14 juli 2022

De laatste raadsvergadering alvorens het reces

Donderdag 14 juli - GOES - Het CDA, vertegenwoordigt door Easther Houmes en Joost de Goffau, volgde vanavond de laatste raadsvergadering alvorens het politieke reces. Onderwerpen zoals verduurzaming, tiny houses en de jaarstukken 2021 passeerden de revue.

Mondelinge vragen verduurzaming maatschappelijk vastgoed

Het CDA heeft schriftelijke vragen gesteld over de hoge energiekosten van wijk en dorpshuizen. Hierin stelden wij de vraag hoe de gemeente op korte termijn wijk en dorpshuizen kan bijstaan, die geconfronteerd worden met geëxplodeerde energielasten. Hier werd een beleidsmatig antwoord opgegeven met betrekking tot de duurzaamheidsopgave. Dat is prettig voor de toekomst maar daar zijn wijk en dorpshuizen nu niet mee geholpen. En hulp is nodig. Want voor een aantal accommodaties verdubbelen de energiekosten met meer dan 10.000 euro extra per jaar! Dat valt gewoonweg niet op te vangen uit reserves. Daarom de concrete vraag:  

Op welk moment is de gemeente bereid financiële ondersteuning te bieden en wat is hiervoor de procedure? Het CDA vindt het belangrijk dat hier nu duidelijkheid over komt. 

 • Antwoord: college erkent het punt. Op dit moment zijn er gesprekken met de besturen: de jaargesprekken. Dit kwartaal worden deze afgerond. Dan wordt er een antwoord geformuleerd door het college. 

Verruiming doelgroep energietoeslag

De partijen D66, PvdA-GL, NG en PvG dienden een motie in over verruiming van de doelgroep voor de energietoeslag. Een sympathieke oproep waarmee we veel inwoners van Goes van een compensatie voorzien. Het CDA zou daarom voor willen stemmen, echter willen de partijen de extra kosten die deze oproep met zich meebrengt, verhalen op de reserve Sociaal Domein. Een reserve waar het vorige college zo voor heeft gestreden. Het CDA ziet het niet zitten dat deze reserve nu uitgegeven wordt.

Motie VVD / CDA over stikstof

Samen met de VVD zocht de CDA raadsfractie naar een manier om als gemeente, die eigenlijk weinig te zeggen heeft over dit onderwerp, de provincie een hart onder de riem te steken. Het CDA hecht veel waarde een vitale en sterke agrarische sector die in balans is met de omgeving. Het verbeteren van het verdienmodel en pleiten voor een perspectief voor de boeren wil het CDA hiermee bewerkstelligen. 

Het is heel sympathiek dat er een motie klaarligt van PvdA - GL om een hulploket in te stellen voor de transitie. Echter voor het CDA is de strijd nog niet gestreden. Sterker nog, we staan nog midden op het slagveld. Laten we eerst onze steun uitspreken voor de mensen die nu vechten voor hun bestaanszekerheid, en wanneer er een passend plan op tafel komt, laten we zeggen een compromis tussen het Rijk en de sector, kijken naar ondersteuning op maat voor de Goese, agarische ondernemer.  

Na overleg met de SGP/CU en Partij voor Goes, stemden zij voor en is de motie aangenomen.

Motie stikstof

Constaterende dat:

 • Er grote onrust is ontstaan door de consequenties van het aangekondigde stikstofreductiebeleid in de nota Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG);
 • Het nu voorgestelde stikstofbeleid, naast grote gevolgen voor onze Goese landbouwbedrijven en platteland, ook verstrekkende gevolgen heeft voor de woningbouw en/of uitbreiding voor bedrijfspanden;
 • Gedeputeerde en Provinciale Staten Zeeland een eerste reactie hebben gegeven op de startnotitie NPLG, wat de zorgen van de Zeeuwse samenleving en besturen samenvat;
 • De landbouw op dit moment zorgt voor een zekere beschikbaarheid van goed en betaalbaar voedsel in onze regio en directe buurlanden;
 • Boeren onmisbaar zijn voor een goed agrarisch natuurbeheer in de gemeente Goes.

Overwegende dat:

 • De stikstofproblematiek een opgave is waar de hele Nederlandse samenleving voor staat;
 • De gemeente Goes een thuis biedt aan een groot aantal agrarische ondernemers en zorg dient te dragen voor hun huisvesting en bestaanszekerheid;
 • Het Natura-2000 gebied Veerse Meer voor een opgave van 70% stikstofreductie[1] staat.

Roept het college op:

 • Naast de Provincie Zeeland, met zoveel mogelijk betrokkenen op te komen voor de belangen van agrarische bedrijven en andere sectoren in Goes en bij te dragen aan een perspectief voor de boer.

Verzoekt het college van Goes:

 • Pro-actief aan te sluiten bij de Provincie Zeeland en mee te werken aan een lokaal gedragen gebiedsgerichte aanpak met heldere opgaven en toekomstperspectieven, en waar nodig hiervoor ambtelijke capaciteit vrij te maken;
 • Om steun uit te spreken over de brief van Gedeputeerde Staten van Zeeland d.d. 15 juni 2022 over de startnota NPLG;
 • Als gemeente Goes onze zorgen inzake het stikstofbeleid te uiten richting Den Haag via een schriftelijk statement.

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fracties,

VVD,                          CDA,

 

Stan Jasperse          Easther Houmes

 

[1] www.aanpakstikstof.nl/binaries/aanpakstikstof/documenten/publicaties/2022/06/10/richtinggevende-emissiereductiedoelstellingen-nederland/Richtinggevende+emissiereductiedoelstellingen+Nederland.pdf

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.