13 september 2019

Lachen om lachgas: niet als het aan CDA Goes ligt!

Donderdag 12 september - GOES - De CDA-raadsfractie heeft vragen gesteld over het gebruik van lachgas in de gemeente. Lachgas is een populaire en (tot nu toe) legale drug waar tot voor kort nog mild over gedacht werd. Immers kunnen de lachgaspatronen legaal gekocht worden. 

Het CDA maakt zich echter zorgen over de uitkomsten van nieuwe onderzoeken door drugsdeskundigen. Hieruit blijkt namelijk dat het gebruik van lachgas het concentratievermogen verminderd en kan leiden tot lichamelijk letsel.

Schriftelijke vragen CDA             

ex artikel 40 RVO van het Regelement

van Orde van de Raad van de gemeente Goes

Onderwerp: CDA wil aanpak gebruik lachgas

Geacht college,

Sinds enige tijd is het gebruik van lachgaspatronen onder jongeren zeer populair als partydrug.

De patronen voor lachgas zijn legaal verkrijgbaar. Lange tijd werd onterecht verondersteld dat het gebruik van deze drugs geen nadelige gevolgen voor de gezondheid zou hebben.

Drugsdeskundigen maken zich inmiddels echter ernstig zorgen over het toenemend gebruik van lachgas door jonge mensen, veelal tieners. Het Bonger Instituut (UvA) en het Trimbos Instituut zeggen dat ruim een derde van het uitgaanspubliek geregeld lachgas gebruikt. De grootste groep gebruikers zijn jongvolwassenen. 

 

Uit onderzoek van het Bonger Instituut en het Trimbos Instituut blijkt nu dat regelmatig gebruik toch nadelige gevolgen heeft voor de gezondheid. Ook neemt de gebruiksfrequentie toe. Op langere termijn leidt het gebruik tot concentratieverlies en vermoeidheid en bij een hoge gebruiksfrequentie zelfs tot blijvend lichamelijk letsel.

Het CDA ziet in de voorgenomen aanpak van het kabinet een goede eerste stap. Wat het CDA betreft zou er zowel aan de preventieve als repressieve kant nog de nodige stappen gezet kunnen worden.

Bovenstaande leidt voor de fractie van het CDA tot het stellen van de volgende vragen.

  1. Is het college bekend met het onderzoeksrapport “Roes met een luchtje”  van het Trimbos-instituut en de in aansluiting daarop in juli 2018 uitgebrachte Handreiking “ Lachgas: Van zorgen naar acties”, voor o.a. gemeenten? 
  2. Is het college met ons van mening dat de door het rapport genoemde stijging van lachgasgebruik, zeker gecombineerd met alcohol, een reden is tot zorg en dat het een gevaar voor onze jeugd kan vormen?
  3. Heeft het college zicht op het lachgasgebruik in Goes? Wat is de stand van zaken? Wijkt dit beeld af van het landelijke beeld?
  4. Uit het onderzoek van Trimbos-Instituut blijkt dat er veel meer voorlichting nodig is rond lachgasgebruik. Is het college bereid, om in overleg met ketenpartners (politie, scholen verslavingszorg, wijkteams) een campagne op te zetten om het lachgasgebruik tegen te gaan en jongeren bewust te maken van de risico’s ervan en de uitkomsten hiervan terug te koppelen aan de raad? Zo ja, op welke termijn?
  5. Is er zicht op de wijze in Goes van verkrijgen van lachgas? Is er naast verkoop via internet en winkels sprake van verkoop via de horeca en op evenementen? Is dat onderzocht?

Namens CDA Goes,

Suzanne van Avermaete

Frans van der Knaap

Foto: OmroepBrabant.

Beantwoording college

Download de beantwoording hier.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.