13 november 2020

Over onderwijs en cultuur: "Het ontwerpen van een kerkenvisie als impuls voor behoud van cultureel erfgoed krijgt onze steun."

Donderdag 12 november - ZEELANDHALLEN - Fractievoorzitter Frans van der Knaap heeft gesproken over de onderwerpen onderwijs en cultuur & cultureel erfgoed.

Onderwijs

De REA wordt een ROZA. Het CDA is bijzonder blij met deze ontwikkeling. Het is een erkenning van het feit dat onderwijs en zorg nadrukkelijk op elkaar afgestemd dienen te worden daar waar de ondersteuningsvraag van een leerling breder is dan alleen een ondersteuning op het gebied van onderwijs. Het maakt ook duidelijk dat een stukje van de gewenste verbetering van jeugdzorg gelegen is in intensivering van de samenwerking tussen onderwijs en zorg. Immers scholen zijn de grootste vindplaats voor mogelijke jeugdproblematiek in de gemeente. Kwetsbare leerlingen, kwetsbare kinderen verdienen onze steun. Tijdige hulp is bovendien in veel gevallen ook een voorkomen van grotere problemen in een later stadium.

Kwetsbare leerlingen, kwetsbare kinderen verdienen onze steun.

Het CDA is echter buitengewoon onaangenaam verrast door de voorgenomen bezuiniging op de RBL. Juist het inzetten op deze functie is bij uitstek preventief en pro-actief en kan veel grotere problemen in een later stadium voorkomen. Hoe kan het college een speerpunt benoemen om de verzuimaanpak in het primair onderwijs uit te breiden ondanks de bezuinigingen. Dan moet er dus bezuinigd wsorden in de begeleiding van VO en MBO. De VSV-problematiek in met name het MBO is nu al forser dan de RBL aankan. Cijfers tonen aan dat extra inzet hier niet alleen gewenst, maar dringend nodig is. Jongeren verdienen een goede begeleiding naar een diploma, naar de arbeidsmarkt of naar dagbesteding, al naar gelang hun mogelijkheden. Hierop bezuinigen is strijdig met ons beleid en het paard achter de wagen spannen. Het CDA dient dan ook een motie in waarin het college wordt verzocht alles in het werk te stellen om de bezuiniging op de RBL terug te draaien.

Er wordt gesproken van het opstellen van een lokale aanpak met betrekking tot het versterken van de zorgstructuur op scholen. Een goede zaak. Kan de portefeuillehouder aangeven wanneer dit gebeurt en hoe de raad hierbij wordt betrokken? Voor de voorschoolse educatie wordt een verbetering beoogd door het toevoegen van een HBOer als pedagogisch coach en beleidsmedewerker. Dit geldt overigens als vanaf 2019 en geldt voor de gehele kinderopvang. Wat staat hier mogelijk in de weg om dit niet per 1 januari 2022 te realiseren?

Cultuur en Cultureel erfgoed

De diversiteit en de kwaliteit van cultuur en cultureel erfgoed versterken heeft uiteraard alle steun. De uitwerking en implementatie van vastgestelde cultuurvisie heeft onze steun. Wel zijn we benieuwd naar die uitwerking. Kan de portefeuillehouder aangeven wanneer we hier nadere informatie over krijgen. Ook is het CDA heel tevreden met de ontwikkelingen met de bibliotheek. De verplaatsing naar het cultuurplein is een langgekoesterde wens. Wij hebben er alle vertrouwen in dat de nieuwe plaats van de bibliotheek een extra impuls is om de leesbevordering breed in de Goese samenleving te stimuleren. Het ontwerpen van een kerkenvisie als impuls voor behoud van cultureel erfgoed krijgt onze steun. Wel vragen we ons af of dit niet eenzijdig is. Er is toch meer aan cultureel erfgoed te inventariseren dan alleen kerkgebouwen. Graag horen we hier de reactie van de wethouder op.

Het ontwerpen van een kerkenvisie als impuls voor behoud van cultureel erfgoed krijgt onze steun.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.