22 november 2017

Beschouwing CDA-Waterschapfractie Programmabegroting 2018 en Meerjarenraming 2018-2021

Vanavond behandelen voor de derde keer in deze bestuursperiode de programmabegroting voor het volgende jaar en de meerjarenraming tot en met 2021. Een goed moment om als CDA fractie stil te staan en terug te blikken op de afgelopen twee jaar en vooruit te blikken op de komende tijd  van deze bestuursperiode. Het bestuursprogramma is voor de CDA fractie ook bij deze beschouwing ons kompas. Dit bestuursprogramma hebben wij met coalitie partijen SGP, Partij voor Zeeuws-Vlaanderen en de geborgde zetels gebouwd en ongebouwd gezamenlijk opgesteld. Hierbij hebben wij de oppositie partijen in de totstandkomingsfase gehoord. Daarnaast hebben we daarbij ook rekening gehouden met de zaken die door onze voorgangers in gang zijn gezet en de taken die landelijk en provinciaal naar het waterschap als uitvoeringsorganisatie zijn toegedeeld. “De ruimte om te kleuren is dus beperkt’’. De wijze waarop projecten tot stand komen en vooral het tempo waarin de projecten worden uitgevoerd houdt de CDA fractie zich in toenemende mate bezig.

Een aantal onderdelen van onze beschouwing wil ik met uw allen delen.

Waterkeringen
Een veilige en goed beheerde kust en dijken zijn en blijft één van de belangrijkste taken van dit waterschap. Er is afgelopen periode veel goed werk verzet en de zwakke schakels zijn afgerond. In een veranderd klimaat is het werk aan de keringen nooit af. Voor twee punten willen we daarom bijzonder aandacht vragen:

Wij vragen u de effecten van de nieuwe landelijke normering voor waterkeringen snel te vertalen in een zorgvuldige en effectieve alsook efficiënte aanpak voor het onderhoud en aanpassing van de waterkeringen

De CDA fractie hoort graag snel de uitkomsten van het beoogde onderzoek uit het bestuursprogramma naar een breder gebruik van de waterkeringen. Wij hopen dat dit onderzoek inzicht geeft in innovatievere oplossingen voor de veiligheid.  Oplossingen die dan tijdig kunnen worden onderzocht en waarbij we dus ook werken aan de veiligheid voor de toekomst. Het CDA vindt dat we bij klimaatverandering altijd vooruit moeten denken om zo ook de oplossingen te hebben wanneer we ze nodig hebben.

Daarnaast zullen wij als fractie erop toezien dat ook bestuurlijk voldoen wordt geoefend om ook goed voorbereid te zijn op crisissituaties. Niet alleen de medewerkers maar ook de bestuurders naast de dijkgraaf zodat te allen tijden adequaat en effectief kan worden gehandeld.

Watersysteem
Om de doelen te halen van het bestuursprogramma en strategienota zal in de tweede helft van de ze bestuursperiode nog veel werk verzet moeten worden. Als CDA fractie willen we dan ook hiervoor extra aandacht vragen.

Achterstallig onderhoud wordt evenwel ingehaald door grootschalige baggerprojecten en waarbij meerdere doelen gediend zijn. Ook word deze planning niet meer vooruit geschoven maar structureler meegenomen in de planning en financiering.

De aandacht die de CDA fractie gevraagd heeft voor zoetwater is vertaald in een praktische aanpak en als fractie zien we daarvan graag de resultaten tegemoet.

In een veranderd klimaat is een gezond watersysteem,  in de dagelijks praktijk van groot belang. Het bepaald immers de mogelijkheden voor wonen, werken en recreëren. Het gezonde watersysteem is ook een randvoorwaarde voor land- en tuinbouw en natuur.

Afvalwaterketen
Het waterschap Scheldestromen presteert heel behoorlijk op dit terrein als we dat in de landelijke vergelijking zien. Ook op nieuwe toepassingen wordt ingespeeld zoals bij de energiefabriek in Ritthem. Toch blijft er voor de CDA fractie in de totale aanpak een belangrijk aandachtspunt onderbelicht; Er komt te veel regenwater op de zuiveringen terecht. Schoon regenwater dat we eerst vies maken, om het daarna tegen flinke kosten weer schoon te maken. Dat moet toch anders kunnen. Het waterschap en alle Zeeuwse gemeenten hebben met het samenwerkingsverband SAZ+ een middel in handen om grotere stappen in te maken, maar die blijven helaas uit. De CDA fractie zal hier aandacht voor blijven vragen omdat in het kader van klimaatadaptatie dit vraagstuk  in de toekomst alleen maar belangrijker wordt. Het kan toch niet zo zijn dat we woningen en bedrijven hebben die van het gasnet zijn afgekoppeld en waarvan het schone regenwater nog via het riool naar de zuivering wordt afgevoerd. Het bewustzijn dat dit een vraagstuk is wat om een goede aanpak vraagt dient verhoogd te worden.

Wegen
Ook de CDA-fractie vindt het belangrijk dat het waterschap de wegentaak behoudt. Daarmee worden de Zeeuwse gemeenten ontlast en de portemonnee van de burger ontzien.  Verkeerveiligheid blijft van groot belang in het beheer van de wegen. Het aantal vermijdbare verkeersslachtoffers moet in 2040 nul zijn. Eerder zou natuurlijk mooi zijn maar dat moet ook kunnen. We zullen erop toezien dat inderdaad in 2020 alle wegens volgens “het boekje” zijn ingericht en dat er uiterlijk in 2019 15 km fietspad bijgekomen is.

Goed werken
Er is veel werk verzet en er staat nog veel werk op stapel. Met name in de werken om het watersysteem kunnen we ons inziens geen vertragingen meer veroorloven. De geplande investeringen in 2018 maar met name in 2019 moeten ons inziens worden gerealiseerd. Dat vraagt een goede aanpak.  In de afgelopen twee commissievergaderingen van de Commissie BEZ hebben we met de secretaris directeur stil gestaan bij zijn analyse van de werkorganisatie. Daar waar zaken goed gaan maar vooral waar zaken kunnen verbeteren. In het bijzonder vraag ik daarbij aandacht voor de volgende onderdelen.

Het waterschap heeft nu en in de toekomst veel goede mensen nodig. Het is goed dat personeel doorgroei kansen heeft maar als dit leidt tot vertraging in het vervullen van vacatures dan lijkt het ons als CDA fractie goed om te kijken waar deze procedures kunnen worden aangepast of dat er op de een of ander manier structureel aandacht is voor het doorgroeibeleid in het personeelsbeleid waardoor deze vertragingen niet hoeven op te treden.

Ook het structurelere samenwerking met onderwijsinstellingen zoals de HZ om tijdig goed opgeleid mensen te hebben dient opgenomen te worden in de aanpak.

Als CDA fractie zullen wij de 8 speerpunten benoemd door secretaris directeur voor een verbeterde bedrijfsvoering waar mogelijk steunen en zien wij graag spoedig resultaten.

Beheersbare lasten
Voor het CDA is het belangrijk dat alle taken en ambities in de lastendruk beheersbaar blijven. De totale kosten van het waterschap mogen per jaar niet meer stijgen tussen de 2 en 2,5 % (inclusief inflatie). Dat betekent dat de schuldenpositie voor de investeringen in de komende jaren toeneemt maar op lange termijn zullen dalen. De hoogte van de schuldenpositie moet binnen de beheersbare bandbreedte blijven. Daaraan wordt momenteel voldaan.

Tot slot
Voor de CDA fractie zijn de komende twee jaar beslissend voorgenoemde thema’s zodat we in 2019 kunnen terugzien op een geslaagde bestuursperiode. We hebben er vertrouwen in dat met de voorliggende begroting en de meerjarenraming hierin de juiste stappen hebben gezet en nog kunnen zetten. Aan de slag!

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.