11 maart 2019

Stem 20 maart voor het Waterschap op Denis Steijaert - Lijst 1, nr. 1

Wil jij ook een veilig en betaalbaar Waterschap Scheldestromen? Stem dan op 20 maart op Denis Steijaert (Lijst 1, nr.1).

Wie is Denis?

50 jaar, trotse vader van drie zonen. Ik woon in de van Alsteinpolder vlakbij het getijdehaventje van Paal en tegen het prachtige Land van Saeftinghe. We hebben een mooi traditioneel akkerbouwbedrijf (aardappelen, uien, bieten, graszaad, tarwe) en daarnaast mag ik ons prachtige Waterschap Scheldestromen besturen. Geweldig!

---

Zeeland ligt onder de zeespiegel en ons klimaat verandert. Grote heftige buien, stijgende zeespiegel en een groot tekort aan zoet water. Dit vraagt om oplossingen voor de lange termijn. Het CDA heeft haarvaten in de gehele Zeeuwse samenleving, weet wat er speelt en heeft goede contacten in Den Haag. Wil jij ook een betrouwbaar, veilig maar bovenal betaalbaar Waterschap Scheldestromen? Stem dan CDA, lijst 1, nummer 1 Denis Steijaert.

Volg Denis online:
Twitter: @SteijaertDenis
Facebook: Denis Steijaert

 

Kijk voor meer informatie op de website van het CDA Zeeland: https://www.cda.nl/zeeland/ws2019-174976/ 

 

ZEELAND KLIMAATBESTENDIG

Het CDA wil voorbereid zijn op een toekomst met een veranderend klimaat. Dat is onze inzet voor de komende bestuursperiode: een stevige kustverdediging bij een hogere zeespiegel, maatregelen bij (langdurige) droogte en bij wateroverlast zonder kostbaar zoetwater te verspillen.

Voor het CDA betekent dat voortdurende aandacht voor onze kust- en dijkveiligheid: ook bij een hogere zeespiegel moet Zeeland veilig blijven. Geen bebouwing die dat in de weg staat: handen af van de kust! Zoetwater is een kostbaar goed . Het CDA vindt een goede zoetwatervoorziening dan ook topprioriteit. Klimaatverandering vraagt ook anders omgaan met de openbare ruimte. Het CDA wil daar samen met de gemeenten aan werken; meer groen en wateropvang! Het CDA pleit voor een klimaatfonds als stimulans.

Goed rentmeesterschap vraagt om goed en gezond water en duurzaamheid. In 2020 is het waterschap ‘CO2-neutraal’ en in 2025 ‘energieneutraal’. Kostenbesparing door energieterugwinning uit afvalwater maar ook grondstoffen terugwinnen zoals meststoffen en papier. Verkeersveiligheid staat hoog in het vaandel: het fietspadenbeleid doorzetten! En voor alles geldt: haalbaar en betaalbaar! De kosten van investeringen spreiden over lange termijn.

Het CDA staat voor een betrouwbaar waterschap. Mogen we ook de komende 4 jaar weer rekenen op uw steun en stem?

Samenvatting CDA-prioriteiten voor het Waterschap

VEILIGHEID: Primaire waterkering is de voordeur en die moet altijd op slot. - Handen af van de kust. Om de waterveiligheid op lange termijn goed te kunnen waarborgen moeten we nieuwe permanente bebouwing uit de veiligheidszone van de waterkering weren. - Behouden en verbeteren van het solidariteitsprincipe in de financiering van de kustverdediging. Zeeland is een gebied met veel waterkeringen en weinig inwoners. Het CDA pleit ervoor de vooroeversterkingen in het Hoogwater Beschermingsprogramma (HWBP) onder te brengen en de HWBP-bijdrage van 10% te verlagen naar 5%.

KLIMAAT: CDA zet volop in op klimaatadaptatie. - Het CDA bepleit de instelling van een ‘klimaatadaptatiefonds’ op de begroting van het waterschap van 4 à 5 ton.

ZOETWATER: Het CDA wil een waterschap dat actief werkt aan meer nieuwe mogelijkheden voor een betrouwbare zoetwatervoorziening in Zeeland. - Actieve informatieverstrekking o.a. via de website van het waterschap over beschikbaarheid zoetwater via de zoetwaterkaarten (FRESHEM) en het huidige grondwateronttrekkingsbeleid - Actief meedoen aan bestaande en nieuwe innovaties, die leiden tot vergroting van de ondergrondse zoetwatervoorraad en een duurzame benutting ervan.

SCHOON WATER EN ZUIVERING: CDA wil een goed en ecologisch gezond water met daarbij haalbare en betaalbare KRW-doelstellingen. - Verder uitwerken van de samenwerking met de gemeenten in het SAZ+- programma. Duurzame oplossingen moet ook bijdragen aan de klimaatbestendigheid van het gebied.

VERKEERSVEILIGHEID: CDA wil 0 vermijdbare ongevallen. Veilig kunnen fietsen is voor het CDA erg belangrijk. - Het nieuw ingezette beleid voor de aanleg en of verbreding van fietspaden voortvarend voortzetten. - Schoolroutes waar mogelijk en nodig voorzien van vrij liggende fietspaden

INNOVATIE: CDA vindt dat het waterschap niet innovatief genoeg kan zijn. - het CDA vindt dat het waterschap jaarlijks een wedstrijd moet uitschrijven voor studenten om een bestaand probleem in het veld of in de organisatie op te lossen.

DUURZAAMHEID: CDA staat vanuit het rentmeesterschap achter het halen van de klimaatdoelen. - Het waterschap is in 2020 CO2-neutraal en in 2025 energie-neutraal.

FINANCIEN: CDA wil een financieel gezond waterschap dat zijn taken optimaal uitvoert. - Het CDA wil de kosten maximaal tussen de 2 en 3 % inclusief inflatie laten stijgen. In deze stijging zit 4 à 5 ton voor het in te stellen klimaatadaptatiefonds. - Het CDA wil een beheersbare schuldenlast met een netto schuldquote van ten hoogste 250% Daarboven moet ingegrepen worden door ambities temporiseren of te versoberen.

BEDRIJFSVOERING: CDA wil een waterschap met een doelmatig, doeltreffend en rechtmatig handelend bestuur en werkorganisatie. Transparantie en verantwoording zijn daarbij leidende begrippen. - Het CDA wil extra aandacht voor werving en selectie van nieuwe medewerkers om de organisatie te versterken.

SAMENWERKING: lokaal, landelijk en internationaal en vooral ook met burgers en bedrijven. - Proactieve samenwerking met andere organisaties op alle niveaus

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.