29 december 2016

Waterschapsbestuur

Het heeft geholpen, die extra aandacht die de CDA-fractie in de Algemene Vergadering van Scheldestromen heeft gevraagd voor de zoetwaterproblematiek. Het Dagelijks Bestuur van het Waterschap heeft de CDA-motie proactief vertaald in het geformuleerde zoetwaterbeleid van het Waterschap. Wat wil dat zeggen? De klimaatverandering (meer neerslag in kortere perioden wordt verwacht) dwingt ons zorgvuldig met zoetwater om te gaan, zeker in een gebied als Zeeland. Hoe houden we neerslag vast, zonder wateroverlast te veroorzaken? Hoe gaan we om met de drieslag vasthouden, bergen, afvoeren? Nieuwe oplossingen zijn nodig. Dat wachten we niet passief af, maar daar gaan we als Waterschap actief naar op zoek in samenwerking met bedrijven. Gelukkig is het Dagelijks Bestuur van plan een actief innovatiebeleid te voeren. We mogen er iets van verwachten.

De kust blijft ons bezighouden. Het Kustpact komt niet tot stand voor het begin van 2017. Het laat zien dat het nog niet zo eenvoudig is de uiteenlopende belangen rond de kust bij elkaar te brengen. Zie Veerse Meer, de standpuntbepaling van de Recron en de inzet van sommige natuurbeschermingsorganisaties om een standstill, cq. uitsterfsysteem te hanteren. Het is ook lastig. Voor het Waterschap blijft de veiligheid voorop staan. Die is geborgd in de zones waarin in ieder geval niet gebouwd mag worden. Maar de samenhang met andere belangen is er ook. Dat een combinatie van belangen ook mogelijk is, laat Cadzand Bad zien. Kustversterking, jachthaven, ruimtelijke kwaliteit en verhoging van de toeristische aantrekkelijkheid gaan daar hand in hand. Maar ook dat ging niet vanzelf….. De kust is beeldbepalend voor Zeeland, reden om er zorgvuldig mee om te gaan. Maar hoe? Daarover gaat het Waterschap, net als andere organisaties, in gesprek met de samenleving. Er komt een informatieavond waarover u vast meer hoort.

De gemeente Middelburg en Waterschap Scheldestromen wonen broederlijk naast elkaar. Even leek het erop dat nabuurschap tot samenleving zou leiden. Gemeente en Waterschap hebben onderzocht of het bedrijfseconomisch/financieel aantrekkelijk was om bij elkaar in te trekken. De studie heeft helaas uitgewezen dat het financieel onvoldoende aantrekkelijk was. Wellicht over een aantal jaren wel, maar nu niet.

In het vorige nummer van CDA-info heb ik iets gezegd over slibverwerking. Zuiveringsslib is het restproduct dat overblijft na het zuiveren van afvalwater. Het verwerken hiervan is een dure bezigheid. Scheldestromen is aandeelhouder in de NV Slibverwerking Noord-Brabant (SNB te Moerdijk). In deze installatie wordt slib verwerkt/verbrand. De hoeveelheid slib per Waterschap neemt af, wat natuurlijk een goed streven is. Maar als de hoeveelheden afnemen, heeft het bedrijf dan voldoende toekomst? Kan er geïnvesteerd worden in duurzaamheid, wat bij SNB hoog in het vaandel staat? De directie van SNB heeft een presentatie gehouden waaruit mocht blijken dat met het binnenhalen van nieuwe langjarige contracten de capaciteit van het bedrijf volledig wordt benut. Alertie voor de lange termijn blijft nodig.

De begroting voor 2017 is uiteraard kritisch bekeken in alle commissies waardoor de bespreking in de Algemene Vergadering relatief kort kon zijn. Gelukkig blijft de lastenstijging binnen de afgesproken kaders van max.2,5%, wat voor het CDA in het bestuursprogramma ook een belangrijk punt was. Waterkeringen houden intensieve aandacht en met de nieuwe normering die hiervoor geldt, gaan we aan de slag. Een andere keer zal ik, als de redactie het goed vindt, daarop eens dieper ingaan: de trefwoorden zijn dan risicobenadering, meerlaagsveiligheid en de rol van secundaire/regionale keringen. Het waterbeheer staat in het teken van de adaptatie, wat wil zeggen dat we onze beheer zodanig inrichten dat we ‘meegroeien’ met de klimaatverandering. En wie de kranten de laatste tijd heeft gelezen, weet dat een thema als medicijnresten in het afvalwater steeds belangrijker wordt. Het CDA heeft erop aangedrongen niet alleen te monitoren (zoals het Dagelijks Bestuur had opgeschreven in de programmabegroting), maar daarin een proactieve houding aan te nemen, lees: bestrijding aan de bron, na te streven. Dat betekent afspraken maken met verpleeghuizen en ziekenhuizen over de opvang e.d.

Het Waterschap heeft een stevige investeringsagenda: tientallen miljoenen worden in Zeeland geïnvesteerd. Dat moet wel goed en effectief gebeuren. Willen we meer met minder (geld) kunnen doen, dan is meer aandacht voor slim aanbesteden en projectmanagement nodig. Gelukkig is met de nieuwe secretaris-directeur op dit terrein veel ervaring binnengehaald. Er worden vast stappen gezet. Daarmee houden we onze provincie veilig, schoon en droog.

Rein van der Kluit

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.