13 november 2020

Algemene Beschouwingen 2021: Behandeling van de programmabegroting in de Zeelandhallen

Donderdag 12 november - ZEELANDHALLEN - In een bijzondere setting vonden de Algemene Beschouwingen plaats in de Zeelandhallen te Goes. Fractievoorzitter Frans van der Knaap leverde als eerste een bijdrage over de programmabegroting over de volgende onderwerpen:

Corona

We leven in onzekere tijden. De coronacrisis heeft veel vanzelfsprekende verworvenheden van onze samenleving overhoop gehaald. Mensen hebben zorgen over hun gezondheid, de gezondheidszorg staat onder druk, sociale contacten zijn beperkt, reizen wordt ontraden en veel mensen ondervinden de economische gevolgen in hun werk of onderneming. Ook voor de gemeentebegroting brengt corona onzekerheid. Het CDA vindt het belangrijk dat de gemeente er zeker in deze onzekere tijd is voor onze inwoners. Dat er meegedacht wordt met onze ondernemers die het zwaar hebben en dat er aandacht is voor de mensen die door de beperkende maatregelen dreigen eenzaam te worden. Aandacht voor iedere sector. Complimenten voor het tot nu toe gevoerde beleid.

Begroting

Ondanks alle onzekerheid geeft de meerjarenbegroting een positief resultaat in vier jaar. Goes heeft een stevig fundament, is financieel gezond en kan tegenvallers opvangen. Het CDA onderschrijft dit. Onze bezuinigingen en ombuigingen van drie jaar geleden hebben tot goede resultaten geleid. We willen echter ook opmerken dat een gezonde financiële situatie alleen gehandhaafd kan worden als ook nu voorzichtig en verantwoord wordt omgegaan met de te maken keuzes. Scherp aan de wind zeilen mag, maar dit mag niet leiden tot overmoed en evenmin mag het ons ontslaan van de plicht om ook toe te werken naar jaren waarin minder risico’s hoeven te worden genomen.

Omnium

Het CDA is blij met de ontwikkelingen met het Omnium. Een oplossing lijkt in zicht te komen. Wat het CDA hierin met name wil opmerken is dat we raadsbreed met het college, de ambtelijke ondersteuning en het Omnium een proces hebben gelopen om tot een meest optimale oplossing te komen. De splitsing van exploitatie en vastgoed hebben we als CDA bepleit en we vragen ook hier aandacht voor een heel zorgvuldig vastleggen van een governance. We hebben er overigens alle vertrouwen in dat dit zal lukken. Binnen een periode van twee jaar kan dan verder gewerkt worden aan de optimalisering van de bedrijfsvoering waarbij ook markpartijen nadrukkelijk betrokken kunnen worden bij dit proces.

Participatie

Het collegeprogramma spreekt nadrukkelijk van het verder ontwikkelen van een actieve participatie van raad en burgers in besluitvormingsprocessen. Het CDA merkt op dat er belangrijke stappen zijn gezet in de cultuurverandering. Het is steeds meer gewoon om bij ieder onderwerp na te denken of burgerparticipatie en rol kan spelen en zo ja welke vorm daar het beste bij past. Het CDA is blij met het burgerpanel. We zijn heel benieuwd hoe deze mogelijkheid ons en de burgers gaat helpen. Wij vragen wel met klem aandacht voor groeperingen in de samenleving die graag betrokken willen worden bij het beleid. Ons nieuwe instrument het burgerpanel biedt mooie mogelijkheden, maar mag geen excuus zijn om andere gewenste vormen van participatie te blokkeren. Het CDA denkt hierbij bijvoorbeeld aan de seniorenraad. Graag een reactie van college.

Veerse Meer

De hotspot het Veerse Meer vraagt de komende tijd onze aandacht. Daar moeten we echt duidelijkheid verschaffen op korte termijn. Het CDA is, zoals veel andere collega’s actief met veel betrokkenen in gesprek geweest en is van mening dat het voor alle partijen wenselijk is op korte termijn tot duidelijkheid te komen.

Personeel

De inhuur van externe medewerkers is tussen 2017 en 2019 toegenomen van 5,2 naar 11,3 %.  Het CDA begrijpt dat het invullen van vacatures in het ambtelijk apparaat is niet altijd eenvoudig. Naar onze mening zou structurele samenwerking met andere gemeenten hier een bijdrage kunnen bieden. Wij zouden net als vorig jaar willen vragen om net als bij gemeenschappelijke regelingen afspraken over personele samenwerking te maken. Samenwerking met andere gemeenten om deskundigheid te spreiden en mogelijke dure inhuur te voorkomen.

Het sociaal domein en Jeugdzorg

Het sociaal domein en met name de jeugdzorg baart ons al enkele jaren zorgen. We zijn daarom heel blij met het Focusplan dat is ontworpen. Wij zijn van mening dat dit plan, evenals het rapport van Berenschot, handvatten biedt om meer grip te krijgen op het sociaal domein. Een van de belangrijkste elementen in het plan is een cultuurverandering. Dit is heel lastig zoals blijkt uit het feit dat we aan deze cultuurverandering als jaren werken. We zien graag bij de uitwerking extra en vooral concrete plannen om de gewenste cultuurverandering ook daadwerkelijk tot stand te brengen.

Cultuur

Tot slot: Cultuur is een belangrijke bindende kracht in de samenleving. Het CDA is trots op de vele mensen, waaronder veel vrijwilligers die zich inzetten voor een rijk en gevarieerd cultuuraanbod. Een bruisend Goes kan niet zonder een bruisende kunst- en cultuursector. Het CDA vraagt zeker in deze tijd blijvende aandacht voor deze sector. De realisatie van de verhuizing van de biblitheek is een mooi succes.

Tot Slot

Het CDA staat midden in de samenleving. Wij geloven in de kracht van de samenleving. Alleen samen kunnen we zaken oplossen. We moeten schouder aan schouder staan. In gesprek met de samenleving komen we tot oplossingen die op brede steun kunnen rekenen. Brede steun die we ook in de raad nastreven om zo het beste voor Goes te kunnen realiseren. Voorzitter, Ik sluit af met dank aan het ambtelijk apparaat en wens het college en onze Raad veel wijsheid toe en Gods zegen voor het komende jaar.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.