21 februari 2020

Motie CDA Hulst n.a.v. het Kabinetsbesluit om de Marinierskazerne niet naar Vlissingen te verhuizen

N.a.v. het voorgenomen besluit van staatssecretaris Visser (VVD) om de Marinierskazerne niet naar Vlissingen te verhuizen heeft het CDA Hulst het initiatief genomen om een motie in de gemeenteraad van donderdag 20 februari in te dien. De motie treft u hier aan:

Onderwerp: Kabinetsbesluit afblazen Marinierskazerne naar Vlissingen

De gemeenteraad van Hulst , in vergadering bijeen op donderdag 20 februari 2020

Overwegende dat:
● De politiek een voorbeeldfunctie dient te hebben in de samenleving.
● Transparantie, een vaste koers en het principe ‘afspraak- is-afspraak’ kernelementen voor de politiek dienen te zijn.
● De sinds 2008 toegezegde Haagse belofte van de komst van de Marinierskazerne naar Zeeland een belangrijke impuls betekende voor de gehele Zeeuwse samenleving en de economie in het bijzonder.
● 1.800 mariniers met hun gezinnen voor Zeeland een significante groei betekenen in tal van opzichten.

Is van oordeel dat:
● De wijze waarop dit Kabinetsbesluit tot stand is gekomen het vertrouwen in de politiek als geheel ernstig schaadt en daarmee diepgaand afbreuk wordt gedaan aan het democratisch bestel van ons land tot op regionaal en lokaal niveau.
● De Zeeuwse politiek hier solidariteit dient te tonen als Zeeuwse overheden en als met één stem haar afkeer uit over de manier waarop door het Kabinet op dit dossier wordt gehandeld.
● De Zeeuwse gemeenten hiermee tevens de stem van de Zeeuwen die zij vertegenwoordigt richting zowel Kabinet als Parlement dient te laten horen.
● Een compensatie voor Zeeland ruimhartig dient te zijn gezien de enorme schade die door dit Kabinetsbesluit ontstaat en minstens eenzelfde omvang en (termijn)effect dient te hebben als wat de komst van de Marinierskazerne voor Zeeland betekend zou hebben.
● Het gesprek dat de aan te stellen gezant aangaat met de verschillende overheden om vertrouwen te herstellen en compensatie te bespreken volledig transparant en zeer integer gevoerd dient te worden, waarbij Zeeland integraal met één stem spreekt middels vertegenwoordigers van Provincie Zeeland, gemeente Vlissingen en het Waterschap Scheldestromen.

Verzoekt het College:
● Deze motie te sturen naar het Kabinet met de vraag hierop te reageren en zowel de motie alsook de reactie van het Kabinet ter kennisgeving naar het Parlement te sturen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Piet van de Kerkhove
Fractievoorzitter CDA Hulst

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.