29 december 2016

ALV CDA Middelburg

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de  CDA-afdeling Middelburg, gehouden op donderdag 20 oktober 2016 in de Hoeksteen, Rozenburglaan 97 te  Middelburg.

Aanvang: 20.00 uur.

1.Opening, vaststelling agenda en mededelingen.

De voorzitter, Geertjan Sarneel, opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom, in het bijzonder het nieuwe lid Nouri Mekkouni. Nouri stelt zich aan de vergadering voor. De overige aanwezigen stellen zich eveneens voor.

Aan de agenda wordt het onderwerp Resolutie als punt 6a toegevoegd.

Geertjan deelt mee dat Hannie Kool en Rein van der Kluit verhinderd zijn. Er zullen dus geen mededelingen over de actuele politiek betreffende de Provincie en het Waterschap worden gedaan.

2. Verslag vergadering van 8 juni 2016.

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Verkiezing nieuw bestuurslid.

Roderik Bin wordt bij acclamatie als bestuurslid gekozen.

4. Begroting 2017.

De begroting voor 2017 wordt conform het door de penningmeester opgestelde concept vastgesteld.

5. Kandidatenlijst Tweede Kamerverkiezingen 2017.

Ingestemd wordt met de door het partijbestuur opgestelde kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezing van 2017.

6. Programma voor de Tweede Kamerverkiezing van 2017.

Het conceptverkiezingsprogramma wordt behandeld aan de hand van het aan de leden toegezonden overzicht van de belangrijkste punten.

Arbeidsmarkt.

Met dit punt wordt akkoord gegaan.

Minister voor familie en gezin.

De  vraag rijst wat de exacte bevoegdheden van een minister met een dergelijke portefeuille zullen zijn. Het is  niet denkbeeldig dat deze minister zich te veel inhoudelijk gaat bemoeien met de portefeuille van andere ministers. Wellicht is het beter om aan familie en gezin hoge prioriteit toe te kennen bij alle ministeries.

Dienstplicht.

Voor een sterke samenleving, gebaseerd op gedeelde verantwoordelijkheid, kan het instellen van de dienstplicht een bruikbaar instrument zijn. Op deze wijze kunnen jongeren zich inzetten bij het leger, in de zorg, bij de politie of maatschappelijke organisaties en zich dienstbaar maken aan de samenleving. Met dit programmaonderdeel kan dan ook worden ingestemd.

Onderwijs.

Met dit punt wordt akkoord gegaan.

Belastingen.

Vereenvoudiging van het belastingstelsel is een goede zaak. De invoering van een vlaktaks met twee tarieven en belasting naar draagkracht kan hieraan een  bijdrage leveren. Een  nieuw belastingstelsel dient echter voor “schrijnende” gevallen  een passende oplossing te bieden.

Suikerbelasting.

Uit een oogpunt van volksgezondheid is het terugdringen van het gebruik van suiker zeker aan te bevelen. De  vraag rijst echter of door het invoeren van een suikerbelasting het gebruik  van suiker wezenlijk zal  verminderen. Daar suiker is veel  voedingsmiddelen wordt verwerkt, zal de invoering  van een suikerbelasting verhoging  van de kosten  van levensonderhoud tot gevolg hebben.

Jo Kodde vindt dat er in het programma te weinig aandacht is geschonken aan Europa en het milieu. Het aspect rentmeesterschap is zijns inziens te weinig belicht.

Het bestuur wordt gemachtigd eventuele wijzigingen voor te stellen en amendementen te ondersteunen bij de behandeling  van het conceptprogramma in de provinciale CDA-vergadering.

6a. Resolutie.

Op voorstel van Krijnie Hoek wordt besloten op het CDA-congres van 12 november 2016 een resolutie  in te dienen  betreffende de gevolgen van de verhoging van de AOW-leeftijd voor zelfstandige ondernemers. Het gaat om zelfstandige ondernemers, die een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid hebben afgesloten voor het tijdstip van invoering van de verhoging  van de AOW-leeftijd (1 januari 2013). Voor ondernemers die voor deze datum een beroep moesten doen op deze verzekering en na deze datum nog steeds arbeidsongeschikt zijn, kan er een inkomensgat ontstaan van maximaal 2 jaar. In de resolutie zal de Tweede Kamerfractie worden gevraagd zich in te zetten voor het herstel van deze weeffout in de desbetreffende wetgeving.

7. Actuele politieke zaken.

Fractievoorzitter Wim Kant deelt mee dat Job van den Broek per 1 oktober 2016 is aangesteld als fractie-assistent.  Hij zal zitting nemen in de commissie MAZA.

In verband met landelijke ontwikkelingen zal er voorlopig geen tweede AZC komen.

De problemen met betrekking tot de Veiligheidsregio en Orionis worden door Wim nader toegelicht.

Wethouder Johan Aalberts geeft een toelichting op de financiële situatie van de gemeente.

Voor 2017 en 2018 is nog een begrotingstekort voorzien. De uitkering uit het gemeentefonds gaat iets omhoog, doch de uitkeringen voor WMO en Jeugdzorg worden wederom gekort.

Het wegenonderhoud zal extra kosten met zich meebrengen, omdat geen chemische bestrijdingsmiddelen meer gebruikt mogen worden.

Voor de viering van 800 jaar stad in 2017 zal een krediet beschikbaar worden gesteld en zal  een garantie worden afgegeven. Met de in dit kader uit te voeren activiteiten zal tevens getracht worden de economie van de stad te stimuleren.

Het kabinet is voornemens de fiscale faciliteiten voor het onderhoud van particuliere monumenten af te schaffen. Dit is funest voor het behoud van het cultureel erfgoed. De landelijke politiek zal aandacht voor deze zaak worden gevraagd.

Met de vereniging Hendrick de Keyser wordt overleg gepleegd over een reddingsplan voor de Oostkerk. De provincie is voorshands nog niet bereid hiervoor een financiële bijdrage te verlenen.

In dit verband deelt Jan Zwemer mee dat op voorstel  van het CDA alle gemeenteraadsfracties een motie zullen ondersteunen, waarin de provincie gevraagd zal worden financieel bij te dragen aan het reddingsplan voor de Oostkerk. 

8. Rondvraag.

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

9. Sluiting

Hierna sluit Geertjan onder dankzegging voor ieders aanwezigheid en inbreng de vergadering.

Ton Kerkhove

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.