02 juni 2022

Installatie nieuw college en aanbieding coalitieakkoord: "Akkoord zonder ambitie?"

Donderdag 2 juni - STADSKANTOOR GOES - Vanavond is het nieuwe college geinstalleerd bestaande uit Pvda/Groenlinks, Nieuw Goes, SGP/CU en Partij voor Goes. Het CDA heeft bij monde van fractievoorzitter Frans van der Knaap een constructieve bijdrage geleverd over het coalitieakkoord "Goes, een krachtige samenleving".

Een oase van rust?

Onze voormalig partijleider, Sybrand Buma, zei ooit dat oppositievoeren kan voelen als een ‘oase’. Een moment om goed na te denken wat er is gebeurd, het eigen verhaal op orde brengen en duidelijk maken waar – in ons geval – het CDA Goes voor staat. Daarom natuurlijk felicitaties aan de coalitiefracties met het behaalde coalitieakkoord, maar verwacht van ons niet dat die ‘oase’ alleen een ‘oase van rust’ wordt. Wij zitten nu in de rol van oppositie partij en die zullen wij ook met verve gaan oppakken.

Het coalitieakkoord draagt de titel: Goes een krachtige samenleving. Het CDA kan dit onderschrijven. We werken al jaren aan een krachtig, bruisend, ondernemend, veilig Goes waar iedereen zich thuis voelt en waar iedereen ongeacht afkomst, religie of geaardheid er ten volle mag zijn. Samen verder werken aan dit krachtige Goes is voor het CDA essentieel en daarin reiken we de coalitie graag de hand.

Maar voorzitter: Wat is hier de visie van de coalitie? Waar de titel aangeeft dat Goes een ‘krachtige samenleving moet zijn,’ wordt eigenlijk niet uitgelegd welke visie de vier partijen daarop hebben. Wanneer is een samenleving krachtig(?), hoe komen we daar(?), wie heeft daarin welke rol(?) Het enige wat hierover geschreven staat is dat ‘onderzocht gaat worden hoe participatie beter gedaan kan worden’.

Vooralsnog is dit voor ons helaas geen krachtig akkoord. We zien heel veel voortzetting van het huidige beleid. Dat is enerzijds goed, maar we zijn inmiddels vier jaar verder, de wereld is veranderd en dat vraagt daadkrachtige keuzes.

We zien heel veel voortzetting van het huidige beleid.

Hoe dit bouwen aan een krachtige samenleving er uit gaat zien is voor ons op basis van dit document niet duidelijk. Er is de afgelopen maanden door de coalitie in wording hard gewerkt aan dit akkoord. Daarbij hebben gesprekken plaatsgevonden en is informatie aangeleverd. Op basis hiervan is dit akkoord tot stand gebracht. Het is ook zeker niet concreet te noemen, terwijl we dit op onderwerpen zeker hadden mogen verwachten. Zeker gelet op de diversiteit aan verkiezingsprogramma’s van de vier collegepartners en de soms stevige standpunten die daarin zijn uitgesproken.

Wij zijn heel benieuwd naar de achterliggende informatie die tot dit product heeft geleid. We zouden, voorzitter, deze informatie ook graag ontvangen. Wellicht helpt ons dit akkoord beter te begrijpen en kunnen we zien waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt en vooral in welke richting we een verdere invulling mogen verwachten op al die gebieden waar (nog) geen keuzes zijn gemaakt.. Want voorzitter, dat moet ons wel van het hart; dit coalitieakkoord blijft wel erg vaag en heel erg algemeen. De omschrijvingen laten heel veel ruimte voor invulling. Als dit de bedoeling is, en we hiermee als oppositie zijn uitgenodigd mee te werken aan een verdere invulling, dan grijpen we die uitnodiging graag aan. Maar we mogen van een nieuw college toch wel meer ambitie verwachten dan wat hier is opgeschreven.

De belofte van een heldere communicatie vinden we zeer belangwekkend. Het CDA zal de coalitie daar zeker aan houden nu zij het roer in handen hebben. Daarom willen we graag de bevestiging krijgen dat die heldere communicatie die naar inwoners wordt beloofd, ook in de richting van de oppositie geldt, want een krachtige samenleving heeft ook recht op een krachtige oppositie.

In het akkoord lezen we vaak de omschrijving “iedereen”. Iedereen kijkt om naar elkaar, iedereen heeft passende zorg, alle inwoners en alle bedrijven doen mee met verduurzaming.

Het CDA is heel benieuwd hoe het college meetbaar maakt dat al deze zaken ook echt voor iedereen gelden. Daarvoor is het vanavond nog te vroeg maar wij zullen het college volgen om te zien of zij voor iedereen in Goes waarmaken wat ze aan iedereen beloven.

Participatie en dienstverlening

In het coalitieakkoord lezen we een aantal zaken die ons opvallen. Partijen lijken keuzes waar ze voor maart heel stelling in waren, gedurende de afgelopen maanden te hebben losgelaten. We zullen het college daarop volgen. Betrouwbaarheid is voor het CDA van belang en we willen dat naar onze inwoners graag nakomen en zullen ook andere partijen daarop aanspreken.

Dit geldt bijvoorbeeld voor een onderzoek naar een referendum verordening. Daar is recent een motie over ingediend die op de indienende partij na raadsbreed is weggestemd. Ik kan me niet voorstellen dat partijen het serieus menen dit alsnog op de agenda te zetten. Ook dit is immers communicatie en heet luisteren.

In een buurgemeente is gedoe ontstaan over een passage rondom LHBTI-beleid. In dit coalitieakkoord lezen wij er helemaal niets over. Dat is tenminste merkwaardig. Wat het CDA betreft kan dat twee dingen betekenen: of de SGP/CU heeft afgedwongen er niets over op te schrijven en de PvdA/GL heeft al haar ambitie op dit terrein ingeleverd. Of in de zin ‘in Goes is iedereen welkom’ moeten we zo breed lezen, dat er alle ruimte is om beleid rondom LHBTI te voeren en dat de SGP/CU-wethouder als portefeuillehouder dus gewoon de regenboogvlag hijst. Wij horen dit graag voorzitter.

Duurzaamheid

Het CDA is van mening vanuit het principe van rentmeesterschap dat we de aarde goed moeten doorgeven aan de volgende generatie. Dat betekent dat er flink werk moet worden gemaakt met duurzaamheid. We verwachten dat het college snel met concrete plannen komt en lezen graag welke voorbeelden het college als eerste aan wil pakken. We hopen dat het college bij als het onderzoeken en zoeken vooral wil aansluiten bij al die zaken die al onderzocht zijn of al gevonden zijn, opdat er daadwerkelijk tot actie kan worden overgegaan.

Het CDA is van mening vanuit het principe van rentmeesterschap dat we de aarde goed moeten doorgeven aan de volgende generatie.

Wonen

Ook op het onderdeel wonen wordt nauwelijks ambitie uitgesproken. Daar staat (en ik quote): ‘we zetten in op de bouw van voldoende en betaalbare woning in versneld tempo’. Natuurlijk kan je het hier natuurlijk niet mee oneens zijn, maar de vraag “hoe” dan? Komt bij ons wel prominent naar voren. Hoe snel is snel?

Welzijn

De verkiezingsplannen van de partijen in uw coalitie waren voor forse veranderingen op het terrein van het sociaal domein. Wij constateren dat er nagenoeg niets is veranderd. Het op papier verzachten van de scherpe randjes van het focusplan – die door uw portefeuillehouder al eerder mondeling zijn toegezegd en daarmee verzacht – worden gepresenteerd als een grote ommezwaai. Als er dan al veranderingen zijn, dan komen die voort uit beleid wat al door de vorige coalitie – CDA incluis – is ingezet.

We vragen vooral aandacht voor de jeugdzorg. Dit dossier is buitengewoon belangrijk en vraagt een stevig voortzetten van het ingezette beleid. Vooral in deze paragraaf ook weer aandacht voor concrete evaluatiepunten. Een gelukkiger samenleving is een heel mooi doel, maar we lezen graag hoe het college dat gaat meten, zodat we als raad dit ook kunnen controleren. Voorstellen om armoede zoveel mogelijk te voorkomen en vooral kinderarmoede te voorkomen zien we met veel belangstelling tegemoet.

Een gelukkiger samenleving is een heel mooi doel, maar we lezen graag hoe het college dat gaat meten.

We missen wel een paragraaf over dierenwelzijn, maar dit kroonjuweel is in het proces wellicht zoekgeraakt. Ook de sport en de sportaccommodaties komen er bekaaid van af. Denk alleen maar aan de plannen en de problematiek waar VV Kloetinge mee te maken heeft op het Wesselopark in Kloetinge. Een gemiste kans naar onze mening.

Het CDA vindt het belangrijk dat er ook ruimte in het programma is voor cultuur. Dit is een onmisbaar en rijk onderdeel van onze samenleving en verdient alle steun. We verwachten dat het college heel snel met een concrete afspraak komt met betrekking tot de SGB-treinenfabriek, want daar is raadsbreed steun voor.

We zien dat het beleid van het vorige college op veel onderwerpen wordt doorgezet. Dat is goed en is ongetwijfeld het resultaat van de samenwerking met de raad in de vorige periode.

Economie

In deze paragraaf lezen we weer meerdere voornemens waar bijna niemand tegen kan zijn. We zijn erg benieuwd hoe het college dat wil doen, want dat blijft in dit document nog onduidelijk.

Bestuur en financiën

Het CDA is van mening dat we ons in moeten spannen voor de zwakkeren in de samenleving. Daar sluit de paragraaf welzijn bij aan. Voor ons geldt dit ook voor de asielzoekers. Bij gebrek aan ambitie, lijkt het erop dat er geprobeerd is om compromissen te zoeken. Wat wil deze coalitie nu echt met het huisvesten van statushouders en asielzoekers? Het gaat er dagelijks over in de media en Goese inwoners verwachten duidelijkheid. Daar moet dan toch een helder voornemen voor zijn? Het is op basis van de afgelopen twee jaar duidelijk geworden dat de PvdA/GL en Nieuw Goes hier diametraal tegenover elkaar staan. Nieuw Goes heeft haar standpunt in ieder geval al helemaal ingeleverd. Maar hoe dan verder? We vragen een krachtige en positieve inzet om ook deze mensen die alle steun nodig hebben snel en goed op een veilige en perspectiefvolle manier op te vangen. Uiteraard door ook de Goese inwoners hier actief bij te betrekken.

Een onderzoek naar meer BOA’s bevreemdt ons. De portefeuillehouder heeft in een stevige notitie toch heel duidelijk gemaakt welke noodzaak hier naar haar mening speelt. Waarom dan nog een onderzoek? Die tijd en dat geld kunnen we beter aan andere zaken besteden.

Een onderzoek naar meer BOA’s bevreemdt ons. Die tijd en dat geld kunnen we beter aan andere zaken besteden.

Dankzij een goed voorgaand beleid zijn onze financiën gezond. Dat geeft ruimte. Toch zullen we voorzichtig moeten zijn met onze plannen en de dekking daarvoor. Het CDA is tegen een verhoging van de lasten voor onze burgers. Door inflatie en de energielasten hebben die al genoeg zorgen.

Tot slot

Het CDA wil in de komende periode graag constructief oppositie voeren. We hebben ervoor gepleit dat vooral de raad een krachtige rol moet vervullen. Daar hebben we vier jaar in geïnvesteerd en zullen dat de komende vier jaar ook doen. Als CDA hadden we graag een breder raadsakkoord gezien op meer onderwerpen. Ook hebben we gepleit voor een dun coalitieakkoord op hoofdlijnen. De coalitie heeft ruim twee maanden nodig gehad om dit akkoord het licht te doen zien. Dat stemt ons bezorgd omdat ambitie en daadkracht door ons gemist worden. We geven het college graag de kans zich waar te maken en wensen hun daarbij succes.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.