04 december 2019

Bijdrages CDA Goes raadscommissie 4 december

Woensdag 4 december - GOES - In de raadscommissie van 4 december 2019 leverde beide steunfractieleden Rabia Soebhan en Easther Houmes een bijdrage.

Bijdrage Rabia

Dank u voorzitter,

Allereerst is het goed om te lezen dat de voorbereiding van de ontwikkeling van het bedrijventerrein Deltaweg in volle gang zijn. De ontwikkeling levert een duurzame bijdrage aan de toekomst van Goes en voor onze inwoners nu en voor de toekomst. De stukken die vertrouwelijk voor liggen ter bespreking roepen echter wel wat technisch - inhoudelijke vragen op.

Allereerst de vragen over de exploitatieberekening:

- De exploitatieopzet gaat uit tot 2032 van een positief saldo. Dat is vanaf nu gerekend ruim 12 jaar. In hoeverre is in de exploitatie rekening gehouden met risico’s die niet voorzien zijn. In 12 jaar kan veel gebeuren. Is de exploitatieopzet realistisch en waarom?

- onduidelijk is of niet voldoende onderbouwd in de stukken waarom gekozen is voor deze termijn tot 2032?

- in het voorstel staat dat er een voorfinanciering nodig is van ruim 12 mio, naast nog eens ruim 4 mio voor buitenwijkse infra..deze kosten worden ook gemaakt voor het bedrijventerrein en worden gedeeltelijk ten gunste van het bedrijventterrein aangelegd, Waarom zijn deze kosten dan niet ook toegerekend aan het bedrijventerrein bij voorfinanciering, waarom een apart kredietvoorstel?

- in het raadsbesluit wordt verzocht om 2 maal krediet 747.000 en 3.397.000 te verlenen voor de bovenwijkse infra, wat gaat er concreet gebeuren met deze middelen en is er een planning van de  werkzaamheden en uitgifte van de middelen?

- in het voorstel wordt gesproken over een 2 keer per jaar herzien van de exploitatie. Het gaat over een behoorlijke investering waarbij voor nu nog onduidelijk is wanneer de eerste gronden daadwerkelijk verkocht en uitgegeven gaan worden. Is een 2 jaarlijkse rapportage/bijstelling voldoende om grip te krijgen op de uitgaven en inkomsten en de risico’s?

- is er een lijst met belangstellenden voor kavels aan de Deltaweg en worden deze actief benaderd bij het in verkoop gaan van de gronden?

WVG:

- uit de stukken is te herleiden dat er 2-tal percelen in eigendom zijn van derden. Wat is het scenario van ontwikkeling Deltaweg als er geen ovk tot stand komt met de eigenaren?

- in hoeverre is voornoemde scenario meegenomen in de exploitatieberekening?

- wat zijn de gevolgen als de WVG geen uitkomst biedt voor verdere ontwikkeling, is onteigening dan het middel en hoe denkt u daarover?

Begroting:

- in het voorstel word gesproken dat de financiële positie van de bouwgrond goed is...in het tekstvoorstel kan herleid worden dat de cijfers in 2019 t.o.v. 2018 anders zijn, immers de boekwaarde daalt, waarom word voorgaande conclusie getrokken ook irt tot de financiering van Deltaweg en Poel II?

Bijdrage Easther

Voorzitter,

Bij alle veranderingen in de zorg moet eenieder die hiervan afhankelijk is kunnen blijven vertrouwen op de zorg die ze nodig hebben. Hieruit blijkt solidariteit – een belangrijk detail volgens het CDA. In het Koersdocument wat voor ons ligt, wordt en ik citeer “een richting bepaalt waar we als Goes naar toe willen.” Het CDA vindt het goed dat vraag en aanbod niet alleen beter op elkaar zullen aansluiten, maar dat we tevens met elkaar in discussie zullen gaan.

Arbeidsmarktregio en Zeeuwse Werkkamer

Er wordt in de eerste alinea benoemd dat de Zeeuwse Werkkamer niet geheel vrij is in het maken van beleid en het vormgeven van de uitvoering, met name daar waar het gaat om instrumenten en uitvoering gericht op werkgevers.

o   Hebben deze grenzen een negatief effect op het bepalen van beleid in de Zeeuwse Werkkamer in tegenstelling tot andere provincies?

2.4 Statushouders

Bij het gedeelte over Statushouders wordt aangegeven dat de huidige aanpak onvoldoende ondersteuning biedt op diverse vlakken. Een specifiek voorbeeld is het beheersen van de Nederlandse taal.

o   Biedt het Regioplan voldoende ondersteuning tot en met 2021, wanneer de gemeenten weer verantwoordelijk worden voor de inburgering en educatie van nieuwkomers?

o   Wat is de stand van zaken omtrent de taalcursussen die de gemeenten gaan uitvoeren?

2.6 WSW-ers

o   Hoe worden de taken van GR Betho in de toekomst uitgevoerd als er geen nieuwe instroom plaatsvindt, maar wel een gemiddelde uitstroom van 10 jaar?

2.8 GGZ en arbeidsmarkt

Het stuk over de GGZ en arbeidsmarkt onder kopje 2.8 benoemt diverse problemen bij mensen met psychische aandoeningen en het vinden van werk. Het is goed om te horen dat er geld beschikbaar wordt gesteld vanuit het Rijk om hier een inventarisatie naar te kunnen doen in de eigen gemeente.

o   Wordt de raad actief geïnformeerd als er meer bekend is over het beter aansluiten van de arbeidsmarkt op de geestelijke gezondheidszorg?

o   Kunt u het tijdspad aangeven voor de daadwerkelijke realisatie van oplossingen tot implementeren en borging van mogelijke veranderingen?

2.9 Landelijke ontwikkelingen

Bij de structurele wijziging van de klassieke bijstandspopulatie wordt de verwachting benoemd van het aantal te begeleiden mensen. Een specifieke groep wordt hier aangeduid: jongeren die vanuit het Voorgezet speciaal onderwijs en Praktijkonderwijs de Doelgroepenregister instromen.

o   Goes kent met name het Odyzee college die deze doelgroep voorziet van speciaal onderwijs. In hoeverre vindt er samenwerking plaats om kinderen al op jonge leeftijd kennis te laten maken met reguliere banen (bijvoorbeeld in de vorm van snuffelstages)?

4. Strategie

Er worden diverse redenen genoemd waarom de regievoering op de Participatiewet en Wsw de afgelopen periode niet de aandacht heeft gekregen die het verdient.

o   Kunnen die redenen benoemd worden?

o   Hoe zorgen we in de toekomst ervoor dat – indien van toepassing – dit niet meer gebeurd?

Ik dank u wel voorzitter.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.