06 maart 2017

CDA geeft aanzet tot Walcherse wending in 't sociaal domein

Zorg is (ook) voor CDA-Middelburg een speerpunt. Beleidsmatig houden we de vinger aan de pols, We hebben veel en direct contact met zorgvragers, zorgaanbieders en ambtenaren die de verbinding daartussen moeten maken. Porthos (toegangsloket en verdeelstation in kader van Wmo en Jeugdwet) heeft daarin een belangrijke rol. Porthos zien we al langere tijd ontwikkelen tot een bureaucratisch bolwerk wat steeds verder af gaat staan van een werkelijkheid (en steeds meer gaat kosten), terwijl ons veel meer een netwerken van samenwerking voor ogen staat. Onze CDA-denken en doen is daarin een vitale inspiratiebron.

Onze fractie koos ervoor om, als enige coalitiepartij, een amendement mede in te dienen wat het college dringt om nu ernst te maken met een andere invulling van Porthos. Dat riep nogal wat weerstand op, zowel bij de coalitiepartners, het college, CDA-Veere, CDA-Vlissingen en bij de medewerkers van Porthos. Zoals je mag verwachten van een inhouds-partij CDA hebben we de dialoog vast weten te houden. Het resultaat lijkt te zijn dat de ontwikkeling van het Walchers Sociaal domein een meer efficiënte en effectieve wending gaat krijgen.

Direct aanleiding hiertoe waren drie uiterst kritische rapporten. Allemaal rapporten inzake de voortgang decentralisaties en het sociale domein vanuit de gemeenten Vlissingen, Veere en Middelburg.

De kern van het Rekenkamer rapport is: De Raden voeren hun kaderstellende en controlerende rol onvoldoende uit dan wel kunnen deze onvoldoende uitvoeren.

De kern van het BMC-rapport is: de bedrijfsvoering binnen Porthos is op dit moment niet voldoende afgestemd op de afgesproken taakuitvoering.

De kern van K+V-rapport is: maak werk van beleid Walcheren voor Elkaar 2.0 of stop met de beleidsmatige samenwerking.

Welke richting wil het CDA ?
We staan met het gehele sociale domein voor een ingrijpende periode, ook wel de transformatie genoemd (op basis van anders denken, ook anders gaan doen). Op alle niveaus moet dat proces zich nu gaan voltrekken. De uiterst kritische adviesrapporten maken o.a. een herpositionering noodzakelijk, een herpositionering van raad, van colleges (bestuurlijk dus), maar zeker ook van het uitvoeringsorgaan Porthos. Hoe we dat voor ons zien ?  

De volgende uitgangspunten hanteert CDA hierbij:

  • van inhoud naar vorm, wat onder andere betekent dat de herpositionering van Porthos vooraf gaat aan de beslissing of er een vorm van samenwerking tussen de gemeenten zal zijn en zo ja, welke samenwerkingsvorm leidend zal worden (CDA wil graag samenwerking in/met Walcherse gemeenten, liefst op Zeeuws niveau, maar wel vanuit een gezamenlijke inhoud).
  • van inhoud naar vorm, wat onder andere betekent dat de herpositionering van Porthos vooraf gaat aan de beslissing of er een vorm van samenwerking tussen de gemeenten zal zijn en zo ja, welke samenwerkingsvorm leidend zal worden (CDA wil graag samenwerking in/met Walcherse gemeenten, liefst op Zeeuws niveau, maar wel vanuit een gezamenlijke inhoud).
  • op inhoud en niet alleen financieel monitoren, wat onder andere wil zeggen dat de raden regelmatig voorzien worden van een brede monitoring van het sociale domein
  • zorginhoud heeft voorrang boven zorg-organisatie, wat onder andere wil zeggen dat er meetbare normen worden gevonden en gehanteerd m.b.t. overhead-kosten van de zorg
  • terug naar de basis, wat onder andere wil zeggen dat Porthos omgevormd wordt tot een Uitvoeringsorgaan Zorgadministratie en daarmee teruggaat naar de basis van facilitator van zorgvrager en zorgaanbieder. Dus geen eigenstandige organisatie, maar een gezamenlijk platform van alle zorgaanbieders en (vertegenwoordigers van) zorgvragers. Een onderzoek naar een coöperatiemodel is denkbaar.

Daarbij zien we graag een groeiende verbinding tot stand komen Stedelijk Sociaal Beleid, wat ondermeer zichtbaar gaat worden in een vitalisering van de woonserviceszones van Middelburg, de wijkfuncties in Vlissingen en de woon-en leeffunctie in de kernen van de gemeente Veere. Daarbij streven we naar aansluiting bij de ontwikkelingen in de Zeeuwse zorgvernieuwing, zoals die gestalte gaan krijgen olv de Commissie Toekomstige Zorg Zeeland.

In onze beeldvorming wordt de herpositionering Porthos ondermeer duidelijk in een opheffen van de huidige afstandelijke en bureaucratisch gebiedsteams, het vormen van burger-nabije wijk- of dorpsteams, al dan niet gecentreerd om zorgcentra, huisartsenpraktijken of jeugdzorg centra (Integraal Kindcentra of PO-school in het hart van de wijk of dorp). Bovendien menen we dat de overheid (ook gemeente) meer moet sturen (faciliteren) op samenwerking tussen zorgaanbieders, iets wat na ruim 20 jaar marktwerking in de zorg geen vanzelfsprekendheid is, maar zeker bereidheid toe is. Het huidige Porthos lijkt meer en meer een bolwerk te worden, terwijl er maatschappelijk behoefte is aan een netwerk. Daar draagt het CDA aan mee, samen met anderen: met ambtenaren, met college, met coalitie, met oppositie, met zorgvragers, met zorgaanbieders, politiek Walcheren. Wat ons betreft zijn dit allemaal spelers in het Netwerk Zorg en hoeft dat niet beperkt te worden tot Walcheren, maar wellicht kunnen we dat zorgnetwerk Zeeuws breed maken.

Jan Zwemer

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.