17 april 2020

Bijdrage Statenlid Anton Geluk over stikstof

Vrijdag 17 april - THUISWERKPLEK - Tijdens een Gedeputeerde Staten informatiebijeenkomst over stikstof, heeft Statenlid Anton Geluk vragen gesteld. Lees de vragen hieronder.

  1.  Wat is de juridische status van de “strategische aanpak stikstof”? GS heeft  de strategische aanpak stikstof vastgesteld op 10 maart. Kan ons uitgelegd worden wat de rol van PS nu nog is?
  2. Is het bekend hoeveel bedrijven in Zld niet beschikken over de benodigde NBW-vergunning? Hoe wordt dit nu geregeld? De provincie heeft immers ook een zorgplicht omdat bedrijven die onder de PAS geen vergunning nodig hadden terug moeten naar de “ situatie in 1994”. Hebben deze bedrijven nu al een NBW-vergunning gekregen of in hoeverre is dit al geregeld/is legalisatie in van gezet?
  3. Extern salderen.  Kapitaalkrachtige partijen staan klaar om agrarische bedrijven op te kopen. Vindt u dit net als het CDA onwenselijk? Hoe is de situatie in Zld? En hoe gaat u dit voorkomen? Schotten tussen sectoren?
  4. Wat betekent “ marktconform” extern salderen?
  5. Gaat GS voor behoud van het aantal dierrechten in Zld? Of toch doorhalen bij opkoop bedrijven en bij extern salderen?
  6. Wat vindt de gedeputeerde van de actie van de provincie Brabant om in onze provincie  een veehouderijbedrijf op te kopen?
  7. Zijn stimuleringsmaatregelen om de uitstoot van stikstof via nieuwe technieken/innovatie te verminderen niet veel effectiever dan het opkopen van veehouderijbedrijven in de buurt van kwetsbare gebieden? Zijn er in Zld al voorbeelden bekend van agrarische bedrijven die mogelijk opgekocht gaan worden?
  8. Wordt bij het mogelijk opkopen van veehouderijbedrijven ook gekeken naar de effecten die dit heeft voor de voorziening in de behoefte aan dierlijke mest akkerbouwbedrijven ( o.a. tekort aan dierlijke mest voor behoud bodemvruchtbaarheid), stikstofuitstoot vanwege aanvoer mest vanuit bijvoorbeeld Noord-Brabant) maar bijvoorbeeld ook voor lokale kringlooplandbouw?
  9. Verdere tijdsplanning?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.