09 september 2021

Inbrengen raadscommissie donderdag 9 september

Donderdag 9 september - THUISWERKPLEK GOES - Gedurende de raadscommissie van donderdag 9 september hebben de raadsleden diverse vragen gesteld over de onderwerpen die behandeld werden.

Initiatiefvoorstel meer vrouwen in de raad - Easther Houmes

Het begin van het eind: de gemeenteraad zoals wij die nu kennen gaat de laatste maanden in. En we beginnen met een initiatiefvoorstel dat aansluit bij de actualiteit: namelijk de oproep tot meer vrouwen in de raad.

Als we binnen het CDA kijken hebben we hier flinke stappen in gezet. We hebben een actief vrouwennetwerk voor heel Zeeland, hebben voor het reces aandacht besteed aan meer vrouwen op onze kandidatenlijsten en voor wie het nieuws volgt: onze eigen Esther de Lange kandideert zichzelf voor voorzitter van het Europees Parlement in Brussel. Bij het CDA zijn we overtuigd van de noodzaak van de representatieve vertegenwoordiging van de samenleving.

We gaan terug naar Goes waar we de gemeente uitdagen het proces om te draaien met zogeheten Raad zoekt vrouw-bijeenkomsten. Dit houdt onder andere in: speeddates, een interactief panel en een kijkje in de politieke keuken. De keuze voor de politieke partij volgt later.

Het CDA is zeer benieuwd hoe zich dit in de praktijk gaat uiten en omarmt het uitwerken van dergelijke initiatieven. We merken echter wel op dat de uiteindelijke verantwoordelijkheid ligt bij de partijen zelf, en vragen daarom om ook hier uitgebreid aandacht aan te besteden in de werkgroep. Verder vraagt het CDA zich af of een afgevaardigde van gemeente Eindhoven of ProDemos actief betrokken kan worden bij de werkgroep om zo tot optimale resultaten te komen.

Gebiedsvisie Marconigebied - Rabia Soebhan

Ter behandeling ligt voor de Gebiedsvisie Marconigebied. Een traject wat erg lang heeft geduurd. Als CDA Goes zijn wij dan ook tevreden over de Gebiedsvisie. Het is mooi om te zien dat de wijk West opgeknapt word door sloop-nieuwbouw en daar hoort ook een goed uitziend Marconigebied bij. Van belang is dat dit gebied weer toekomstbestendig wordt, zodat het aantrekkelijk wordt om daar ondernemer te zijn en om als consument te vertoeven. Een mooier en aantrekkelijker verblijfsgebied met een goede verbinding met de binnenstad moet daaraan bijdragen. We vertrouwen als CDA dat deze visie mede door de inbreng van de participatie daaraan een impuls is. Wij omarmen dan ook de uitgangspunten van de visie, toch hebben wij wel degelijk nog een aantal vragen aan de portefeuillehouder:

  1. In de Visie is genoemd dat de voormalige Renault garage nog een transformatiegebied/ studiegebied betreft? Hoe lang gaat het nog duren eerdat de resultaten met de raad gedeeld gaan worden? Hoe ver is het college? En is het niet beter om gewoon 1 integrale Gebiedsvisie voor te leggen?
  2. De afgebrande opstallen zien er erg treurig en onaantrekkelijk uit? Zijn er gesprekken met de eigenaar om hier wat aan te doen. Zodat in ieder geval het aanzicht voor de korte tijd anders en beter is?
  3. De Gebiedsvisie betreft slechts een visie eea moet ook uitgevoerd gaan worden? zijn er stappen gemaakt om te komen tot een uitvoeringsplan en de kosten die dit met zich meebrengt? Wanneer krijgen wij als raad daar zicht op?
  4. In de stukken is te herleiden dat er aandacht is geweest voor participatie met de diverse doelgroepen. Met de bewoners/omwonenden is er 1 avond georganiseerd? Is er terugkoppeling gegeven wat er met de inbreng is gedaan en waarom?
  5. Hoe zeker is het dat mogelijke parkeerproblematiek door ingevoerde parkeermaatregelen zich niet zal gaan verleggen naar de wijk West?
  6. Wat is de stand van zaken betreffende de open percelen en de leegstaande panden?
  7. Als de Gebiedsvisie is vastgesteld? Wat zijn dan de vervolgstappen? Kunt u dit aangeven of ons voorzien van informatie? Gaan alle werkzaamheden i.o.m. de ondernemers en bewoners in van het Marconigebied?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.