Onderwijs

De school is een belangrijke vindplaats waar signalen van kinderen kunnen worden opgevangen. Onderwijs en jeugdzorg dienen daarom nauw samen te werken. Het CDA Goes vindt dat onder regie van de gemeente Goes jeugdhulpinstellingen, onderwijs en gezinnen nauw samen dienen te werken bij het ontwikkelen en uitvoeren van preventieprojecten. Zo kan snel hulp worden geboden en een beroep op zware jeugdzorg worden voorkomen.

Door het dalende aantal kinderen in de gemeente Goes is een creatieve blik op onderwijshuisvesting en op nieuwe vormen van samenwerking nodig. In het nieuwe integrale huisvestingsplan moet wat het CDA Goes betreft aandacht zijn voor het slim clusteren en concentreren van verschillende VO-locaties op onderwijscampussen.

Door veranderde schoolkeuzemotieven wordt steeds minder vaak ‘automatisch’ voor de school in de wijk gekozen. Hierdoor groeien sommige scholen uit hun jasje, terwijl andere juist veel ruimte over hebben. Het CDA Goes vindt dat de gemeente Goes geen schaarse financiële middelen dient in te zetten voor uitbreiding van scholen ten gevolge van grote bovenlokale instroom.

De afgelopen jaren zijn er verschillende Integrale Kindcentra (IKC) gerealiseerd. Hier wordt, naast multifunctioneel gebruik van het gebouw, een doorlopende ontwikkellijn van 0-12 jaar gerealiseerd. Het CDA Goes is hier voorstander van en wil daarom ook in de nieuwe periode inzetten op de ontwikkeling van extra IKC’s. De (door)ontwikkeling tot Multifunctionele Accommodatie behoort hierbij wat het CDA Goes betreft tot de mogelijkheden. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.