09 juni 2022

Over GR de Bevelanden...

Donderdag 9 juni - GOES - Afgelopen donderdag vond de oordeelsvormende en besluitvormende raad plaats. Over het onderwerp GR de Bevelanden, geagendeerd tijdens de oordeelsvormende raad, heeft steunfractielid Patrick Simpelaar het woord gevoerd.

Het CDA is zich er heel goed van bewust dat de tijd dat onze inwoners en ook onze bedrijven alleen met gemeente ambtenaren te maken krijgen uit het gemeentehuis al een geruime tijd achter ons ligt. We hebben sinds lange tijd te maken met gemeenschappelijke regelingen verspreid over de provincie en de gemeentelijke dienstverlening voor onze inwoners is in dat verband nogal versnippert geraakt over 10 verschillende organisaties. Het totaal van de geraamde kosten 2023 vanuit de gemeente aan de GR’en bedraagt ongeveer € 64 mln (€ 17 mln + € 47 mln). (Bedrijfsvoering en directe kosten) Ten opzichte van de totale lasten (begroting 2022) is dit ongeveer 45%. Serieus geld en niet voor niks hebben we deze jaarlijks terug kerende vergadering wel eens benoemd als een mini begrotingsraad. Na vandaag moet hier bijna structureel 400.000 euro bij. Positief is dat we in totaal over 2023 bijna 90.000 euro retour krijgen.

Versnippering

Als je nu als oudere zorg nodig hebt, die wordt bekostigd vanuit de WMO, kom je uit bij het loket van GR de Bevelanden, maar de inkoop van die zorg wordt dan weer verzorgd door de GR SWVO. Twee gemeenschappelijke regelingen die zich beide bezig houden met de WMO. Voorzitter bijna 2 jaar geleden hebben wij een raadsbrede motie aangenomen om te komen tot een fusie van Gr de B en SWVO. 

Het toenmalige Berenschot rapport lag hieraan ter onderbouwing en om te komen tot een verdere integratie van de WMO processen en organisatie structuur met als doel om te komen tot een gewenste cultuurverandering, verbetering van de dienstverlening en waardoor ook nog eens veel geld kon worden bespaard. Een verandering die voorziet in integrale zorg: 1 gezin, 1 plan is hiervan een voorbeeld. We willen integrale zorg, maar intern hebben we de zorg versnipperd binnen verschillende organisaties georganiseerd. Kortom wat is de stand van zaken met betrekking tot de opdracht van de raad aan het college om te komen tot een fusie.

Maar ook als het gaat om het toch nog steeds actuele onderwerp van Corona. Want als je vanwege de Corona crisis uitstel wilde aanvragen van de gemeentelijke belasting kreeg je te maken met SABEWA. Maar als je door diezelfde Corona crisis je baan bent kwijt geraakt, moet je bijstand aanvragen bij GR de Bevelanden. Hoe is het overzicht bewaakt over de afgelopen jaren voor de mensen die getroffen zijn door de Corona crisis. Wij hebben eerder deze vraag gesteld en deze zou worden weggelegd bij de taakgroep sociaal domein van de crisis organisatie. Maar is dat ook gelukt? Zouden we hier alsnog wat meer duiding over kunnen krijgen.

Verder zouden wij graag inzicht willen krijgen in de bezwaarschriften ingediend bij SABEWA. Is het college bereid om de ingediende bezwaarschriften en de afhandeling daarvan te gebruiken als sturingsindicator? Dit zodat we als raad inzage krijgen in de kwaliteit van de overheidsdienstverlening en meteen een manier hebben om hierop te kunnen sturen. Als raad.

Naar aanleiding van het de beantwoording van het college:

Het CDA heeft een toezegging afgedwongen van het college om na de zomer in gesprek te gaan hoe er wordt overgegaan tot fusie van de GR de Bevelanden en SWVO en welk tijdpad hieraan hangt. Verder hebben we van het college de toezegging gekregen om inzage te krijgen in wijze van afhandeling van de bezwaren op WOZ beschikkingen, zodat we als raad wat het CDA betreft een sturingsinstrument in handen krijgen.

Tot slot heeft het college toegezegd om in beeld te brengen wat de stand van zaken bij de taakgroep sociaal domein en wat het CDA betreft wordt dan wellicht ook duidelijk hoe de financieel gedupeerden tijdens de Corona crisis integraal zijn geholpen door de verschillende gemeenschappelijke regelingen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.