31 mei 2021

Naar een ander woningbouwbeleid

In de gemeenteraad van April heeft ons gemeentraadslid Karel Martinet een motie ingediend dat moet leiden naar een ander woningbouwbeleid.

Onderwerp: Naar een ander woningbouwbeleid

De Raad,

Gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat
1. Er mensen zijn die willen wonen in een (kleine) kern maar daar geen woning kunnen vinden
2. Veel kleine kernen snakken naar nieuwe inwoners
3. De Zeeuws Vlaamse woonvisie nog steeds uitgaat van verdere ontgroening en op middellange termijn nog steeds uitgaat van krimp
4. Dat die Woonvisie net als alle andere Zeeuwse visies zoals de Woonzorgvisie uitgaat van nieuwbouw in de grotere centrumgemeenten
5. Dat bij realisatie van voornoemde visies de kernen nog verder zullen worden leeggezogen door nieuwbouw in de grote centrumgemeenten waardoor de leefbaarheid bedreigd wordt

Constaterende dat
1. De gemeente Hulst de laatste jaren een lichte groei kent van het aantal inwoners
2. We zien dat woningen steeds korter te koop staan, de woningmarkt “op zijn kop” staat
3. De trek vanuit het Waasland naar onze regio zeker niet zal verzwakken
4. De Corona-tijd heeft aangetoond dat thuiswerken het mobiliteitsprobleem kan opheffen waardoor de landelijke regio’s nog aantrekkelijk worden om te wonen
5. Er steeds meer jongeren zijn die na hun studie terug willen komen naar Zeeuws Vlaanderen
6. Nederland voor de opgave staat om 1 miljoen woningen te bouwen en dat ongetwijfeld de landelijke regio’s ook aan de realisatie hiervan zullen moeten bijdragen
7. Vele arbeidsmigranten hier willen blijven wonen, met hun gezinnen
8. Het aantal statushouders dat gehuisvest moet worden nog elk jaar toeneemt
9. Ook economische ontwikkelingen op de bedrijventerreinen nieuwe mensen aantrekken
10. Er ook voor herstructurering van oude bedrijfsterreinen bouwmogelijkheden moeten zijn
11. Op basis van voorgaande constateringen we moeten uitgaan van een groeiscenario ipv krimp

Verzoekt het college
Om alles in het werk te stellen om het vigerend Zeeuws beleid te laten bijstellen zodanig dat ook onze gemeente kan voorzien in de verwachte woningbehoefte voor zijn huidige en eventueel nieuwe inwoners, en daarbij ook nieuwbouw in de kleinere kernen mogelijk te maken.

Indiener(s)
Karel Martinet

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.