18 oktober 2021

Anton Geluk over de wolf in Zeeland: "College, maak een wolvenplan met werkbaar pakket waar veehouders achterstaan."

Maandag 18 oktober - MIDDELBURG - Statenlid Anton Geluk heeft tijdens de commissie Ruimte gesproken over de wolf. Hij refereerde onder andere terug aan de motie waarin het college van Gedeputeerde Staten wordt verzocht om:

 • Met het Rijk, het IPO en andere bestuursorganen of belanghebbende organisaties in overleg te gaan over de wijze waarop men moet omgaan met de wolf; 
 •  Een handelingsperspectief te creëren om te voorkomen dat wolven te lang aanwezig zijn, c.q. gaan verblijven in gebieden die hiervoor ongeschikt zijn. Dit is in het belang van de natuur, de (agrarische) bedrijven en de bewoners.

Wij constateren dat:

 • De wettelijke mogelijkheden om actie te ondernemen richting de wolf nog steeds zeer beperkt zijn omdat de wolf niet gedood of gevangen mag worden bij natuurlijk gedrag;
 • Een zwervende wolf ook reeds gespot is in Zeeland, op het eiland Tholen, en ook daar schade aangericht heeft.
 • De schade door wolven jaarlijks sterk toeneemt (zie onderstaande “ feiten”).
 • Er in Noord-Brabant al een zogenaamde “ wolvencommissie” bestaat die in oktober van dit jaar, aldus een artikel in de Nieuwe Oogst van 12 oktober 2021, met een provinciaal wolvenplan komt.
 • Er in Zeeland, volgens onze informatie, nog geen “handelingsperspectief” is gecreëerd.

Daarom hebben wij de volgende vragen:

 • Heeft er al een overleg plaats gevonden met het Rijk, het IPO en andere bestuursorganen of belanghebbende organisaties over de wijze waarop men moet omgaan met de wolf? Zo ja? Wat is het resultaat van dit overleg/overleggen? Heeft dit al geleid tot een handelingsperpectief in Zeeland? Zo nee, waarom heeft dit overleg nog niet plaats gevonden en/of is er nog geen handelingsperspectief opgesteld?
 • Is het college het met het CDA eens dat er een wolvenplan moet komen met daarin een goed werkbaar pakket aan preventieve maatregelen waar de veehouders achter staan?
 • Is er in Zeeland een uitgifte-punt waar veehouders “ wolfwerende materialen” kunnen halen, mocht de wolf Zeeland weer aan doen?

Wat feiten op een rij:

 • In 2018 kwam de eerste wolf Nederland binnen. In 2019 waren er 6 wolven in Nederland en in 2020 al 12.
 • In 2019 zijn er 119 schapen door wolven doodgebeten, in 2020 waren dit er 282. 
 • Als deze trend zich zo doorzet, hebben we in 2025 krap 400 wolven die heel wat schapen dood zullen bijten. Uitgaande van het aantal doodgebeten schapen per aanwezige wolf in 2019 en 2020 kan dit om meer dan 10.000 schapen gaan.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.