09 juli 2020

Raadslid Izaäk Melse: "Visie moet bijdragen aan de versterking van het Veerse Meer in de volle breedte!"

Donderdag 9 juli - GOES - Tijdens de debatraad van donderdag 9 juli stond de Gebiedsvisie Veerse Meer op de agenda. CDA-raadslid Izaäk Melse heeft hierover het woord gevoerd.

Recreatiezone kan aantrekkelijker

Voor ons ligt de nieuwe Gebiedsvisie Veerse Meer Fase 1 als opvolger van de visie "Rondom het Veerse Meer" van 2004. De restricties van de Zeeuwse Kustvisie heeft gevolgen voor het Veerse Meer gebied. Fase 1 is tot stand gekomen via participatie van stakeholders en belangengroeperingen en dat is een goede zaak. Bij de voorgestelde ontwikkelingen zijn er altijd voor- en tegenstanders, die elkaar ontmoeten en tot een compromis komen wat kan resulteren in een Visie zoals deze. Een visie is een leidraad voor een langere termijn, waaraan getoetst kan worden. Bij grote veranderingen kan een visie worden bijgesteld. De invulling kan verschillend zijn en dat geldt ook voor de integrale kwaliteitsslag die we in Wolphaartsdijk willen maken en die al lang op zich laat wachten. Het is van belang dat dit zo spoedig mogelijk gaat starten. De recreatiezone in Wolphaartsdijk ziet er verre van optimaal uit en kan veel aantrekkelijker worden gemaakt.

Heren en dames van Goes zo zacht als appelmoes?

Het CDA is van mening dat er ruimte is voor nieuwe kleinschalige plannen en seizoensactiviteiten op diverse locaties aan het Veerse Meer en dus ook in Wolphaartsdijk zonder dat dit schadelijk is voor de natuur en landbouw. Wel zijn er aan het Veerse Meer door andere gemeenten reeds grote plannen in gang gezet die niet meer zomaar zijn terug te draaien, de zgn. Pijplijnprojecten. Wij hebben vorig jaar als Raad besloten te wachten op de Veerse Meer Visie, alvorens we verder zouden gaan met de plannen in Wolphaartsdijk. Helaas waren we in de veronderstelling dat hierop wachten ook door de andere gemeenten aan het Veerse Meer zou worden gehanteerd, Wellicht was Goes hierbij te naïef voorzitter. In dit kader waarschuwt de vereniging "Gemeenschap Wolfaartsdijk" in haar brief ons voor de uitspraak uit een ver verleden: "de heren, en nu ook dames, van Goes zijn zo zacht als appelmoes". Laat dat niet op ons van toepassing zijn! Door de voorwaarden rondom en in het Veerse Meer voor de toekomstige ontwikkelingen in de jaren 20-30 die in deze Visie worden genoemd lijkt het dat de ondernemersplannen in Wolphaartsdijk gevaar lopen. Hoe kijkt het college hier tegenaan?

Het CDA is tegen het op slot zetten van recreatie ontwikkelingen in Wolphaartsdijk, gezien de mogelijkheid die daar voorhanden is voor het maken van een kwaliteitsslag, goed voor het Veerse Meer en Wolphaartsdijk. Dat betekent wellicht dat we nu snel moeten acteren met de zgn. al lang lopende bestuurlijk gedragen plannen in Wolphaartsdijk, zodat die een reële kans maken. Deze plannen zijn van groot belang voor de toekomst van Wolphaartsdijk.

  1. Onze eerste vraag daarbij aan de wethouder is of daar nog voldoende mogelijkheid en tijd voor is?
  2. Wat moeten we aan met de verkeersdruk in Wolphaartsdijk die zal toenemen door de ontwikkelingen op Middelburgs grondgebied voordat er een integraal plan is gerealiseerd. Moet en/of wil Goes dat dan faciliteren; welke mogelijkheden zijn er voor Goes deze verkeersdruk te reguleren en hoe overlast in Wolphaartsdijk te voorkomen?
  3. Waarom is de grens van 1 km voor landbouwgrond opgenomen, wat consequenties heeft voor de bedrijfsvoering van Agrariërs?
  4. Hoe wordt er gehandeld bij geschillen over de interpretatie van de visie ten opzichte van nieuwe plannen; met andere woorden wie beslist er dan of iets kan of niet in een grijs gebied en is de raad daarbij autonoom?
  5. Wat stelt het college voor om de plannen in Wolphaartsdijk vlot te trekken?

Ook is het CDA teleurgesteld in de verdeling van de recreatie verblijfseenheden bij het Veerse Meer, waarbij enkele grote clusters, alhoewel "Doorontwikkeling Waterpark Veerse Meer" 442 eenheden heeft ingeleverd, de kleinere plannen kunnen belemmeren. Wij dienen dan ook samen de moties hiervoor in. Natuurlijk is het CDA voor een toekomstvisie waarbij leefbaarheid, economie, natuur, recreatie, landbouw en duurzaamheid in verhouding tot elkaar zorgen voor een verantwoorde ontwikkeling voor de komende jaren, zodat de aantrekkelijkheid van dit gebied toeneemt en er geen Belgische Noordzeekust gebied ontstaat. We hopen dat deze gebiedsvisie uiteindelijk kan bijdragen aan de versterking van het mooie Veerse Meer in de volle breedte. 

Beantwoording door het college | Wethouder Cees Pille

Alle partijen zijn gesproken en er wordt nu gekeken naar algemene kaders. Het aandachtsgebied in Wolphaartsdijk is eind dit jaar klaar. Fase 2 moeten we kaders stellen in participatief proces wat we eind oktober vaststellen. Veerse Meer is niet op slot en kan nog worden ontwikkeld. Amendement meewerken met ondernemers kan. 500 mensen hebben meegesproken; bij de 2e fase initiatief bij Goes en meer regie. Provincie heeft bevoegdheid in te grijpen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.