28 november 2019

CDA Goes stelt vragen over vandalisme sportpark het Schenge

Donderdag 28 november - GOES - CDA Goes is opgeschrikt door vandalisme op het sportpark het Schenge. De raadsfractie heeft hierover vragen gesteld in de persoon van Patrick Simpelaar. Neem de vragen hieronder door.

Vandalisme sportpark

Geacht college,

Afgelopen dagen werd onze fractie opgeschrikt door een aantal nieuwsberichten in de pers over vernielingen op het sportpark het Schenge. Tijdens de begrotingsraad van 7 november jl. hebben wij als fractie al aandacht gevraagd voor het feit dat er vernielingen plaatsvinden op het park.

Op de eerste plaats zijn wij als CDA-fractie van mening dat de inwoners van Goes, ook conform de recente vastgestelde beweegvisie, zoveel mogelijk in staat moeten worden gesteld om te sporten. Wij vinden het belangrijk dat het sporten op het sportpark het Schenge zo laagdrempelig mogelijk moet blijven voor iedereen die wil sporten. De inwoners van Goes moeten dan ook zo optimaal mogelijk gebruik kunnen maken van de prachtige sportfaciliteiten die sportpark het Schenge te bieden heeft. De CDA-fractie is van mening dat het openbaar karakter van het sportpark om deze reden gewaarborgd moet worden.

Wij zijn als CDA-fractie van mening dat de accommodaties van de diverse verenigingen zo goed mogelijk moeten worden beschermd tegen vandalisme en dat de gemeente hier in samenwerking met de verenigingen, jeugdwerk en politie een coördinerende, dan wel regisserende rol heeft te vervullen.

Wij moeten als fractie constateren dat:

- er met enige regelmaat sprake is van vernielingen op het sportpark.

- Dat de onderlinge gezamenlijke WhatsApp groep van verenigingen werkt, maar tot nu toe niet voldoende oplossing biedt voor het probleem.

- Het buurtpreventieteam een goede rol vervult. Zij surveilleren echter niet na tien uur waardoor een deel van de tijd ruimte laat. Bovendien blijkt dit team wegens omstandigheden recent ook opgeheven.

- De Boa’s van de gemeente Goes niet werkzaam zijn in de avonduren en in het weekend.

- Er reeds een groot beroep wordt gedaan op de politie en de politie een hoge werkdruk kent.

Het CDA heeft hierover de volgende vragen:

  1. Kan het college een inschatting geven over hoe vaak er vernielingen plaatsvinden op het sportpark aan de gemeentelijke eigendommen en eigendommen van de verenigingen?
  2. Wordt er van deze vernielingen altijd aangifte gedaan bij de politie?
  3. Klopt het dat verenigingen nog steeds gebruik kunnen maken van een schadefonds in geval van vernielingen, indien zij daar aangifte van gedaan hebben? Zo ja, hoe vaak is hier gebruik van gemaakt in het verleden?
  4. Ziet het college mogelijkheden in het tegengaan van vandalisme door middel van het inzetten van digitale hulpmiddelen zoals camerabewaking?
  5. Is het college bereid om te bekijken (o.a. met verenigingen en jeugdwerk) in hoeverre er, na het opheffen van het buurtpreventie team, weer met een (nieuwe) vorm van een preventie uit de wijk kan worden gewerkt, zoals buurtvaders, of andere sleutelfiguren uit de wijk?
  6. Kan het college aangeven welke rol de politie zou kunnen spelen bij het tegengaan van overlast op het sportpark?
  7. Welke mogelijkheden ziet het college om samen met de politie de handhaving te coördineren, ook nadat de sportverenigingen het park hebben verlaten na 22.00 uur?
  8. Kunnen de sportverengingen wellicht gebruik maken van een BOA in het licht van de recent door de raad aangenomen motie “Rent a BOA”?

We zien de beantwoording van deze vragen met belangstelling tegemoet.

Namens de CDA Fractie,

Patrick Simpelaar

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.