04 november 2019

Over sport, burgerparticipatie en samenwerken: bijdrage van raadslid Patrick Simpelaar

Donderdag 7 november - GOES - Raadslid en secretaris Patrick Simpelaar leverde verschillende bijdragen bij meerdere programma's van de begroting. Lees de bijdragen hieronder!

Programma 1: Bestuur en financiën

Verbonden partijen

Met betrekking tot de verbonden partijen vindt het CDA het belangrijk om met elkaar aan de voorkant te komen van het beleidsproces. Wat betekend dat we aan de voorkant willen bepalen wat we als gemeenteraad willen bereiken, om vervolgens te bepalen welke rol gemeenschappelijke regelingen hebben bij de uitvoering daarvan. Uitgangspunten zijn wat betreft het CDA hierbij: Samenwerken en verantwoordelijkheden bij de juiste personen.

Het woord Omnium is vandaag al gevallen en dat zal het vandaag nog wel een aantal malen gebeuren. In het onderzoeksrapport van het Omnium en ook in de presentatie die wij hebben gekregen van Berenschot, wordt gepleit voor een visie op verbonden partijen. Een pleidooi dat wij in dit verband van harte ondersteunen en wij willen dan ook graag van het college horen wanneer wij een dergelijke visie mogen verwachten?

Voor alle duidelijkheid, het gaat ons niet alleen om de visie over de relatie met het Omnium. Nadrukkelijk vragen wij om in een dergelijke visie in te gaan op de pettenproblematiek die ook bij gemeenschappelijke regelingen speelt en eerder door ons in deze raadszaal aan de orde is gesteld. Er zit namelijk een behoorlijke spanning op de diverse petten waarmee onze college leden te maken kunnen hebben, zoals die van eigenaar, opdrachtgever en opdrachtnemer en dit alles in de relatie tot de belangen van de gemeente Goes.

Veiligheid

Ten aanzien van veiligheid binnen de gemeente Goes willen wij graag aandacht vragen voor een drietal onderwerpen.

1.     Een aantal partijen heeft vorige week de media gezocht met betrekking tot de overlast door straathandel in drugs en het drugsgebruik. Ook onze fractie bereiken de laatste tijd regelmatig geluiden van overlast van de drugs handel en alles wat daarbij komt kijken. Wij steunen een dergelijk onderzoek waar om gevraagd wordt en wat ons betreft mag daarin alles bespreekbaar zijn, mits dit serieuze oplossingen biedt voor het betreffende probleem. Kortom als CDA fractie zijn wij voorstander van een dergelijk onderzoek en zijn benieuwd hoe het college hier tegenaan kijkt.

2.     Een ander, wellicht wat minder bekend, maar actueel probleem betreffende de veiligheid, is die op het sportpark het Schenge. Zoals wij begrepen hebben komt vandalisme daar zeer frequent voor. Hiervoor is destijds o.a. een buurt preventie team opgericht. Zeer recent hebben wij echter begrepen dat dit buurt preventieteam, vanwege bedreigingen aan het adres van enkele leden van dit team, gestopt is. Kloppen deze signalen en hoe denkt het college een doorstart te maken met dit team op een zodanige wijze dat dit team ook veilig zijn werk kan doen om zo de veiligheid op Sportpark het Schenge blijvend te garanderen?

3.     En dan de fysieke veiligheid in combinatie met de zorg. Of meer specifiek: de zorg voor de steeds vaker zelfstandige wonende, verminderd zelfredzame, ouderen in combinatie met brandveiligheid. De brandpreventieve faciliteiten waarover dergelijke ouderen beschikken in hun eigen huis is vaak minimaal te noemen in vergelijking met de zorg die men krijgt in verzorgingshuizen. Ouderen lopen daardoor grotere risico’s. Wij zijn van mening dat verantwoordelijkheden op dit vlak onvoldoende zijn belegd en dat er onvoldoende wordt samengewerkt met Bouw- en Woning toezicht en de Veiligheidsregio. 

Burgerparticipatie

In navolging van Gandhi zei onze fractievoorzitter zojuist in de algemene beschouwing: “Daar gaan mijn mensen, ik moet hen volgen, want ik ben hun leider”. Prachtig citaat in relatie tot het onderwerp burgerparticipatie. Heel belangrijk is dat we als raad en college, samen met het ambtelijke apparaat het goede voorbeeld geven. We komen er met elkaar nog over te spreken, maar een cultuurverandering is in dit kader zeker nodig. Overigens is deze cultuurverandering met de werkgroep bestuurlijke vernieuwing en het houden van pilots in het kader van burgerparticipatie al in gang gezet. Samen met de werkgroep bestuurlijke vernieuwing willen wij als CDA-fractie wel graag nadenken om het te doorlopen besluitvormingsproces van de gemeente Goes op een transparante wijze ondersteunend te laten zijn aan deze cultuurverandering. Twee vliegen in 1 klap, want als dit proces transparant wordt vormgegeven, kunnen we met elkaar een veel zuivere politieke discussie voeren als het gaat om de feitelijke vormgegeven burgerparticipatie voor een bepaalde ontwikkeling.

Programma 3: Sport

Sportparken

Dit jaar wordt het krediet voor het Masterplan Het Schenge afgesloten met een dikke plus van ruim € 150.000 euro, zo hebben wij geleerd uit de jaarrekening. We mogen, zoals eerder in deze raad aangegeven, als gemeente erg trots zijn op de realisatie van dit prachtige sportpark en met dit uiteindelijke positieve financiële resultaat als gevolg.

We willen als CDA dan ook graag de suggestie doen om met dit financiële voordeel van € 150.000 euro nog eens kritisch te kijken naar de andere sportparken binnen onze gemeente. Te denken aan de sportparken van voetbal verengingen ’s-Heer Arendskerke en Wolphaartsdijk, korfbal verenging ’s-Heer Hendrikskinderen en het Wesselopark in Kloetinge.

"We mogen, zoals eerder in deze raad aangegeven, als gemeente erg trots zijn op de realisatie van dit prachtige sportpark en met dit uiteindelijke positieve financiële resultaat als gevolg."

In verband met laatst genoemde, werd ons recent via de media duidelijk dat VV Kloetinge zelf een plan gaat opstellen voor een flinke opknapbeurt van het Wesselopark. N.a.v. de college beantwoording van vragen van D66  hebben wij begrepen dat er aan VV Kloetinge nog geen toezeggingen zijn gedaan over o.a. financiële randvoorwaarden. In hoeverre zou het financiële voordeel van € 150.000 euro kunnen worden gebruikt voor de andere sportparken en dit specifieke geval?

Dat een vereniging zelf aan de slag gaat met de ontwikkeling van het sportpark past in de participatie gedachte van Goes meedoen, dat juichen wij van harte toe. Wij hebben overigens begrepen dat ook het parkeren op het park een groot probleem is. De vraag die wij hierbij hebben is of dit plan wel een integraal plan wordt voor het gehele sportpark en dus niet alleen voor de voetbalvereniging? Het parkeerprobleem is tenslotte het probleem van alle verenigingen op het park.

Bewegingsvisie

Ook zijn we als CDA-Goes erg blij met de recente vaststelling van de bewegingsvisie. Goed dat het college hier in 2020 mee aan de slag gaat. Wij zullen deze ontwikkelingen op de voet blijven volgen en we zijn dan ook erg benieuwd naar de eerste evaluatie momenten van dit beleid. Op welk moment mogen we een eerste evaluatie van dit beleid tegemoet zien?

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.