29 december 2016

Kennismaking Lenny Geluk-Poortvliet

Graag voldoe ik aan het verzoek om weer eens bij jullie “op bezoek” te komen. Deze keer omdat ik kandidaat ben voor de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017.

Ruim 3 jaar geleden ben ik naar het midden van het land opgeschoven om, na het zeer plotselinge overlijden van mijn man, wat meer in de buurt van de kinderen te wonen. Het is Zeist geworden. Daar woont de middelste dochter.

Ook in de provincie Utrecht is een seniorennetwerk. Daar werd ik voorzitter en, door die contacten, actief als vicevoorzitter van het Provinciaal bestuur.

Het CDA vindt dat senioren zichtbaar moeten zijn op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer. Nu sta ik, als landelijke senioren kandidaat met 73 lentes jong, op no 20 van de lijst.

Voor senioren valt er veel te kiezen dus.

Ik ga voor 65 + !

Pensioenen, Belastingen, AOW en zorg om de zorg, dat is wat de mensen die ik spreek ook en vooral bezig houdt.

Geld is bij het CDA niet alles waar het om draait in dit leven en daarna.

Een mens heeft geld nodig om het leven fatsoenlijk te kunnen leven. Daarom maak ik me er druk om dat dat ook kan en dat de middelen die er zijn ook eerlijk verdeeld worden

Bij het CDA hoef je geen “50+” te zijn, niet persé alleen voor de dieren of allerlei andere specifieke doelgroepen die anderen uitsluiten. Ieder mens is waardevol. Dat is mijn CDA standpunt.

Ik heb 3x2=6 kinderen en 7 kleinkinderen. Daar doe ik het ook en vooral voor. Immers als de ouderen niet meer te besteden hebben, kunnen die kinderen hun winkels niet openhouden. Als wij, de ouderen, mopperend commentaar geven en niet mee praten, dan worden we toch niet serieus genomen?

Mijn boodschap is: “blijf mee doen binnen de mogelijkheden die er zijn.

- blijf lid

- geef de mensen die u vertegenwoordigen boodschappen mee

- vertel het verder”!

- Doe wat u wel kunt doen en wat u niet kunt, mag iemand anders doen.

Dat is genoeg.

Ik wil het, namens u, in de nieuwe fractie inbrengen.

Een verticale leeftijdsopbouw(verschillende leeftijden) in een fractie is in mijn ogen belangrijk. Vanuit verschillende ervaringswerelden bekijken en bespreken we dan een probleem.

Alle beleid is ook ouderenbeleid. We zijn geen losstaand clubje. Ouderen zijn gewone verstandige mensen die serieus genomen moeten worden en respectvol behandeld. Ook geldt dat voor jongeren. Ik heb veel respect voor jongeren. Zij zijn innovatief (bedenken nieuwe oplossingen) en scherp.

 

“Met mij gaat het goed, maar met ons gaat het minder” is tegenwoordig een gezegde geworden.

De afgelopen jaren is het vertrouwen in de samenleving sterk afgenomen. Zonder dat vertrouwen brokkelt de samenleving langzaam af en trekken mensen zich terug.

Voor mij heeft het verlies aan vertrouwen alles te maken met het ja zeggen en niet doen.

Ik kies voor een beter Nederland.

Voor een positief antwoord op terechte zorgen van vele Nederlanders.

Voor mij begint het perspectief op “beter” bij de waarden die wij samen delen. De waarden van eerlijke economie en zorgen voor elkaar. De waarden waarop onze samenleving is gebouwd. Als we zeker zijn over waarden en tradities kunnen wij de onzekerheid en uitdagingen van deze tijd aan. Wij zeggen “nee” tegen onfatsoen en mateloosheid.

Een sterke samenleving is gebouwd op saamhorigheid en gedeelde verantwoordelijkheid.

Er worden al vele jaren discussies gevoerd over noodzakelijke wijzigingen in ons pensioenstelsel, over methodieken van rekenrente en andere regelgeving.

Maar de financiële positie van de gepensioneerde komt nauwelijks in beeld.

De conclusie is dat ook in 2016 de oudere gepensioneerde wederom in de kou stond.

De koopkrachtstijging is er voor werkenden.

Niet voor gepensioneerden. De pensioenuitkeringen zijn in de meeste gevallen bruto onveranderd gebleven, maar ……….Netto verlaagd

De verlaging wordt veroorzaakt door overheidsmaatregelen zoals afschaffing van de ouderen toeslag en hogere zorgtoeslag die weer leiden tot gewijzigde loonheffing.

Dit gevoegd bij een nagenoeg achterwege gebleven indexering van pensioenen vanaf 2009 (de twee grootste pensioenfondsen ABP en PFWZ, goed voor een belegd vermogen van ca 500 miljard euro, hebben na 2008 al geen indexering meer toe gepast) en verhoging van de kosten van levensonderhoud maakt de positie van gepensioneerden duidelijk.

In diezelfde periode zijn de lonen voor werkenden wel gestegen.

Een groot aantal fondsen heeft zelfs aangekondigd dat de pensioenen omlaag kunnen gaan.

 

De CDA- Senioren willen een rechtvaardige verdeling van lasten tussen jong en oud.

De laatste tijd dreigt de balans steeds meer in het nadeel van senioren om te slaan

 

Het CDA wil geen vlucht terug naar een geromantiseerd verleden, maar een stevige stellingname.

Iedereen die werkt legt in voor aanspraak op pensioen.

Uit die pensioenpot moet later het pensioen betaald worden.

In Nederland zit er 1.200 miljard Euro in die pot.

Vraag 1 Hoe houden wij de spaarpot op peil?

Vraag 2 Hoe houden wij de Euro op peil?

Een dergelijke pot bestaat alleen in Nederland, andere landen behalve nog een of twee, Ierland onder andere, hebben een ander stelsel.

In Nederland woont 5% van de inwoners van Europa. De Europese Centrale Bank richt zich meer op het gemiddelde en heeft weinig aandacht voor ons pensioensysteem.

De ECB probeert de consumentenindex te beperken tot 2 % en probeert de effecten van inflatie te bestrijden.

Monetaire financiering is volgens artikel 123 van de Europese Unie verboden.

Dat betekent dat de ECB en de Nationale banken niet rechtstreeks geld mogen lenen aan overheden.

 

ECB doet dat dan maar via een omweg. Ze koopt slecht renderende leningen op voor 80 miljard € per maand, dat is, alstublieft € 30.000.= per seconde………….

Met dit beleid probeert de ECB de rente te minimaliseren.

Maar die rente is bepalend voor ons pensioen.

Door die lage rente is de dekkingsgraad voor onze pensioenen onder 100% gekomen.

Volgens de pensioenwet moet een pensioenfonds met een uitkeringsverplichting van € 100 over 20 jaar, 100 € nu in kas hebben met een rekenrente van 0%.

Pensioen fondsen hebben door de lage rente meer dan het dubbele in kas nodig om hetzelfde pensioen uit te kunnen keren. Dus, hoewel pensioenfondsen het best goed doen en hun vermogens zijn gestegen, zijn vermogens onvoldoende om de verplichtingen te kunnen betalen.

Van de meeste grote fondsen onder de 100% blijft dat ze zullen moeten gaan korten.

Dit mag wel gespreid gebeuren.

 

De CDA fractie wijst al veel langer op de problemen van het opkoopbeleid van de ECB. Zo hebben wij, samen met de Christen Unie twee moties ingediend om een juridische analyse van het opkoopprogramma te krijgen en om ook het opkoopprogramma af te wijzen.

Beide moties zijn door de TK verworpen.

Het CDA heeft dit voorjaar een hoorzitting met experts en een debat aangevraagd. Geen antwoord. De weigering van de Staatssecretaris is onbegrijpelijk!

Deze regering is zelf schuldig aan de pensioenproblemen.

Pieter Omtzigt heeft nu, ook alweer enige weken geleden, een initiatiefnota ingediend.

Als het kabinet nu zou besluiten om de berekening van de dekkingsgraad van de fondsen te laten plaatsvinden volgens de formule die ook in andere Europese landen toegepast wordt

- kan indexering weer plaats vinden,

- zal de dreiging van kortingen verdwijnen

- als gevolg van de gestegen pensioenen zal er ook weer meer geld binnenkomen bij de fiscus

- een prudent vast reken rendement zou een groot aantal fondsen onmiddellijk uit de problemen halen.

 

Wat stelt het CDA dus voor?

Ik vat samen:

1 Nederlandse overheid: overleg met andere Europese landen

2 Bereken het effect van het ECB beleid op ons pensioenstelsel en doe niet alsof het niet anders kan, alsof er niets aan de hand is.

3 Onderzoek of het juridisch is toe gestaan om dit ECB beleid te voeren.

4 Vraag zo nodig, verdragsherzieningen aan of ga anders naar het Europese Hof.

Voor zover de grote lijn van de indexering.

 

CDA Wensen:

1 AOW en AOW systematiek blijft basis voor het pensioen

2 Bovengrens voor aanvullend verplicht gestelde pensioenen niet verlagen; nu € 100.000 bruto

3 Aanvullend pensioen verplicht stellen voor diegenen die betaald werk verrichten(ZZP)

4 Fatsoenlijke inbouw voor nabestaanden pensioen en arbeidsongeschiktheid

5 Transitie naar een nieuw stelsel dient generatie evenwichtig plaats te vinden

6 Keuze vrijheid tot besteden van pensioengeld pas na pensionering en beperken tot investeringen waardoor minder kosten worden gerealiseerd. Wel met een ondergrens om collectief delen niet nadelig te beïnvloeden

7 Premie moet kostendekkend zijn. De grondslagen van de premie dienen gelijk te zijn aan aan de grondslagen voor de verplichtingen

8 Medezeggenschap. Mensen, oud en jong, dienen een plek te krijgen aan de tafels waar de beslissingen vallen.

Omdat het een onderwerp is wat moeilijk te begrijpen is, reizen Pieter Omtzigt en ik het land door om deze uitleg te geven en vooral ook om te horen wat de problemen van de mensen zijn.

“Pieters Pensioentour”

 

Dierbare Zeeuwen, het is ook in Zeist mooi.

De Zeeuwen, waar ik er zelf één van ben, laat ik nooit los!

Goede kerstdagen en voorspoed voor 2017 toe gewenst!

 

Lenny Geluk-Poortvliet

Postadres: 1e Hogeweg 184 3701 HL Zeist

                   Telefoon: 030 7430943     0630883834

E-mail: lenny.gelukpoortvliet@gmail.com

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.