13 december 2019

Bijdrage raadsleden Patrick Simpelaar en Suzanne van Avermaete | Debatraad 12-12-2019

Donderdag 12 december - GOES - Tijdens de debatraad van donderdagavond hebben raadsleden Patrick Simpelaar en Suzanne van Avermaete enkele bijdragen geleverd.

Bijdragen Patrick Simpelaar

Veilig thuis

Voorzitter, misschien mogen we in dit verband wel spreken over een duivels dilemma. Geld of financiële middelen vs zorg en veiligheid bij mensen thuis. Het CDA is natuurlijk van mening dat die balans altijd de kant moet uitslaan van Veilig thuis. Daar ontkomen we niet aan. We zijn dan ook blij met het goede werk dat de GGD is dit verband uitvoert en daarvoor willen wij hun bedanken!

Vanuit de controlerende rol hebben wij natuurlijk ook oog voor deze financiële kant van dit ingewikkelde verhaald. De discussie wordt behoorlijk scherp gevoerd zo lijkt het tussen het AB en BC en misschien zou de portefeuillehouder ons in dit proces ons nog eens willen meenemen?

Wij hebben begrip voor het standpunt van het AB dat professionele zorgverleners niet ingehuurd kunnen worden. Zo wil je als GGD opgebouwde kennis tijdens zo een periode met vast personeel behouden en borgen. Wij zijn van mening en het heeft dan ook de voorkeur van het CDA dat er dan ook moet worden uitgekeken naar vaste medewerkers. 

Het heeft de voorkeur van het CDA dat er dan ook moet worden uitgekeken naar vaste medewerkers. 

De vraag die de boventoon lijk te voeren is of deze beoogde structurele lasten incidenteel kunnen worden verwerkt en wie zou hier nu eigenlijk voor aan de lat moeten gaan staan? Klopt dat in de ogen van de portefeuillehouder? Hoe kijkt hij hier tegen aan? 

Er wordt gesproken over ontwikkelingen in 2020. In hoeverre zouden deze ontwikkelingen een oplossing kunnen bieden voor dit financiële probleem. En voorzitter als we het op termijn dan toch structureel moeten oplossen, zouden we deze nieuwe formatie in zijn totaliteit toch ook structureel in de begroting op kunnen nemen en vragen aan de GGD om zelf met voorstellen te komen vanuit de organisatie om dit probleem op te lossen binnen nu en een X aantal jaar. Een soort van taakstelling voor de GGD als organisatie in zijn geheel? Misschien zou de portefeuillehouder hierop willen reageren?

GR - de Bevelanden

Voorzitter we zijn het eens met de positieve voorgestelde zienswijze over de betreffende begrotingswijziging. Eerder genomen beslissingen worden nu verwerkt. Wat ons betreft had dit in de basis ook als hamerstuk afgedaan kunnen worden.

  • Toch nog enkele vragen naar aanleiding hiervan, welke verband houdt met de recente aankondiging over de samenwerking van de Bevelandse gemeenten binnen GR de Bevelanden als het gaat om het werven en selecteren van personeel. Is deze activiteit begroot, past deze binnen de huidige formatie of komt hiervoor een nieuwe begrotingswijziging op termijn?
  • Meer inhoudelijk nog op dit punt. De CDA fractie heeft hier onder andere vragen over gesteld in de begrotingsraad, of dit niet gezamenlijk opgepakt zou kunnen worden. Goed dat deze samenwerking is gezocht. De Bevelandse gemeenten vissen tenslotte, als het gaat over het vinden van goed personeel, allemaal in de zelfde vijver. Hoe moeten we deze samenwerking nu precies zien. Wordt er nu wat meer gecoördineerd gevist? (Dezelfde vacature teksten gebruiken, zelfde soorten van gesprekken gevoerd) Of wordt er ook echt op de inhoud gekeken naar de invulling van de taken over de gemeenten heen? Met andere woorden kan door deze samenwerking iemand die wordt aangetrokken werken voor meerdere gemeenten?

Bijdrage Suzanne van Avermaete

Wet verplichte GGZ

Besluit de door de Rijksoverheid voor de ambulantisering van de GGZ en de Wvggz beschikbaar gestelde bedragen in te zetten t.b.v. de implementatie van de Wvggz. En de niet bestede middelen in 2019 via resultaatbestemming in te zetten voor het tekort in 2020. De resterende tekorten zullen, conform de afspraak, worden opgevangen binnen het geheel van het programma Sociaal Domein.

De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) geldt vanaf 1 januari 2020. Deze wet regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de ggz. Een belangrijke verandering is dat verplichte zorg straks ook buiten een ggz-instelling verleend kan worden, bijvoorbeeld op een polikliniek of zelfs thuis.

Wij zijn over deze wet als raadsleden 2 weken geleden geïnformeerd. Domeinen Zorg en Veiligheid komen dichter bij elkaar en vullen elkaar aan door een integrale aanpak, met het veiligheidshuis als netwerksamenwerkingsverband, voor personen met verward gedrag, waarbij vaak sprake is van complexe problematiek.

Het doel van de samenwerking is het terugdringen van overlast, huiselijk geweld en criminaliteit. De kracht is het dadergericht, gebiedsgericht en probleemgericht werken.

Het doel van de samenwerking is het terugdringen van overlast, huiselijk geweld en criminaliteit. De kracht is het dadergericht, gebiedsgericht en probleemgericht werken. Ook staan landelijk de veiligheidshuizen met elkaar in verbinding t.b.v. de kennisdeling en inzicht in deze cliënten groep. Tevens is er de toegang tot het automatiseringssysteem Khonrad door verschillende partijen voor registratie van meldingen voor de verplichte zorg en dat juichen we toe. Samenwerking, informatie uitwisseling en communicatie zijn de sleutelbegrippen.

Het doel is om de betrokken personen voor langere periode te begeleiden naar structurele oplossingen en terugval of herhaling te voorkomen. Hiermee zijn cliënten en samenleving gebaat.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.