07 juni 2017

Verkeershinder op de A58: CDA stelt vragen

Op 6 juni berichtten onder andere Omroep Zeeland en de PZC over de filevorming op de A58 dankzij een combinatie van werkzaamheden door Rijkswaterstaat (RWS) en huiswaarts kerend vakantieverkeer. De CDA-fractie in de persoon van Maarten Janssens constateert dat dit niet de eerste keer is dat er werkzaamheden door RWS worden uitgevoerd op een moment dat er veel autoverkeer is door bijvoorbeeld vakanties, feestdagen of evenementen. Op 22 april en 6 mei jongstleden deed zich een soortgelijke situatie voor. Zeker gezien toerisme een belangrijke pijler is van de Zeeuwse economie vindt de CDA-Statenfractie het belangrijk om ogenschijnlijk niet urgente onderhoudswerkzaamheden te plannen op dagen waarop het verwachte toeristisch verkeer minimaal is, althans niet drukker dan gebruikelijk.

De CDA-fractie heeft van RWS begrepen dat er rekening wordt gehouden met (Duitse) feestdagen en vakanties met in achtneming van de doorstroming en verkeersveiligheid. Daarnaast zou er intensief worden afgestemd met andere wegbeheerders, waaronder de provincie. Elk jaar worden er door RWS werkbare uren opgesteld waarin werkzaamheden volgens kaders plaats mogen vinden. Dat lijkt echter niet zichtbaar in de planning van de uitgevoerde werkzaamheden, met als resultaat de genoemde vertragingen.

Het CDA begrijpt dat er momenteel veel op de A58 gebeurt. Wat betreft werkzaamheden die noodzakelijk zijn om de verkeersveiligheid te waarborgen zoals spoedreparaties ziet het CDA het belang in van een snelle uitvoering. Voor zaken als groot onderhoud, levensduur verlengend onderhoud en inspecties mag er wat het CDA betreft beter worden afgestemd met stakeholders - waarvan de provincie Zeeland een belangrijke is - om de verkeershinder tot een minimum te beperken. Daarom heeft de CDA-fractie de volgende vragen aan GS:

  1. Deelt het college van Gedeputeerde Staten de zorgen van het CDA over de grote verkeershinder door werkzaamheden aan de A58 op dagen met veel (vakantie-) verkeer?
  2. Is het college van Gedeputeerde Staten op de hoogte van de data, intensiteit en mogelijke overlast van wegwerkzaamheden die worden uitgevoerd door Rijkswaterstaat in de provincie Zeeland?
  3. Heeft het college van Gedeputeerde Staten invloed gehad op de planning en afstemming van de wegwerkzaamheden door Rijkswaterstaat over het afgelopen halfjaar? Zo ja, is er dan de afgelopen periode bewust gekozen voor dagen met veel vakantieverkeer en wat is de reden daarvoor?
  4. Kan het college van Gedeputeerde Staten aangeven welke maatregelen vanaf nu worden genomen om dit soort grote overlast in de toekomst te voorkomen? Bijvoorbeeld door intensiever in overleg te treden met Rijkswaterstaat. 

Foto: Nu.nl

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.