10 maart 2022

Sven van Jole: Maak werk van duurzaamheid

Wat het CDA Hulst betreft heeft in de gemeente in de verduurzamingsopgave een voorbeeldfunctie. Wij willen de verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed (scholen, buurthuizen, verenigingsgebouwen en cultureel erfgoed) en bedrijventerreinen daarom actief ondersteunen en ontzorgen. Dit bespaart deze organisaties veel werk en leidt in veel gevallen tot lagere energiekosten. Ons streven is om alle dorpscentra, sportverenigingen en e van de gemeenten energie neutraal te krijgen in 2030. Sven van Jole: ‘ Scholen moeten zoveel mogelijk energieneutraal gemaakt worden en hebben voldoende ventilatie. Voor overig bestaand onroerend goed wordt in beeld gebracht welke duurzaamheidsinvesteringen noodzakelijk zijn’.

Het CDA wil ‘groepen’ inwoners, organisaties en bedrijven die uit zichzelf met goede voorstellen voor de verduurzamingsopgave komen stimuleren. Daarbij willen we vooral inzetten op projecten en processen die op dit moment en zonder al te veel weerstand en risico te realiseren zijn. Van Jole: ‘Wij kiezen voor een gemeente die duurzaamheidsinitiatieven faciliteert. Met een gemeentelijke stimuleringslening wordt het voor alle inwoners en verenigingen eenvoudig om energiekosten te verlagen en een bijdrage te leveren aan verduurzaming’.

Veel inwoners willen een persoonlijke bijdrage leveren aan verduurzaming en weten niet altijd hoe dat kan. Gaat het dan slecht met de Hulsterse bevolking op vlak van verduurzaming? Van Jole: 'Nee, het leuke is dat in essentie 90% van ieder energiebewust is, we kennen allemaal het voorbeeld dat de wasmachine pas aan gaat als deze vol is. Met andere woorden velen zijn van goede wil om aan de slag te gaan. In onze gemeente kunnen we dat verder ondersteunen. Wij willen dat er een energieloket komt waar inwoners, verenigingen, bedrijven en instellingen terecht kunnen voor vragen en ondersteuning’.

Bij de kaveluitgifte van woning- en bedrijvenlocaties willen wij een afdwingbaar duurzaamheidskader. Bij de nieuwbouw van woonwijken wordt duurzaam, klimaatneutraal en meer groen de norm. We bevorderen mogelijkheden voor de opvang en het hergebruik van regenwater.

Het CDA wil energiearmoede tegen gaan. We zorgen ervoor dat extra uitgaven door maatregelen voor energiebesparing en isolatie van de woning voor inwoners betaalbaar blijven. Het CDA maakt zich er in de komende collegeperiode hard voor dat koopwoningen kunnen worden geïsoleerd met een (sociaal) krediet voor lagere en middeninkomens.

Goed voorbeeld doet volgen
Wat het CDA Hulst betreft heeft de gemeente zelf een belangrijke voorbeeldfunctie als het gaat om duurzaam inkoopbeleid. Door werkzaamheden in bijvoorbeeld catering, productiewerk en (groen)onderhoud te beleggen bij deze doelgroepen bieden we elkaar de kans om een mooie invulling te geven aan maatschappelijke behoeften. In het inkoopbeleid willen we stimuleren dat voldoende kans wordt gegeven aan lokale ondernemers. Van Jole: ‘We willen dat duurzaam inkopen de norm is. Zo willen we dat opdrachtnemers bij overheidsopdrachten gestimuleerd worden om zich in te zetten voor extra werk, of stageplekken, bijvoorbeeld voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.’

Een belangrijke voorwaarde voor duurzaamheid is nabijheid. We stimuleren regionale inkoop door de gemeente. We willen dat de kennis en ervaring over maatschappelijk verantwoord inkopen in de regio wordt samengebracht om eenduidige criteria op te stellen. Hierdoor weten (lokale) opdrachtnemers waar zij aan toe zijn en hoe zij zelf met passende en innovatieve oplossingen kunnen komen.

Inwoners betrekken we voortijdig in de planvorming. We willen dat de gemeente in het verduurzamen van wijken, gebruik maakt van de uitzonderingsmogelijkheid om te kiezen voor behoud en aanleg van gasnetten in de gemeente. Niet om gas te behouden voor de toekomst maar wel om de kans te geven aan nieuwe innovaties (zoals waterstof) die de gasleiding infrastructuur kunnen gebruiken. Het uitgangspunt is dat aanleg van gasnetten wordt gezien als laatste optie gezien de verduurzaming van de gebouwde omgeving richting 2050.
Wij stimuleren maatschappelijke initiatieven op het gebied van de energietransitie. Het CDA Hulst is bereid om proeftuinen te ondersteunen om ondernemers, woningcorporaties en initiatieven uit de samenleving te laten experimenteren met duurzame projecten zoals energiepositief bouwen en energie-, en warmte-opwekprojecten.

Tot slot besluit van Jole: ‘De energietransitie is geen recht pad naar een vooraf gesteld einddoel. Met het bieden van lokale participatiemogelijkheden wil het CDA ruimte bieden aan inwoners en bedrijven om bij te dragen aan maatschappelijke doelen. Deze (wellicht suboptimale) route is van belang voor het draagvlak voor het energie- en duurzaamheidsbeleid’.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.