13 november 2020

Over het sociaal domein: "Maatwerk is het motto."

Donderdag 12 november - ZEELANDHALLEN - Raadsleden Izaäk Melse en Suzanne van Avermaete hebben gesproken over het sociaal domein.

De participatie-opdracht is een taak waarbij de gemeente het voortouw neemt. Weliswaar wordt er in gezamenlijk verband gewerkt in de Zeeuwse werkkamer, echter is er ook veel te doen voor de gemeenten zelf. Daarvoor is het koersdocument opgesteld. Deelnemen aan de samenleving is de beste manier om te participeren, maar niet iedereen is daartoe in staat. Dan komt er hulp aan te pas op het gebied met de aangegeven speerpunten teneinde te komen tot participeren naar vermogen. Maatwerk is daarbij het motto. Ook de reguliere werkgevers moeten daaraan meedoen. Dit vanuit het convenant dat hiervoor in 2015 is gesloten en waarbij 125000 werknemers met afstand tot de arbeidsmarkt voor 2026 moeten integreren op de reguliere arbeidsmarkt.

Deelnemen aan de samenleving is de beste manier om te participeren, maar niet iedereen is daartoe in staat.

Deze opdracht staat nog  steeds en vraagt aanpassingen door voortschrijdend inzicht. Het CDA verwacht dat dit resultaat gaat opleveren.

Naast de problemen van afstand tot de arbeidsmarkt zijn er ook de schuldproblemen, waardoor mensen in de knel komen. Daarvoor is het Beleidsplan Schulddienstverlening gemaakt. Preventie is daarbij een belangrijk aspect. Maar veel mensen komen te laat met hun schulden op de proppen. De dan ontstane situatie is soms dramatisch, ook voor de kinderen die soms in het geding zijn. Snelle sanering van de schulden is dan de beste oplossing. Vaak duurt het langer dan 1 jaar om dit bij de verschillende schuldeisers voor mekaar te krijgen.

In Den Haag heeft men met succes het Schuldenlab ingezet. Deze Stichting heeft grote expertise en een  groep van 30 grootste schuldeisers doen hieraan mee. Daarbij worden er afspraken gemaakt tussen de gemeente en de schuldeisers over de afhandeling van de ontstane schulden, zodat dit in 1 aanvraag in plaats van 30 of meer aanvragen kan worden geregeld. De uitvoeringskosten en administratieve lasten voor gemeente en schuldeisers worden hierdoor sterk verminderd. Maar bovenal komt de betrokkene sneller van zijn schuld af. Naast Den Haag zijn er inmiddels 24 gemeenten met deze werkwijze begonnen. De Corona crisis zal volgend jaar naar verwachting het aantal hulpaanvragen vergroten. 

Een tegen eenzaamheid

We leven in een bijzonder jaar. Goede zorg voor iedereen blijven houden, ook in deze Coronatijd. Mede hierom blijft het CDA aandacht vragen voor het bestrijden van eenzaamheid. Door Corona zijn de contacten in het afgelopen jaar vaak tot een minimum beperkt. Eenzame mensen komen vaak in een negatieve spiraal terecht. Mensen die weinig of geen andere mensen zien kunnen psychische, maar ook lichamelijke klachten krijgen. Ze zijn minder vaak eenzaam bij aanwezigheid van voldoende mogelijkheden om contacten zelfstandig of met hulp te kunnen onderhouden. Ook de aanwezigheid van een mantelzorger en het ontvangen van een maatwerkvoorziening vanuit de WMO verlagen de kans op eenzaamheid. Mensen van alle leeftijden kunnen hiermee te maken krijgen. In het collegeprogramma van Goes is het tegengaan van eenzaamheid onder ouderen als speerpunt opgenomen. Goes is één van de zeven Zeeuwse gemeenten die meedoen aan een landelijke initiatief één tegen eenzaamheid. Met dit programma wil de overheid eenzaamheid eerder signaleren en doorbreken. Het CDA is blij met dit Initiatief.

Eenzame mensen komen vaak in een negatieve spiraal terecht.

We horen de laatste tijd over een toename van personen met verward gedrag op straat. Bij verward gedrag gaat het om mensen die de grip op hun leven dreigen te verliezen, waardoor het risico aanwezig is dat zij zichzelf of anderen schade berokkenen. “Verwardheid” is geen eigenschap is van mensen, maar een oordeel over iemands gedragingen en gedachten op een gegeven moment. Vaak zijn dit schrijnende situaties waar politie, hulpverleners en andere dienstverleners mee te maken hebben en gaat het om een combinatie van levensproblemen en een aandoening of beperking. Vaak bellen mensen de politie voor hulp, maar eigenlijk kan een andere deskundige beter helpen. Daarom is er het Meldpunt Zorgwekkend Gedrag in Vlissingen. Dit meldpunt kan zorg dragen voor de juiste inzet van hulp en voorkomt dat de belasting voor de politie nog groter wordt. Graag aandacht hiervoor. 

Mantelzorg

Ook blijft het CDA aandacht vragen voor de mantelzorgers. Zij zijn absoluut onmisbaar in de zorg voor hun naasten. Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met mantelzorg: je bent mantelzorger, je wordt mantelzorger of je hebt in de toekomst hulp nodig van een mantelzorger. Zij zorgen soms 24 uur per dag en kunnen hier niet zomaar mee stoppen. In Nederland geven jaarlijks circa 4,4 miljoen 16 plussers mantelzorg. Daarnaast zijn er bijna 800.000 zorgvrijwilligers in zorg en welzijn.

Mantelzorg absoluut onmisbaar in de zorg voor hun naasten.

Dankzij deze zorg verbetert de kwaliteit van leven van kwetsbare mensen, kunnen mensen mee blijven doen aan de samenleving en wordt minder snel een beroep gedaan op de professionele zorg. Zonder deze zorg zou het Nederlandse zorgsysteem niet houdbaar zijn. Mantelzorg wordt steeds belangrijker. De laatste jaren zijn de zorgvraag en zorgkosten enorm toegenomen. De verwachting is door vergrijzing het aantal mantelzorgers dat beschikbaar zal zijn gestaag afneemt. Het is daarom van groot belang dat mantelzorgers op hun eigen wijze voor een ander kunnen zorgen, zodat zij de zorg kunnen combineren met hun werk, opleiding en sociaal leven.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.