07 april 2022

Over het Ronda Gosaplein, de RUD en startersregeling

Donderdag 7 april - GOES - Afgelopen donderdagavond stonden de beeldvormende en oordeelsvormende raad op de agenda. Hierbij heeft het CDA (technische) vragen gesteld over de volgende onderwerpen:

Ronda Gosaplein

Door Frans van der Knaap.

De verkeersafwikkeling bij de Westelijke entree van Goes is al jaren een punt van zorg. Met name het Ronda Gosaplein lijkt daarbij een belangrijke rol te spelen. Problemen op dit plein leiden weer tot opstoppingen en vertragingen op het Tiendenplein. De raad heeft gevraagd hier iets aan te doen. Goed dat er nu een voorstel ligt om onderzoek te doen naar de totale situatie van de Deltaweg tot de Ringbrug.


Wij zijn wel benieuwd naar het tijdpad. Wanneer is de studie gereed en wanneer mogen we plannen verwachten om de verkeerssituatie te verbeteren. Wordt in deze plannen ook rekening gehouden met een gefaseerde aanpak waarbij snelle oplossingen al tot aanmerkelijke verbeteringen zouden kunnen leiden. We denken daarbij o.a. Aan het fietspad aan de westzijde. Ook willen we als CDA nadrukkelijk vragen voor oplossingen die toekomstbestendig zijn. Recente ervaringen leren ons dat rotondes met de combinaties fietsverkeer en autoverkeer al snel tot problemen kunnen leiden. Een oplossing in de vorm van een tunnel voor fietsers is dan wel duurder, maar is wellicht toekomstbestendiger en veel veiliger.


Ook vragen we aandacht voor de Ringbrug. Komt er een moment dat deze brug de nieuwe flessenhals wordt in de ringweg Goes? Als dat te voorzien is, lijkt een tijdige studie naar alsnog een aquaduct een beleidskeuze met een vooruitziende blik.

Begroting RUD

Door Patrick Simpelaar.

Voorzitter. Prima opzet van de begroting, duidelijk en mooi weergegeven! Vanuit haar rol en verantwoordelijkheid geeft het college terecht aan dat het ten aanzien van de beoogde ontwikkelingen die afkomen op de RUD “het niet automatisch betekent dat de middelen opgeplust moeten worden”…. Natuurlijk niet automatisch, maar de raad moet natuurlijk ook niet naïef zijn. 

Ik zie behoorlijke paralellen met andere gemeenschappelijke regelingen, zoals de VRZ en GR de bevelanden. Waar er in eerdere raadsperiodes ook geëvalueerd is ten aanzien van deze organisaties en op de taken die ze uitvoeren. En ook die doorontwikkelingen zijn voor de deelnemende gemeenten extra geld gaan kosten. 

We hebben eerder al gezegd dat ten aanzien van de totstandkoming en/of doorontwikkeling van gemeenschappelijke regelingen de kosten voor de baten uit gaan. De gemeenschappelijke regelingen zijn in het verleden opgestart, maar financieel meteen afgeknepen om de raden mee te krijgen in de besluitvorming, dat is wel een conclusie die ook al vaker is getrokken. 

N.a.v. Het eerder in deze raad aangehaalde rapport van Van Aartsen, maar ook met de nu gepresenteerde zeer duidelijke en goede SWOT analyse in het achterhoofd maakt dat we wel mogen zeggen dat we voor een groot deel terug moeten naar de tekentafel als het gaat om het samen oppakken van de milieutaken in Zeeland. Hoe gaat dit proces eruit zien, want dit wordt zeer intensief?!

Terug naar de tekentafel voor wat betreft de milieutaken in Zeeland.

Om niet dezelfde fout te maken zoals in het verleden lijkt het ons noodzakelijk om, wellicht in OZO verband samen invulling te geven aan de toekomst van de RUD en dat we hier ook als raad met de andere raden discussie over kunnen voeren en niet achteraf alleen maar mogen tekenen bij het kruisje. Hoe kijkt de portefeuillehouder hier naar?

1 Technische vraag: toekomstvisie OD Zeeland 2021 - 2024? Deze is nog niet vastgesteld? Hoe zit dit precies?

Startersregeling

Door Yannick de Potter

Dat de starterslening verhoogd moet worden is voor de cda fractie een duidelijke zaak. Tegelijkertijd hebben wij wel onze twijfels over de mate waarin de regeling verhoogd wordt. Van 190.000 naar boven de 300.000. Kunnen we dan nog wel spreken over een starterswoning. Want bij een hypotheek van 3 ton hoort een netto maandlast bij 1100euro! Zijn dit lasten voor een starterswoning?

Het verruimen van de leencapaciteit werkt prijsopdrijvend. 

De huidige situatie op de huizenmarkt wordt omschreven als gekte. Is het dan als gemeente verstandig we dan als gemeente in een abonormale markt het mogelijk gaan maken dat huishoudens nog meer kunnen lenen. 

Onze fractie denkt na over een alternatief maximum van rond de 260.000. Dit zou ook een tussenstap kunnen zijn mocht over 1-2 jaar de prijzen nog steeds zo hoog staan. 

Wij zien ook het nut van sturende Maatregelen zoal zelfbewoningsplicht, voorrang voor eigen inwoners wat inwoners misschien effectiever kan helpen dan extra geld te laten lenen. Hoe denkt de wethouder hierover? 

En ook een meer integrale benadering van het ontwikkel,ontwerp en bouwproces waarbij kennis kunde en belangen van gemeente ontwikkelaars en bouwers samenkomen
- reductie bouwkosten
- Kavels van beperkte omvang aanbieden
- Sociaal prijsbeleid voor gronduitgifte sociale koopwoningen.

Foto @PZC

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.