Verkiezingsprogramma 2018 - 2022

Bekijk hier het verkiezingsprogramma 2018 - 2022!

Programma 'Verbinden in vertrouwen'

Geen dik verkiezingsprogramma meer. Het CDA Middelburg heeft haar toekomstplannen uitgewerkt in 10 voorstellen voor een aantrekkelijk Middelburg. Het onderliggende thema is ‘verbinden in vertrouwen’. Lees hieronder om welke voorstellen het gaat. We zijn benieuwd naar wat je er van vindt!

1. CDA Verbindt inwoners.
We zoeken het gemeenschappelijke in tevredenheid, niet in ontevredenheid. We zien om naar elkaar, we stimuleren de onderlinge verbondenheid via de Middelburgse wijken. Daarbij richten we ons niet op een speciale leeftijdsgroep, noch op een bepaalde religie, maar zoeken juist de verbinding tussen generaties en tussen religies.

Initiatieven op het gebied van kunst, cultuur en sport, met name in verenigingsverband, ondersteunen we van harte. Die verbinding wordt zichtbaar in een ontmoetingsruimte (huiskamer) in elk dorp of elke wijk. We ijveren voor zo’n huiskamer daar waar deze momenteel ontbreekt.

De servicebus, als belangrijke verbindingsschakel, moet ook op zondag en maandag gaan rijden.

2.  CDA geeft Vertrouwen aan de samenleving.
We geven Middelburgers het vertrouwen dat ze samen een groot aantal zaken zelf naar tevredenheid kunnen regelen. Daarbij zijn lang niet altijd allerlei verplichtende regels van de overheid noodzakelijk. De samenleving en niet de overheid staat dus centraal.


3. CDA waardeert de inzet van Vrijwilligers.
Vrijwilligers, mensen die zich met hart en ziel inzetten voor een ander, vormen een onmisbare schakel in de leefbaarheid van de Middelburgse wijken, de buurten en de gezinnen. Waar vrijwilligers taken van de gemeente willen en kunnen overnemen, krijgen zij alle ruimte.

Een specifieke groep van vrijwilligers, de mantelzorgers, zijn onmisbaar.

Om mantelzorgers periodiek te kunnen ontlasten, maakt de gemeente het mogelijk dat zorgtaken tijdelijk aan een ander kunnen worden overgedragen.


4. CDA erkent Verschillen.
We geloven niet in eenvormigheid van alle burgers, maar in diversiteit; divers in afkomst, divers in levensbeschouwing en divers in levensvorm. Diversiteit die ons verrijkt.

Goede beheersing van de Nederlandse taal maakt deze verrijking kansrijker en stimuleren we door uiteenlopende projecten, zoals bijvoorbeeld taalmaatjes.

5. CDA waarborgt Veiligheid.
Veiligheid is een basisbehoefte in een samenleving, waar mensen zich thuis en geborgen voelen. Dat geldt zeker voor de meer kwetsbare groepen, kinderen en ouderen. Veiligheid in de openbare ruimte betekent het tegengaan van overlast, van vandalisme van (kleine) criminaliteit, het bevorderen van een prettige leefomgeving.

De wijkagent is zichtbaar en aanspreekbaar. De gemeente ondersteunt een frequenter contact tussen burger en wijkagent. 

Een veilige leefomgeving – in het bijzonder voor jongeren – betekent het voorkomen van drugsgebruik en alcoholmisbruik. Coffeeshops staan we in Middelburg niet toe.

De gemeente houdt streng toezicht op het verbod om alcohol te verkopen aan jongeren onder de 18 jaar.

Veiligheid vraagt noodzakelijkerwijs om regels en een overheid die deze regels handhaaft. Cameratoezicht kan handhaving vergemakkelijken.

6. CDA vindt een Vangnet belangrijk.
Iedere Middelburger is waardevol en we gaan uit van ieders persoonlijke kracht. Waar eigen kracht tekortschiet, is er een vangnet, zeker voor mensen in armoede. We organiseren aanvullende voorzieningen, die zonder lange wachttijden en zonder complexe uitvoeringsregels toegankelijk zijn, bijvoorbeeld het inzetten van budgetcoaches. Waar mogelijk vragen we van burgers een tegenprestatie.

7.  CDA wil Vereenvoudiging van uitvoering van gemeentelijke taken.
Wie zorg en ondersteuning nodig heeft (Jeugdzorg, ondersteuning vanuit de WMO) moet zonder lange wachtlijsten en zonder bureaucratische procedures kunnen rekenen op thuisnabije zorg in Middelburg. We geven daarbij vertrouwen en ruimte aan de zorgaanbieders, zonder onnodige tussenkomst  van externe partijen. We houden, net als in de afgelopen jaren, aandacht voor de effectiviteit van de diverse uitvoeringsinstanties

8.  CDA stimuleert Vergroening.
We leven niet alleen voor onszelf, maar zeker ook voor de generaties na ons. Daar hoort een meer evenwichtig omgaan met onze natuurlijke omgeving en met onze natuurlijke hulpbronnen bij. De gemeente Middelburg is daarbij voorbeeld voor haar burgers en loopt voorop in, duurzaam isoleren, afvalscheiding, schoon rijden en groen aanbesteden.

9.       CDA heeft oog voor een Vitale gemeente.

  • Een vitale en aantrekkelijke  plek voor (nieuwe) bewoners vraagt voldoende woningbouw; levensloopbestendige woningen, appartementen en patiowoningen voor ouderen, eengezinswoningen met groen voor jonge gezinnen.
  • Investeren in onderwijs, zoals bijvoorbeeld in het bèta college, maakt Middelburg tot een aantrekkelijke gemeente.
  • Een aantrekkelijke gemeente is een gemeente met aandacht voor een schone en goed onderhouden leefomgeving.
  • Middelburg is bijzonder aantrekkelijk als fietsstad. Dat vraagt goede en veilige voorzieningen en alle aandacht voor waar deze ontbreken, zoals bijvoorbeeld de oversteekplaats in de Koestraat.
  • Het culturele erfgoed van de vele monumenten in Middelburg koesteren we. Daarom ondersteunen we de herbestemming van de Oostkerk
  • Een vitale plek voor (nieuwe) ondernemers betekent een aantrekkelijk vestigingsklimaat met ruimte; fysieke ruimte met belangrijke voorzieningen, maar ook de ruimte om te mogen experimenteren. Maatwerk op het moment dat flexibel ondernemerschap dat vraagt.
  • Een vitale en aantrekkelijke plek voor toeristen vraagt het faciliteren van recreatieve voorzieningen en het ondersteunen van een breed scala aan activiteiten, die bijdragen aan een bruisende stad. De daarvoor benodigde toeristenbelasting kent een gedifferentieerd (hoog en laag) tarief, waarbij de aard van de verblijfsaccommodatie bepalend is voor de hoogte van het tarief

10.  CDA maakt Verantwoorde financiële keuzes.
We streven naar een eerlijke economie. Een economie waar burgers kunnen profiteren van een goed economisch klimaat en een eerlijk inkomen kunnen verdienen. Een eerlijke economie betekent ook dat de gevolgen van financiële tekorten niet afgewenteld worden op toekomstige generaties.

Voor een evenwichtige gemeentelijke begroting nemen we, net als in de afgelopen periode, onze verantwoordelijkheid.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.