09 juni 2017

De aanpak van de krapte op de Zeeuwse arbeidsmarkt

Middelburg – 9 juni 2017 – Recentelijk verscheen in een rapport van het CBS en op landelijk nieuws dat de arbeidsmarkt in Zeeland en Utrecht het krapst was. In beide provincies waren er 1,8 werklozen tegenover elke vacature, meldt het CBS. Landelijk waren er 2,7 werklozen per vacature. Wanneer er sprake is van een krappe arbeidsmarkt is de werkloosheid laag en zijn veel mensen aan het werk, maar hebben bedrijven soms moeite om voldoende gekwalificeerd personeel te vinden om te voorzien in de vervangingsvraag en om hun groeiambities waar te maken. Dat kan nadelig zijn voor de Zeeuwse economie. Het CDA heeft hier een aantal weken terug expliciet vragen over gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten.

Het CDA heeft onder andere aan het college van Gedeputeerde Staten gevraagd wat de inzet is van zowel de Provincie Zeeland als Zeeuwse gemeenten om op de Zeeuwse arbeidsmarkt te zorgen voor een betere aansluiting van vraag en aanbod, zowel kwantitatief als kwalitatief. Hierbij is aangegeven dat het arbeidsmarktbeleid van de Provincie Zeeland zich met name richt op de vraagzijde van de arbeidsmarkt (voorzien in voldoende gekwalificeerde arbeidskrachten voor de Zeeuwse werkgevers). De gemeenten en het UWV (samenwerkend in de Arbeidsmarktregio Zeeland) zijn verantwoordelijk voor het kwalificeren en begeleiden van werkzoekenden (de aanbodkant van de arbeidsmarkt).

Samenwerking en afstemming tussen ondernemers, onderwijs en overheid op het gebied van arbeidsmarktbeleid vindt plaats in het 3O overleg. De belangrijkste initiatieven waar de Provincie momenteel op inzet zijn:

  1. Kennis over de ontwikkeling van de arbeidsmarkt t.b.v. een goede afstemming vraag en aanbod (Zeeuwse Arbeidsmarktmonitor);
  2. Voldoende gekwalificeerde arbeidskrachten voor de techniek (Techniekpact Zeeland); 17009902.docx 2 
  3. Versterken van de concurrentiekracht en het innovatievermogen van het Zeeuws bedrijfsleven (Campus Zeeland);
  4. Verbeteren grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit (Grensinformatiepunten);
  5. Arbeidskrachten van buiten de regio halen (Platform Werk en Stages).

De hierboven beschreven initiatieven zijn voor GS de focus als het gaat om het verbeteren van de aansluiting tussen vraag en aanbod op de Zeeuwse arbeidsmarkt. Voor nieuwe initiatieven ziet GS op dit moment geen mogelijkheden. Het is volgens GS nu vooral van belang om te investeren in de ontwikkeling en uitvoering van de lopende initiatieven, in samenwerking met bedrijven, onderwijsinstellingen en gemeenten.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.