04 november 2019

Programmabegroting 2020: Algemene toespraak van de fractievoorzitter

Donderdag 7 november - GOES - Gedurende het doornemen van de programmabegroting van 2020 heeft fractievoorzitter Frans van der Knaap een bijdrage geleverd. Lees de bijdrage hier!

Wij bespreken vandaag de begroting 2020. Het gaat goed met zo blijkt uit de begroting. Dit is enerzijds het gevolg van de gunstige economische ontwikkelingen, maar anderzijds zeker ook van het gevoerde beleid, waarvoor we in Goes gelukkig vaak raadsbrede steun weten te realiseren.

In onze mondelinge bijdrage wil het CDA kort stilstaan bij een aantal onderwerpen:

Participatie

De laatste twee jaar zien we in toenemende mate dat in de Goese raad gezocht wordt naar samenwerking. Samenwerking tussen oppositie en coalitie en samenwerking tussen college en raad, het CDA vindt dat een goede zaak. Het gemeenschappelijk onderzoek van raad en college naar de situatie rondom het Omnium is daar een heel mooi voorbeeld van.

De laatste tijd is er ook veel aandacht voor participatie van de Goese samenleving. Daartoe is recent de eerste aanzet voor beleid geformuleerd.

Het CDA vindt participatie van groot belang. Bij de CDA-uitgangspunten staat prominent de gespreide verantwoordelijkheid. We willen en moeten burgers betrekken bij de samenleving en bevoegdheden zo laag mogelijk leggen. Daarom steunt het CDA actief de burgerparticipatie in Goes. Burgerparticipatie door middel van heldere spelregels waarbij per onderwerp duidelijk wordt aangegeven waaruit de participatie zal bestaan en wat ieders rol in het traject is. Laat dit citaat van Gandhi ons inspireren: “Daar gaan mijn mensen, ik moet hen volgen, want ik ben hun leider”.

Duurzaamheid en energietransitie

Vanuit een goed rentmeesterschap willen en moeten we de wereld goed doorgeven aan de volgende generatie. Dat vraagt een grote inspanning. Op tal van terreinen zullen we een gedragsverandering, een cultuurverandering tot stand moeten brengen. Huizen moeten van het gas af, andere energievormen dienen te worden ontwikkeld. We moeten anders omgaan met ons watergebruik en waterbeheer. We staan voor talloze uitdagingen zoals stikstofverbindingen, fijnstof, PFAS, verlies aan biodiversiteit enz. enz. Niet alles is onmiddellijk oplosbaar en zeker niet op de schaal van de gemeente. Waar de gemeente wel een verantwoordelijkheid heeft, is de invloed op de gewenste gedrags-/cultuurverandering. Dat kan o.a. door het goede voorbeeld te geven. We zien in Goes al gasloze woningen, meer en minder succesvolle pilots met alternatieve energiebronnen en de invoering van ledverlichting. Het CDA wil dat graag ondersteunen. In het kader van bewustwording en voorbeeldgedrag vragen wij aandacht voor lichtvervuiling. Veel gebouwen, reclame-uitingen en grote reclamemasten geven veel licht. Daar waar het avond wordt, stellen we voor dat deze verlichting wordt gedimd en waanneer het nacht is, kan de verlichting uit.

Personeel

De invulling van vacatures in het ambtelijk apparaat is niet altijd eenvoudig. Dit zet de kwaliteit van dienstverlening onder druk en kan een belasting zijn voor de werknemers in verband met toenemende werkdruk. Ook de schaal van de gemeente en omliggende gemeenten maakt ons soms kwetsbaar met betrekking het voldoende in huis hebben van deskundigheid, zeker bij ziekte. Naar onze mening zou structurele samenwerking met andere gemeenten hier een bijdrage kunnen bieden. Wij zouden willen vragen net als bij gemeenschappelijke regelingen afspraken over personele samenwerking te maken. Samenwerking met andere gemeenten om deskundigheid te spreiden en mogelijke dure inhuur te voorkomen. Hoe kijkt de portefeuillehouder daar tegen aan?

Jeugdzorg

De jeugdzorg baart ons al enkele jaren zorgen. Niet dat wij kritiek hebben op het beleid. Wij zijn van mening dat er goed wordt gewerkt en dat Goes in staat is gebleken de tekorten zeker niet verder te laten oplopen. De maatschappelijke ontwikkelingen gecombineerd met structureel onvoldoende middelen zorgen echter voor een, naar de mening van het CDA, onverantwoorde druk op het jeugdbeleid. Onze jeugd verdient alle ondersteuning om zich te kunnen ontwikkelen tot gezonde en gelukkige mensen die een goede bijdrage gaan leveren in de maatschappij van morgen. Daarom steunt het CDA de inspanning om structureel meer middelen te verwerven, maar willen we graag ook een suggestie doen om te leren van ervaringen elders om het jeugdbeleid wellicht nog iets beter vorm te geven. Ook de harmonisatie van het jeugdbeleid tussen de gemeenten biedt naar de mening van het CDA kansen.

De laatste cijfers CBS geven aan dat bijna 1 op de 12 inwoners onder de 23 jaar gebruik maakt van jeugdzorg. Tussen 2015 en 2019 zien we een toename van bijna 15%. Dat kan als de definitieve cijfers bekend zijn nog oplopen tot bijna 20%. De gemeenten hebben geen grip op jeugdzorg. De doelstelling betere en efficiëntere (goedkopere) jeugdzorg wordt niet gehaald.

Omnium

Recent is het rapport van Berenschot met betrekking tot het Omnium gepresenteerd. Het CDA is zeer tevreden over het traject dat sinds de begrotingsbehandeling in 2019 gelopen is door college en raad. De raad heeft deskundigheid verworden en kaders vastgesteld. College en raad samen hebben onderzoek gedaan naar het verleden om daar lessen uit te leren. Ook hebben raad en college samen aan Berenschot gevraagd ons handreikingen te bieden om tot een duurzame oplossing voor omnium te kunnen komen. De conclusies uit het onderzoek zijn pittig. We zullen daar binnenkort nog samen over praten. Om het verleden goed af te kunnen sluiten, zullen we onze verantwoordelijkheid naar de toekomst moeten nemen. De Goese inwoners hebben daar recht op.

Economische ontwikkelingen

Het gaat economisch goed met ons land en ook in Goes is er een positief ondernemersklimaat. Economische voorspoed is echter kwetsbaar. We zullen voortdurend moeten investeren om ook in de toekomst van voorspoed te kunnen spreken. Er is de laatste jaren hard gewerkt aan de verkeersdoorstroming. 2020 is het jaar waarin als klapstuk de spoorwegonderdoorgang in gebruik zal worden genomen. Een heel goede ontwikkeling voor de verkeersdoorstroom en de bereikbaarheid in onze gemeente.

Het CDA steunt de plannen voor een herbezinning op de inrichting van de binnenstad en ziet eveneens de ontwikkelingen van het bedrijventerrein Deltaweg als de herinrichting van het Marconigebied met belangstelling tegemoet.

Naast deze economische aandacht zullen we tevens blijvend aandacht moeten geven aan die groepen in de samenleving die zwak en/of kwetsbaar zijn en voor wie de voorspoed niet vanzelfsprekend is.

Cultuur

Cultuur is een belangrijke bindende kracht in de samenleving. Het CDA is trots op de vele mensen, waaronder veel vrijwilligers die zich inzetten voor een rijk en gevarieerd cultuuraanbod. Een bruisend Goes kan niet zonder een bruisende kunst- en cultuursector. Het CDA wil dat van harte blijven ondersteunen. Een verhuizing van onze bibliotheek naar het cultuurhart van de stad is een lang gekoesterde wens. De realisatie hiervan in 2020 zou een mooi resultaat zijn. Het CDA roept alle betrokkenen op dat mogelijk te maken.

Ik sluit af met dank aan het ambtelijk apparaat en wens het college en onze Raad veel wijsheid toe en Gods zegen voor het komende jaar.

 

Dank u wel.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.