19 juni 2020

Inbreng raadslid Patrick Simpelaar tijdens de debatraad: aandacht voor getroffenen door de corona-crisis

Vrijdag 19 juni - GOES - Gisteravond vond de debatraad plaats in de gemeente Goes. Raadslid Patrick Simpelaar sprak in bij het agendapunt over GR de Bevelanden.

Voorzitter, de tijd dat onze inwoners en ook onze bedrijven alleen met gemeente-ambtenaren te maken krijgen uit het gemeentehuis, ligt al een geruime tijd achter ons. We hebben sinds lange tijd te maken met gemeenschappelijke regelingen verspreid over de provincie. De gemeentelijke dienstverlening is in dat verband nogal versnippert geraakt over verschillende organisaties.

Als je nu als oudere slecht ter been bent en een traplift nodig hebt, kom je uit bij GR de Bevelanden. Maar het zou ook het SWVO kunnen zijn, want volgens de stukken geven ook zij geld uit aan trapliften. Hoe zit dit nu precies met deze overlap?

Antwoord college: Contract afsluitingen met leveranciers voor trapliften vindt plaats bij het SWVO en verstrekking aan inwoners van trapliften vinden plaats door GR de Bevelanden.

Maar ook als het gaat om het actuele onderwerp van Corona, want als je vanwege de Corona-crisis uitstel wil vragen van de gemeentelijke belasting, heb je te maken met SABEWA. Maar als je door diezelfde Corona-crisis je baan bent kwijt geraakt, moet je bijstand aanvragen bij GR de Bevelanden. Bewaart iemand het overzicht voor de mensen die getroffen zijn?

Het college is het met het CDA eens dat hier aandacht voor moet komen.

Door het college wordt toegezegd dat deze vraag wordt weggelegd bij de taakgroep sociaal domein van de crisis organisatie van de VRZ.

Ook voor de Goese bedrijven en instellingen geldt dat zij te maken hebben met versnippering van de gemeentelijke dienstverlening. Zo worden: Milieu-regels gecontroleerd door de RUD en als ze pech hebben door de DCMR, brandveiligheidsregels door de VRZ en de hygiëne-regels door de GGD en allemaal door verschillende toezichthouders. Is er aandacht vanuit het college voor deze hoge toezichtsdruk voor bedrijven door de verschillende organisaties?

Antwoord college: Het college vindt de versnippering van toezicht een belangrijk en actueel thema. Het college stimuleert de samenwerking tussen verschillende toezicht instanties. Ook de corona crisis heeft ervoor gezorgd dat verschillende toezicht instanties elkaar meer hebben gevonden en elkaar helpen. Het college hoopt dat de crisis in dit verband als vliegwiel kan gaan werken.

Het mag duidelijk zijn dat de gemeentelijke dienstverlening versnippert is en voor een groot deel ondergebracht bij tien verschillende gemeenschappelijke regelingen. En wel ter waarde van: ruim 28 miljoen voor de gemeente Goes en na vandaag moet daar weer ruim 700 duizend euro bij.

Wij zijn als CDA Goes van mening dat we de verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de samenleving moeten leggen. Dat betekent dat we het belangrijk vinden dat de kracht van samenwerking zo efficient en effectief mogelijk moet worden ingericht. Voor inwoners en bedrijven moet de dienstverlening van de GR’en zo goed mogelijk worden ontsloten en integraal afgestemd. In hoeverre kijken de portefeuillehouders in de diverse AB’s naar efficiëntie, effectiviteit en integraal afstemmen tussen GR’en onderling als het gaat om die dienstverlening voor onze inwoners? 

Antwoord college: Dit aspect heeft continue de aandacht.

Wat wij zien is dat het college aan de voorkant probeert zo goed mogelijk door middel van o.a. de gemeentelijke website de dienstverlening van deze GR’en te ontsluiten. Voor de ene GR moet je wel wat verder doorklikken dan voor de andere GR. Maar wij zien dat er voor verdere doorontwikkeling van deze ontsluiting nog zeker ruimte is. Deelt het college deze mening en op welke wijze denkt het college hier nog verdere invulling aan te kunnen geven?

Antwoord college: Het college zegt toe dat men zal nagaan of de website op dit vlak nog beter kan worden ingericht

Aan de achterkant zien wij als raad dat er op zich goede initiatieven worden ontwikkeld om de planning en control cyclus op elkaar af te stemmen. Zo kennen we ook al geruime tijd de VZG-norm. Ook zien we steeds meer initiatieven om klankbordgroepen voor raadsleden op te richten. Een goede zaak, want onbekend maakt tenslotte onbemind. Maar blijkbaar zijn er toch ook altijd GR’en die dit soort normen en ideeen niet nakomen. Zo wordt niet altijd de VZG-norm nagekomen, worden stukken niet altijd op tijd aangeleverd en betrekken ook nog niet alle GR’en de raden op een gelijke manier. Wat wordt hier in VZG-verband hier nu concreet aan gedaan? Wordt er in VZG-verband geëvalueerd in dit kader? Wat mogen we in dit kader nog verwachten?

Antwoord College: Op provinciaal niveau worden afspraken gemaakt hierover. Concreet zal dit bijvoorbeeld plaatsvinden als het gaat om de financiële gevolgen voor GR’en van de Corona crisis.

Wat wij zien in de stukken die vandaag voorliggen is dat de GR’en allemaal op verschillende manieren worden aangestuurd en tegen dezelfde en verschillende problemen aanlopen. De GGD heeft moeite heeft met aansturing van zijn personeel en heeft extra geld nodig voor interim managers. Ook een nadrukkelijk zorg is de inkooporganisatie voor de jeudzorg en nieuw is het toezicht op de WMO. Verder zien we begrijpelijkerwijs de financiële vertaling van de Corona-crisis bij de GGD nog niet terug, maar wij zien grote uitdaging verschijnen. Deelt het college deze zorg?

Antwoord college: Deze zorg wordt door het college gedeeld.

Anderzijds complimenten voor de GGD, maar ook de VRZ voor wijze waarop zijn de Corona crisis tot op heden bestrijden onder moeilijke omstandigheden. En dan echt tot slot de Betho.

Complimenten voor de Betho voor het mooie resultaat en wij hopen dat de traktatie inmiddels is uitgedeeld aan het personeel.

Antwoord college: Het college wil hier niet te veel antwoord op geven, dit om de verrassing niet teveel weg te nemen, maar het personeel kan iets op de salarisstrook tegemoet zien en iets lekkers bij de koffie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.