Bijdrage bij motie vreemd aan de orde van de dag over starterslening (indieners CDA Borsele en pvda)  - Niels Kampstra
Twee weken geleden tijdens de inforaad over woningbouw in Borsele noemde de wethouder de maximale aankoopwaarde van een woning om in aanmerking te komen voor een starterslening. Dit bedrag van 190.000 euro is in de huidige tijd erg laag. Het raadplegen van funda leerde mij dat er slechts één woning in de gemeente te koop staat onder dit bedrag. Naar aanleiding hiervan ben ik wat verder gaan kijken en kwam ik tot de conclusie dat we als Borsele één van de laagste aankoopwaardes van Zeeland hanteren. Alleen al op de Bevelanden zijn er 3 andere gemeentes die ruimtere voorwaarden aanhouden. Zo hanteren Kapelle en Noord Beveland een maximum aankoopbedrag van 250.000 euro.

Een verruiming voor Borsele naar een verglijkbaar bedrag lijkt ons dan ook reëel en beter aansluiten bij de huidige woningmarkt. Daarnaast zien we dat er in Kapelle ruimte is voor een extra lening in het kader van verduurzamingsmaatregelen. Dit kan voor starters en gelet op de huidige energieprijzen ook zeer interessant zijn. Daarom zouden wij graag zien dat starters naast de starterslening extra kunnen lenen om duurzaamheidsmaatregelen te treffen.

Gelet op dit zijn wij tot de volgende motie gekomen, KLIK HIER voor de motie.

Bijdrage bij motie vreemd aan de orde van de dag over Intervence - Peter van`t Westeinde (in verband met afwezigheid van Margriet Koeleman) KLIK HIER voor de motie
Wij begrijpen dat de bedoeling van de motie is dat raden tijdig worden betrokken bij heroverwegingen van de governance van de jeugdzorg.
Daar zijn we het natuurlijk mee eens. We moeten er goed alert op zijn dat raden tijdig hun democratische rol kunnen spelen in dit proces. Maar de tekst van de motie hebben we moeite mee : de tekst doet voorkomen of de governance van de jeugdzorg al besloten is. En of de raad al voor een voldongen feit staat. Zo staat er dat er besloten is over ontvlechting van Inkoop Jeugd en GGD (3e gedachtenstreepje). Maar verder in de tekst staat er dat er diverse scenario’s zijn (7e gedachtenstreepje). Dan is er toch nog niets besloten? Waarom dan nu al klagen over gebrek aan tijdig betrekken van de raden ?
Volgens ons is de situatie dat BMC een onderzoek heeft ingesteld en een advies heeft uitgebracht. Dat advies is voor rekening van BMC en ligt nu ter bestudering. Er zijn nog door niemand keuzes gemaakt, alle scenario’s liggen nog open, het proces van kaderstelling door de raden moet beginnen. In november spreken we daar over (16 november OZO digitale vergadering met de raden).
Dit is wat wij opmaken uit het memo van 15 juni 2022 aan alle raden, met oplegmemo van 27 juni van onze wethouder. En natuurlijk willen we ook weten welke lessen er getrokken kunnen worden uit de gang van zaken rondom Intervence. We wachten daarvoor het Rekenkamerrapport af. Dat rapport is in de afrondingsfase. Kortom, wat ons betreft is deze motie niet nodig. Wel horen we graag van de wethouder een nadere toelichting op de voorgenomen stappen in het proces.

Agendapunt 5 Divident GBA Aqua bv - Peter van`t Westeinde
Mooi dat GBE Aqua nu al divident uit kan keren.
Nog beter dat het gebruikt wordt om de begeleiding van het kernenergie dossier te betalen.
Arcadis doet daarin heel goed werk voor onze gemeente en onze inwoners. Wij kunnen akkoord gaan met dit voorstel.

Agendapunt 7 Instemmen plan Slothoeve Baarland - Niels Kampstra
Een mooi plan, een mooie ontwikkeling voor Baarland. Complimenten naar de werkgroep Wonen van het project B2030 die hier heel actief en vasthoudend mee bezig zijn geweest!
Goed dat er met deze ontsluitingsweg ook al nagedacht is over eventuele verdere nieuwbouw, een stukje vooruit kijken wat wij graag zien en wat naar de mening van de CDA fractie ook de norm moet zijn. Verder spreekt het voorstel over een mix van jongeren en senioren. Wij hopen dan ook dat de woningen in een prijsklasse vallen die bereikbaar is voor starters.
Verder willen wij nog wel het volgende meegeven. In januari hebben wij een motie aangenomen waarin het college opgeroepen wordt de mogelijkheid voor regenwaterbuffering voor particulieren te integreren in het ontwerp van alle toekomstige nieuwbouwwijken in Borsele. De Slothoeve is de eerste na deze motie. Hoe wordt dit meegenomen in het vervolg?
Verder uiteraard akkoord en we hopen dit soort plannen ook in de andere kernen mogelijk te kunnen maken.

Agendapunt 10 Verordening auditcommissie - Peter van`t Westeinde
Goed dat we deze verordening nu invoeren.
Zeker omdat vanaf 2023 de rechtmatigheidsverklaring door het College afgegeven moet worden.
Daarmee wordt de rol van de auditcommissie breder en groter. Wij kunnen akkoord gaan met dit voorstel.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.