Goede zorg is een kenmerk van een kwalitatieve samenleving. Zorg is dan ook een vitaal aspect van het vangnet wat de overheid vormt voor de samenleving.

Zorg een omvangrijk gebied, een gebied van jeugdzorg, thuiszorg, ziekenhuiszorg, maar ook van werkloosheid, ziekte, beperking en bij schulden. Teveel is de nadruk komen te liggen op het geld dat de overheid in deze regelingen

wil steken. Het CDA wil deze trend keren door ook te kijken naar wat mensen zelf of met elkaar kunnen doen om onnodige zorg te voorkomen.

Gezond leven, steeds blijven leren en jezelf ontwikkelen zijn onderdelen van het actief deelnemen aan de samenleving. Door preventie wordt ook het beroep op dure voorzieningen beperkt.

Dat is nodig zodat die kunnen blijven bestaan voor mensen die het écht nodig hebben. De gemeente investeert

op haar beurt in het signaleren van gezondheidsproblemen en vereenzaming voordat deze aan de orde zijn.

 

3.1. Zorg efficiënt én dichtbij

In de zorg is voorkomen bij uitstek beter dan genezen. Dat vraagt om een zo gezond mogelijke levensstijl.

Daarom investeert CDA in voorzieningen die sport en bewegen stimuleren en in goede voorlichting om ongezond gedrag tegen te gaan. Het vraagt vroegtijdige signalering als er iets mis dreigt te gaan, ook met kinderen en in gezinnen.

Als het gaat om het voorkomen van ziekte en het behoud van welzijn, stellen we de levensloopbenadering centraal.

Die benadering gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid van iedere burger voor de gewenste kwaliteit van het leven, nu en op latere leeftijd. De gemeente ondersteunt waar nodig de zelfredzaamheid van burgers en voorziet in een woon-, zorg- en welzijnsomgeving voor ouderen en zij die leven met beperkingen. Daarom willen wij:

 

Vereenzaming tegengaan

Vereenzaming is een groot risico als ouderen langer zelfstandig blijven wonen. Het CDA zet in op het betrekken van

ouderen bij activiteiten. De ouderenbonden, vrijwilligers en mantelzorgers spelen hierbij een grote rol. Actieve voorlichting door huisbezoek aan 75-plussers kan een goed middel zijn.

 

Medemensen met een beperking

Mensen met een functionele beperking of handicap verdienen ondersteuning waar dat nodig is. Het CDA vindt dat gehandicapten, binnen vast te stellen grenzen, moeten kunnen beschikken over een persoonsgebonden budget, zodat ze zelf de noodzakelijke zorg kunnen inkopen. Samenwerking tussen zorgaanbieders en zorgfinanciers is daarbij van groot belang.

 

Onderlinge contacten stimuleren

De gemeente steunt initiatieven die contacten met ouderen tot stand brengen. Een actieve en regisserende rol is daarbij gepast, waarbij de maatschappelijk stage of ‘gezinnen die ouderen adopteren’ als voorbeelden kunnen gelden. Veel kinderdagverblijven organiseren ontmoetingen tussen kleine kinderen en ouderen.

 

Servicebus

De proef met de servicebus is meer dan geslaagd en zal worden uitgebreid. Ook aan de andere kant van het kanaal gaat deze bus rijden om de verschillende wijken (woonservicezones) met elkaar en met de binnenstad te verbinden. Een echte Wmo-activiteit.

 

Zorg in de buurt

Zorg moet zo dicht mogelijk bij huis worden georganiseerd. Zorg en welzijn op wijkniveau of op dorpsniveau maakt het mogelijk om, ook als de krachten afnemen, te blijven wonen is het huis en de wijk die zo vertrouwd is.

 

Inzet van de omgeving bij zorg

Ook in Middelburg kennen we het klimaat van elkaar helpen als het nodig is. Dit opleggen vanuit de overheid werkt averechts. Samenwerken tussen informele zorg (zoals vrijwilligers) met de formele zorg (professionals) doen we in Middelburg al lang, loopt ook goed. Dat wat goed loopt willen wij zo laten, wellicht nog versterken.

In ieder geval wil het CDA niet dat de overheid oplegt dat lijfgebonden zorg bijvoorbeeld door een buurman gedaan wordt.

 

Mantelzorgers ontlasten

Mantelzorgers zijn mensen die zorgtaken op zich hebben genomen voor een dierbare voor wie hulp en verzorging noodzakelijk is. Het CDA heeft enorm veel waardering voor mantelzorgers. Daarbij willen wij hen ondersteunen bij hun waardevolle taak. Dit kan onder andere door gemeentelijke subsidies voor organisaties die vrijwilligers en mantelzorgers ondersteunen, door administratieve ondersteuning of door een vergoeding voor kinderopvang te bieden. 
Ondersteuning van mantelzorgers door respijtzorg (er even tussen-uit), emotionele en praktische hulp, is van groot belang. Respijtzorg is zorg aan een zorgbehoevende, met als doel om diens mantelzorger(s) even vrijaf te geven.

Het zijn personen die, of vrijwillig, voor een tijdje de mantelzorg overnemen. De gemeente kan mantelzorgers tegemoet komen in de kosten voor kinderopvang door dit in het eigen gemeentelijk beleid te regelen. Ook kan de gemeente initiatieven bundelen van bedrijven/instellingen om meer en beter zorgverlof te arrangeren.

 

Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn voor het CDA een belangrijk fundament van de samenleving. Om elkaar te helpen, te ondersteunen en om allerlei dingen te organiseren hebben we veel vrijwilligers nodig.

CDA Middelburg wil ervoor zorgen dat de vrijwilligersorganisaties goed bekend zijn onder de inwoners, zowel voor (nieuwe) vrijwilligers als voor de mensen die er gebruik van maken;

De gemeente voert een duidelijk vrijwilligersbeleid, stimuleert samenwerking en integratie met professionele zorg- en welzijnsorganisaties. Er is meer contact tussen kerken en maatschappelijke organisaties voor een betere samenwerking;

Er is een digitaal vrijwilligersnetwerk, een marktplaats waar vraag en aanbod elkaar gemakkelijk vinden. Ook hiermee wil de gemeente het breed inzetten van vrijwilligers stimuleren;

Het CDA Middelburg wil meer aandacht voor het werven en behouden van jongeren als vrijwilliger.

 

Slimme zorg

Innovatieve technische oplossingen kunnen inwoners veel ondersteuning bieden. Mantelzorgers kunnen via een website

het overzicht van alle voorzieningen beter bewaken. Steeds meer ouderen zullen uit de voeten kunnen met internet.

Door gerichte online platforms in te richten kunnen zij ook daar sociale contacten blijven opdoen. Wij zien hierin een nieuwe taak voor Stichting Welzijn Middelburg.

 

Voorzieningen in directe omgeving

Te vaak wordt ervan uitgegaan dat ouderen als vanzelf naar buurtcentra gaan. Voor veel minder mobiele ouderen

is dat echter niet het geval. Een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte kan in samenspraak met woningcorporaties

vaak ook in een leegstaand appartement ingericht worden en in bijvoorbeeld door de weeks beschikbare kerkelijke gebouwen. Daarover worden afspraken gemaakt.

 

Toegankelijkheid en bereikbaarheid

De binnenstad en openbare gebouwen moeten goed toegankelijk zijn voor mensen met een lichamelijke beperking. Daarom willen wij het centrum van Middelburg niet permanent fietsvrij maken en de rolstoel/rollator toegankelijkheid van de binnenstad en openbare gebouwen verbeteren. De toegankelijkheid van de binnenstad (ongelijke stoepen, obstakels als fietsen en reclameborden etc.) moet beter dan nu het geval is.

 

Ziekenhuiszorg op Walcheren:

Bereikbare direct zorg met kwaliteit. De CDA-fractie Middelburg blijft zich inzetten voor het behoud en uitbouw van een ziekenhuis met planbare zorg en een Eerste Hulppost op Walcheren met een geriatrische afdeling. Dit laatste ook als versterking van de eerste lijn en de ketenzorg.

Wij willen  een ziekenhuis op Walcheren omdat we vooral dit belangrijk vinden: a. zorg voor kwaliteit, b. bereikbaarheid en c. betaalbaarheid. 

Het is in onze ogen onverantwoord dat in een regio waar 110.000 mensen wonen, waar in de zomer nog eens 150.000 toeristen bijkomen, geen basisziekenhuis is.

Een volwaardig ziekenhuis op Walcheren. Waar ? Dat is wat het CDA betreft ondergeschikt aan de criteria kwaliteit, bereikbaarheid en betaalbaarheid.

Kwaliteit wordt o.a. gerealiseerd door goede samenwerking (tussen verschillende specialisten, ook met verpleegkundigen en met het management, ook goede samenwerking met andere zorginstellingen en met gespecialiseerde instellingen – ook buiten de provincie).

Bereikbaarheid moet uitstekend zijn, ook voor de bezoeker (ook met openbaar vervoer).

Betaalbaarheid kan bereikt wordt door efficiënt en effectief te werken met veel aandacht voor het organiseren van werkprocessen vanuit het perspectief van de zorggebruiker.

 

3.2. Goed begin is het halve werk

De gemeenten worden naast jongerenwerk ook verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Het CDA ziet lokaal jeugdbeleid als het startpunt voor het voorkomen van veel sociale problemen in de toekomst. Een goed begin in het leven is het halve werk. Een goed begin voor de nieuwe jeugdzorgtaak van de gemeenten is dat ook. Daarbij wordt samenwerking gezocht met andere gemeenten, de onderwijsinstellingen en instellingen voor jeugdzorg. Vroeg signaleren van mogelijk problematische gezinssituaties past bij de keuze voor voorzorg boven nazorg.

 

Betrokken en effectief

Jeugdzorg wordt vanaf 2015 een taak van gemeenten. Het CDA ziet volop kansen om de jeugdzorg eenvoudiger

en effectiever te maken. Het accent moet liggen op het voorkomen van problemen en vroegtijdige signalering als er iets misgaat. Het op peil houden van algemene jeugdvoorzieningen zoals de kinderopvang, jeugdgezondheidszorg, scholen, sportclubs en jongerenwerk voorkomt dat te veel jongeren gebruik moeten maken van jeugdzorg. Op dit moment is het nog onzeker of het Rijk bij de overheveling van taken ook voldoende budgetten ter beschikking stelt.

 

Gezinnen kennen

De gemeente investeert in informatie over de gezinnen die al ondersteuning krijgen en weet wie de ondersteuning

verleent. De gemeente grijpt de kans om het totaal aan instellingen rond jeugdzorg op elkaar af te stemmen. De wethouder met Jeugd en Gezin in portefeuille functioneert als een scheidsrechter tussen instellingen. Daarmee wordt voorkomen dat

de hulp aan jongeren blijft steken op discussies tussen instellingen. Instellingen hebben een handelingsplicht.

 

Doel van jeugdzorg voorop

Niet een discussie over de structuur van de jeugdzorg en het jongerenwerkstaat voorop, maar het doel. Structuren

of instellingen zijn daaraan ondergeschikt. Eén begeleider (van één instelling) neemt de zorg of de ondersteuning per jongere op zichen stemt waar nodig met anderen af. Instellingen doen dat vanuit een toegewezen handelingsplicht.

 

Ondersteuning voor ouders

De centrale taak van het Centrum voor Jeugd en Gezin blijft het bieden van ondersteuning aan die ouders die concrete opvoedingsvragen hebben. De centra stimuleren ook contacten tussen ouders die elkaar behulpzaam kunnen zijn.

 

Jonge vaders en moeders

Specifieke aandacht moet er zijn voor jongeren die al vroeg een kind krijgen via voorlichting en ondersteuning via praatgroepen. Begeleiding van met name jonge moeders moet ertoe leiden dat zij zelfstandig voor hun kind kunnen

zorgen.

 

Sport is gezond en vormend

Sportdeelname van jongeren is gezond en gaat overgewicht tegen. Daarnaast bevordert deelname aan sport teamgeest

en leren jongeren zich inzetten voor elkaar. Het CDA stimuleert jeugdlidmaatschap en kijkt samen met verenigingen naar mogelijkheden om jongeren van 16 tot 18 jaar actief te houden.

 

Jongerenlintje

We gaan een jongerenlintje toekennen aan jongeren die zich actief hebben ingezet voor de samenleving. Kinderen en jongeren worden in het zonnetje gezet en zo bedankt voor hun inzet voor de stad.

 

 

3.3. Ondersteuning voor ouderen

Mensen worden gemiddeld ouder en het aantal ouderen neemt toe. Tegelijkertijd blijven ouderen langer gezond en actief en hebben zij gemiddeld meer te besteden dan vroeger. Actieve en zelfstandige ouderen zijn van belang voor de samenleving. De gemeente werkt aan langer zelfstandig wonen en zelfredzaamheid door te investeren in een levensloopbestendige infrastructuur en passende woningen. Daarom willen wij:

 

Levensloopbestendig wonen

Bij nieuwe (ver)bouwprojecten dient meer aangesloten te worden bij de woonwensen van ouderen: zogenoemde

kangoeroewoningen, woongroepen en levensloopbestendige woningen. Een betere afstemming met woningcorporaties,

projectontwikkelaars, huisartsen en zorginstellingen maakt dit ook mogelijk.

 

Bewegen in de buurt

De openbare ruimte kan uitnodigend worden ingericht om een (korte) wandeling te maken. Dat kan door routes van diverse afstanden voor ouderen zichtbaar aan te geven en voldoende bankjes om af en toe even uit terusten.

 

Ouderenbeleid

Het CDA wil een herkenbaar evenwichtig ouderenbeleid, als onderdeel van een integraal sociaal beleid met een gebalanceerde verdeling over de generaties

 

Ouderenbonden ondersteunen

De gemeente Middelburg gaat met de ouderenbonden permanent in overleg. De komende jaren vraagt de positie van de ouderen extra aandacht. De ouderenbonden zullen dus de belangen bij de totstandkoming van het gemeentelijk beleid en bij de uitwerking daarvan behartigen. Ouderen worden meer dan toe nu toe een kwetsbare groep, immers naast vermindering van inkomsten door verlaging van pensioenen en uitkeringen, betekenen hogere verplichte eigen bijdragen aan voorzieningen voor wonen, zorg en welzijn verdere beperking van koopkracht.

Ouderen en sociale netwerken

Participatie van ouderen wordt bevorderd door ouderenbonden te helpen bij het opzetten van sociale netwerken, sport en cursussen. De gemeente kan daarbij helpen door een goede informatievoorziening op te zetten.Door periodiek huisbezoek en een gemeentelijk steunpunt voor informatie en vraag om hulp. Met diverse partners kan dit zich ontwikkelen tot een consultatiebureau voor ouderen, waar men terecht kan met vragen over preventie van klachten en ongemakken (valpreventie). Ook kerken die via huisbezoek ouderen bereiken worden daarbij betrokken.

 

Deelname door mensen met een beperking

Het hebben van een beperking moet niet betekenen dat mensen minder deel kunnen nemen aan het maatschappelijk

verkeer. Het CDA is voorstander van de aanpak, waarbij samen met de WMO-medewerker gekeken wordt hoe iemand met een beperking door eigen inzet of inzet van het eigen sociale netwerk optimaal kan functioneren.

 

Betaalbare en beschikbare Thuishulp

Iedere Middelburger wil zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Hiervoor is beschikbare en betaalbare thuishulp onontbeerlijk en dat in combinatie met zorg.

 

 

3.4. Onveiligheid voorkomen en bestrijden

Veiligheid is een fundamenteel recht voor elk mens. De overheid heeft als enige het recht dwangmaatregelen te

nemen om de veiligheid in de samenleving te verzekeren. Maar veiligheid is wel een zaak van iedereen. De veiligheid van een samenleving hangt samen met de sociale verantwoordelijkheid die mensen in hun eigen omgeving willen nemen.

Een benadering van veiligheid die verdergaat dan de inzet van politie is de enige duurzame manier om de lokale samenleving veiliger te maken of om onveiligheid in de toekomst te voorkomen. Daarom willen wij:

 

Politie in de buurt

De wijkagent moet zichtbaar zijn voor de buurt en 80 procent van zijn of haar tijd in de buurt actief zijn.

Een direct contact met de politie moet dicht bij huis blijven. Aangifte doen via internet wordt bevorderd en hoeft niet uitsluitend via de wijkagent te lopen. Wijk- en buurtteams kunnen de signaalfunctie van de wijkagent m.b.t. mogelijke overlast verbeteren.

 

Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s)

De BOA’s moeten niet alleen ingezet worden in het centrum, maar ook in de wijken en dorpen.

De inzet moet flexibel zijn, zodat er gereageerd kan worden op overlast. Dit zal de slagvaardigheid van BOA’s vergroten.

 

Participatie Burgernet

De gemeente stimuleert een hogere participatie van burger aan Burgernet

 

Vrijwillige politie

Door de vrijwillige politie kunnen burgers een waardevolle bijdrage leveren aan de veiligheid in hun eigen omgeving.

De vrijwillige politie kan worden ingezet bij evenementen en toezicht op straat. Buurtpreventieteams van vrijwilligers spreken bewoners aan op eventuele overlast.

 

Alcoholbeleid

Bij veel gevallen van overlast speelt alcohol een rol. De leeftijdsgrens van 18 jaar voor

aankoop van alcohol wordt streng gehandhaafd in samenspraak met de winkeliers. Leeftijdsafhankelijke sluitingstijden worden in overleg met de horecaexploitanten ingevoerd.

Voor alcohol en drugs is voorlichting aan ouders belangrijk om hen op hun verantwoordelijkheid aan te kunnen spreken. Problematisch alcoholgebruik door jongeren onder de 18 jaar dient te worden aangepakt. De gemeente zal hierop samen met de ouders, scholen en de verkopers van alcohol supermarkten, cafés, sportkantines en dergelijke) een proactief beleid voeren en optreden als de regels worden overtreden. Happy hours worden verboden.

 

Cameratoezicht

Cameratoezicht is een effectief middel om vandalisme of inbraken op industrieterreinen te verminderen. In de binnenstad  ondersteunen camera’s de politie bij het voorkomen van escalaties in het uitgaansgebied en bij tegengaan van geweld.

 

Coffeeshops

CDA Middelburg wil geen coffeeshops meer in de gemeente. Dit betekent geen nieuwe vestigingen. De afgelopen jaren  waren er geen coffeeshops in Middelburg, wat het CDA betreft moet dit zo blijven. De overlast is in die tijd niet aantoonbaar toegenomen (geeft politie aan). Het CDA Middelburg vindt coffeeshops niet passend in een gezond leefklimaat.

Overlast

Het melden van overlast in de wijk, de binnenstad of de dorpen moet eenvoudig en gemakkelijk zijn. Snelle en adequate reactie van de overheid (politie en gemeente) is belangrijk. Iedere burger moet zich veilig voelen in Middelburg.

 

Actief drugspreventiebeleid

Het CDA Middelburg wil een actief drugspreventiebeleid. Wij vragen aandacht voor alcohol en drugsverslaving, gericht op preventie, voortijdige signalering en ondersteuning van zorgverlenende instellingen. Jonge drugsverslaafden vragen hierbij speciale aandacht. Bij dit onderwerp wil het CDA Middelburg de scholen actief betrekken. 

 

Vandalisme

De gemeente Middelburg herstelt binnen twee werkdagen kleine vernielingen in de openbare ruimte. Om inwoners bewust te maken van de impact van vandalisme wordt jaarlijks een overzicht van de gemaakte herstelkosten gepubliceerd.

De schade wordt verhaald op de daders en of ouders.

 

Prostitutie

We streven naar Middelburg als een mensenhandel-vrije-gemeente en dit door stevig in te zetten op de handhaving van de regels rond prostitutie.

Samenwerking

Om incidenten te voorkomen en aan te kunnen pakken brengt de gemeente samenwerking tot stand tussen welzijnsinstellingen, GGD, GGZ, maatschappelijk werk, politie, BOA’s en veiligheidshuizen. Dat kan door bijvoorbeeld

de nodige voorwaarden te stellen aan subsidies.

 

Brandweer en brandpreventie

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor de brandweer. Zij kennen de omgeving goed, zorgen voor betrokkenheid bij de woonplaats en houden de brandweerzorg betaalbaar. De jaarlijkse brandweerrapportages moeten inzicht verschaffen in het wel en wee van de (lokale) vrijwilligers bij de brandweer.

Brandpreventie moet hoog op de agenda staan. Het installeren van rookmelders wordt bevorderd door voorlichting.

Extra controles vinden plaats bij particulier kamerverhuur.

 

Rampenbestrijding

De gemeente Middelburg moet voorbereid zijn op eventuele incidenten en crises. Dan moet de organisatie er staan. Dat vraagt goede (regionale) afspraken en veel oefenen met de politie en de hulpdiensten. In het rampenplan en bij de nazorg bij rampen worden ook kerken en andere religieuze gemeenschappen betrokken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.