31 mei 2021

De gemeente Hulst als zoekgebied voor wisselpolders

In de gemeenteraad van April heeft Karel Martinet een motie ingediend over 'De gemeente Hulst als zoekgebied voor wisselpolders'.

Onderwerp: De gemeente Hulst als zoekgebied voor wisselpolders

De Raad,

Gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat
· de zeespiegel de laatste 100 jaar ca 19 cm is gestegen en de stijging nog steeds niet versnelt.
· de veiligheid van onze zeeweringen is geborgd en deze in 2100 zelfs 1 m stijging aankunnen
· de gemeente Hulst reeds vele duizenden hectares buitendijkse natuur heeft die desgewenst kunnen dienen voor onderzoek naar natuurlijke opslibbing in relatie tot de stijging van de zeespiegel, indien dergelijk onderzoek voor de verre toekomst gewenst zou zijn
· er vrij recent bij Perkpolder nog een dijkverlegging is geweest waarbij oude hooggelegen polders zijn afgegraven en de nieuwe opslibbing gemonitord wordt
· binnenkort ook bij de Hedwigepolder de dijk teruggelegd wordt en ook deze hooggelegen polder zal worden afgegraven om onder de invloed van het getij gebracht te worden
· er recent plannen zijn gepresenteerd waarbij opnieuw hooggelegen polders in de gemeente Hulst als mogelijke locatie (wisselpolders) worden voorgesteld om het zoute getij toe te laten
· ontpolderingen in onze regio altijd ten koste gaan van uitstekende landbouwgrond en dat de opdringende verzilting naar de omringende polders er altijd door toeneemt.

Constaterende dat
1. De recent gepubliceerde plannen voor binnendijkse kustexperimenten geen urgentie hebben en bovendien onnodig zijn omdat er al genoeg bestaande buitendijkse experimenten zijn.
2. Er in Hulst weinig draagvlak is voor extra geld- en landbouwgrond verslindende experimenten
3. Als er een stijging komt van meer dan 1 m het zinvol is om hier op nationaal niveau oplossingen voor te zoeken, zoals eilanden voor de kust of inperking van de toegang tot de Westerschelde.

Verzoekt het college
in een gemotiveerde brief ons standpunt bij het kabinet en de provincie weer te geven over nieuwe binnendijkse estuariene exercities op het Hulster grondgebied, met daarbij onze overwegingen.

Indiener(s)
Karel Martinet

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.