10 november 2020

Algemene beschouwingen 2020

Vanavond heeft fractie voorzitter Ernest Franken onderstaande bijdrage aan de Algemene beschouwingen voorgedragen in de raad.

Voorzitter,

Voor u de eerste keer in Kapelle, voor de fracties in deze raad een vast jaarlijks moment. Een moment van terug en vooral ook vooruitkijken. Vooruitkijken vanuit allerlei verschillende politieke kleuren die deze raad sieren. Als ik zelf terugkijk dan schieten gelijk enkele headlines van het politieke jaar door mijn hoofd: een nieuwe waarnemend burgemeester, diverse duurzaamheidsbouwstenen, het nieuwe sportcomplex, nieuwe initiatieven in het sociaal domein en nieuwe initiatieven gericht op burger participatie. Veel goede nieuwe zaken, voortvaren op wat goed gaat en er zijn onderdelen waar zaken beter moeten. Zo onderhouden we een mooie, gezonde en duurzame gemeente die we door willen én kunnen geven!

De realiteit is deze dagen echter weerbarstig. We leven in een tijd waarin een pandemie centraal staat. Het Coronavirus onder controle houden creëert een blijvend beroep op iedereen in de samenleving. Het CDA heeft hierbij een groot vertrouwen in de gemeenschap. De betrokkenheid van mensen bij hun gemeente, hun dorp, hun gezin, hun school, hun buurt, hun kerk, hun bedrijf of hun vereniging. Die betrokkenheid toont het ware draagvlak voor het leven in stad of dorp. Voor het CDA betekent dit dat mensen tot persoonlijke groei komen door verantwoordelijkheid voor elkaar te nemen. Dat dit momenteel een grote uitdaging is behoeft geen verdere uitleg. Toch denk ik dat we met vertrouwen naar de toekomst moeten durven kijken, met behoefte aan een forse dosis positiviteit. Maar wel positiviteit zonder daarbij de kop in het zand te steken.

Met deze insteek kijkt het CDA naar de begroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2024. Het is goed om te lezen dat we in 2021 en, voor zover nu te voorzien, de komende jaren een sluitende begroting kunnen verwachten. Kijkend naar de gemeentes om ons heen blijkt dit niet vanzelfsprekend. Toch moeten we uitkijken om niet enkel de vlag uit te hangen én de kop in het zand te steken. Er is nog genoeg onzeker en het op orde houden van het huishoudboekje vraagt blijvende aandacht. Inkomsten genereren uit bijvoorbeeld de grondexploitatie is hierin van groot belang. We roepen het college op hier blijvend prioriteit aan te geven. Grondexploitatie is immers een inkomstenbron voor onze gemeente maar is ook een katalysator voor de economie en daarmee voor de werkgelegenheid (dan wel het tegen gaan van werkeloosheid) in onze kernen.

Voorzitter, over wonen en de leefbaarheid. Voor de leefbaarheid in onze kernen is een gevarieerde leeftijdsopbouw (ook naar diverse inkomensklassen) van grote toegevoegde waarde. Een daarop afgestemd voorzieningenniveau om mensen aan onze gemeente te blijven binden en huisvestingsmogelijkheden om mensen een kans te bieden in onze gemeente te wonen, zijn daarbij van belang. Voor het verkrijgen van een koopwoning is de mogelijkheid van de starterslening en erfpacht nu reeds langere tijd een feit. Ook zien we de “tiny houses” en andere vormen van innoverende bouw, in onze gemeente verschijnen. Mooie nieuwe ontwikkelingen die wens en beschikbaarheid koppelen, maar waarvan je je kunt afvragen of dat voldoende aandacht krijgt. Maar, al de genoemde zaken zijn op dit

moment niet of maar slechts beperkt (als het gaat om de “tiny housen”) in te zetten voor de “Kapellenaren” die aangewezen zijn op het huursegment. Het huursegment dient dan ook niet vergeten te worden. We zijn blij dat er bij de prestatieafspraken met de woningbouwcoöperatie aan de goedkopere huursector in onze kernen wordt gedacht, maar hopen ook op de creatieve gedachten zoals die ook voor het koopsegment worden ontwikkeld. Feit is natuurlijk wel dat mensen normaliter ook ouder worden. Hierop voorsorterend vraagt ook het huursegment om levensloopbestendigheid. De wethouder heeft aangegeven voor beide onderdelen oog te hebben en we vragen hem dan ook dit blijvend scherp in het vizier te houden. Onze fractie vraagt daarom, door middel van een motie, het college om op beide onderwerpen zichtbare en navolgbare inspanning te tonen.

Voorzitter, dan de burgerparticipatie. Het betrekken van inwoners bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid in onze gemeente levert mooie resultaten op. De ontwikkeling van het dorpshuis in Schore en het ontwikkelen van het strategisch kompas getuigen zonder enige uitleg te hoeven geven. Ook bij het masterplan Wemeldinge is wat het CDA betreft een grote rol weggelegd voor burgerparticipatie. We zien het concept wat voorligt dan ook als een werkdocument. Een vertrekpunt, zeker vatbaar voor discussie, om uiteindelijk te komen tot een koersdocument met een werkbare visie. Onze fractie vindt dat we elkaar scherp moeten houden op het thema van participatie en vraagt het college of zij met ons dit belang onderstreept en erkent dat de kosten aan burgerparticipatie geen belemmering mogen zijn? Verder wil het CDA voorkomen dat burgerparticipatie uiteindelijk een lege huls blijkt te zijn. Daarom zullen wij ongeacht de eerder gevraagde reactie van het college, een amendement indienen om de positionering van het nu beschreven masterplan duidelijk te maken.

Voorzitter, als laatste wil ik aandacht vragen voor de verschillende verantwoordelijkheden die de gemeente heeft binnen het sociale domein. Dat de kosten steeds hoger worden en dat dit problemen gaat geven is wederom een moment waarop we de kop niet in het zand mogen steken. We wisten immers al in 2015 dat de decentralisaties gepaard gingen met een bezuiniging. Dat dit onwenselijk is staat wat onze fractie betreft buiten kijf, maar het is mogelijk niet te voorkomen dat we pijnlijke keuzes zullen moeten maken. Alles wat we kunnen doen als raad en college om dat te voorkomen moeten we wat het CDA betreft niet nalaten. Dit betekent actief inzetten op efficiëntie en preventie. Het mag echter nooit zo zijn dat preventie een barrière wordt voor de noodzakelijke, al dan niet specialistische, zorg die mensen nodig hebben. De vraag naar ondersteuning of zorg is namelijk altijd gekoppeld aan een persoonlijk verhaal en een persoonlijke situatie. Dit gaat verder dan enkel de kosten aan deze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Graag ook de visie van de portefeuillehouder op dit punt.

Tot slot voorzitter,

Het CDA bouwt in het komende politieke jaar graag verder aan de gemeente die we door willen geven.

Graag doen we dat zij aan zij met u allen!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.