfredzaam te worden, ze kans geven tot meer zelfontplooiing, en tot deelname aan de maatschappij. En vanuit de maatschappij gezien hebben we iedereen gewoon hard nodig, op de arbeidsmarkt, als vrijwilliger. Dus we kunnen mensen niet zomaar langs de kant laten staan.

Daar moet nog veel voor gebeuren. Zoals het CDA-Kamerlid Lucille Werner onlangs (AD, 3 december 2022) zei “Maak van de emancipatie van gehandicapten een strijd”. Dat geldt ook breder voor iedereen met een beperking of kwetsbaarheid. De goedkeuring van deze Inclusie Agenda is wat het CDA betreft daarbij een belangrijke stap. En de uitvoering natuurlijk nog meer.

Agendapunt 10 - Voorstel over de actiepunt ‘Leefbaarheid - A’ en actiepunten ‘Onderwijs cultuur en sport’, in het kader van het uitvoeringsprogramma 'Schakelen met raad en daad' - Mitchel Vermeulen|
‘Misschien hebben we van bepaalde voorzieningen te veel óf te weinig.’ en, ‘We sturen op natuurlijke momenten, maken duidelijk wat de voordelen zijn en scheppen voorwaarden waardoor draagvlak ontstaat.’

De open mindset vanuit het bestuursprogramma heeft zich naar onze smaak vertaald naar wat teveel enthousiasme over het sec concentreren van voorzieningen. Slimme combinaties moeten ervoor zorgen dat onze dorpen er mooier, beter en fijner op worden. Anders moeten we het niet doen. Wij willen graag het open vizier bewaken. Dat past bij een dergelijk traject. Wordt er, bijvoorbeeld, met het oog op de woningopgave ook nagedacht over een groeiscenario? Zo zou er behoefte kunnen gaan ontstaan aan meer, ruimere dan wel andere voorzieningen voor ontmoeting, sport en onderwijs.

Over het laatstgenoemde. Wij gaan als gemeente niet over het sluiten van scholen. Nadenken over slimme combinaties voor de toekomst waarbij ook onderwijshuisvesting wordt meegenomen juichen wij wel toe. Ook hierbij zien wij vooral voldoende draagvlak en de natuurlijke momenten als richtlijn. Voor alle voorzieningen geldt dat het uiteindelijk de inwoners zélf zijn die een voorzieningen moeten dragen. Draagvlak is daarom onmisbaar. 

Blij was onze fractie om te lezen dat we op elke kern maatschappelijk vastgoed waarborgen. Iets waar we ons al vanaf het begin sterk voor maken. Ontmoeting als tegenhanger van toenemende individualisering. Een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten om het sociale cement in stand te houden. Dat mogen we niet verschralen. Centrale voorzieningen in dorpen hebben praktische, sociale en emotionele waarden. Sentiment zien wij dan ook niet als bedreiging, maar tevens als één van de graadmeters van waardering.

Over punt 2 in het voorstel kunnen we kort zijn: hier zijn we mee akkoord.

Tot slot nog twee zaken:
Een vraag aan de wethouder: kerkgebouwen worden in dit traject niet meegenomen. Hoewel deze gebouwen niet van de gemeente zijn, past dit wat ons betreft wel binnen de integrale benadering, alsook het toekomstige vraagstuk omtrent de kerkgebouwen. Ons lijkt het dan ook zinvol om deze wel mee te nemen in het totaalbeeld, hoe kijkt u (zeg ik via de voorzitter) hier tegenaan. Ook van de fracties horen we graag een reactie hierop.    

Tot slot zien wij in de tijdsplanning dat de raad in september geïnformeerd zal worden over de voortgang. Dat hier ‘schriftelijk’ hier tussen haken staat houdt wellicht verband met de drukke vergaderkalender. Onze fractie zou graag zien dat hiervoor tijd ingeruimd wordt tijdens een plenaire vergadering. Niet alleen schriftelijk dus.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.