13 maart 2020

Bijdrage Statenlid Karin van den Broeke: "Wat is er nodig en gewenst, vanuit het perspectief van de reiziger?"

Vrijdag 13 maart - MIDDELBURG - Statenlid Karin van den Broeke heeft gesproken over slimme mobiliteit in Zeeland tijdens de Statenvergadering van 13 maart 2020. "Wat is er nodig en gewenst, vanuit het perspectief van de reiziger?"

Voorzitter,

Het gonsde de afgelopen dagen een beetje. In onze CDA-fractie, afgelopen maandag. Vervolgens hoorden we dat het voor meer fracties gold. Bevreemding over het lijstje wensen en bedenkingen. Keurig genoteerd, een logisch gevolg van de inventarisatie die in de commissie gehouden is. Met als resultaat: een ongewogen overzicht waarvan eigenlijk onduidelijk is welk politiek gewicht eraan gegeven kan worden.

Wij hebben ervoor gekozen om niet op de lijst Wensen en Bedenkingen te gaan amenderen. Dat had gekund. Dat lijkt op dit moment zelfs de meest juiste weg. We voorzagen echter dat het tot een eindeloze lijst amendementen zou kunnen leiden. Ik volsta daarom vandaag door er een kern uit te halen die voor het CDA van belang is. Een discussie over de werkwijze is voor vandaag niet geagendeerd. Ik veronderstel dat die er binnenkort wel komt. En ik veronderstel tevens dat de gedeputeerde vandaag terug zal geven wát hij vanuit PS mee zal nemen.

Graag wil ik allereerst noemen wat voor het CDA van essentieel belang is rond de strategische opgave ‘slimme mobiliteit’. Dat zijn drie ding

  1. Uitgangspunt voor het nadenken over mobiliteit is de behóefte van reizigers binnen, vanuit en naar Zeeland. (Dus niet: wat gunnen we straks aan welke vervoerder? Welke partijen zijn er op de markt? Maar: wat is er nódig en gewenst - vanuit het perspectief van de reiziger? En ook: over de grenzen van onze provincie en ons land heen.)
  2. De trits duurzaamheid, uitvoerbaarheid en betaalbaarheid geldt voor veel beleidsterreinen, maar zeker ook voor mobiliteit.
  3. Maar het meest essentiële voor het CDA is dat we ècht ‘slim’ en innovatief durven zijn:
    1. Dat het onderscheid tussen openbaar en privévervoer niet te strikt gehanteerd wordt, maar dat er ook gekeken wordt waar er samengewerkt kan worden
    2. Dat reizigers op een eenvoudige manier gebruik kunnen maken van een palet aan vervoersmiddelen, mét elkaar zo duurzaam, aangenaam en betaalbaar mogelijk
    3. Dat de provincie haar regierol benut om de innovatieve krachten te bundelen en in te zetten voor die slimme mobiliteit.

Voorzitter,

Dank aan het college van Gedeputeerde Staten voor deze notitie netwerksturing. De 6 s-en van de gedeputeerde hebben al regelmatig geklonken. En het is mooi dat de ambitie er ligt om mobiliteit slimmer, sneller, schoner te organiseren, samen sharend en safe. Met de reiziger als startpunt: daar is het CDA groot voorstander van. Als CDA waarderen we de ambitie en zijn we blij met de grote hoeveelheid partners die betrokken is, direct of indirect. Helder is aangegeven wie er meebepalen, wie er meewerken en wie er meedenken of -weten.

Vanuit de regiodeal loopt ook het Living Lab Smart Mobility. De lessen die daar geleerd worden, kunnen worden meegenomen in het traject.

De provincie heeft in de afgelopen tijd al getoond dat ze aan weet te sluiten bij initiatieven vanuit delen van de provincie. Die faciliterende houding past bij een samenwerkende overheid. De provincie heeft ook ambitie getoond om grootse projecten binnen te halen die ervoor zouden kunnen zorgen dat kleinschalige initiatieven in de regio verbonden worden met veel meer grensoverstijgende initiatieven, zodat recht gedaan wordt aan verschillende typen reizigers en zodat een maximale flexibiliteit bereikt wordt.

Het punt van zorg dat het CDA ziet, heeft echter júist ook te maken met die regierol.

De netwerksturing is krachtig, schakelt tussen hoe de provincie op het ene moment een buurtbus ondersteunt en het volgende moment over een hyperloop onderhandelt. Deze netwerksturing vraagt uiteindelijk echter wél om conceptuele helderheid. Vanuit welk gróndplan wordt er samengewerkt?

Is de netwerkstructuur straks zó flexibel dat we met een provincie vol verschillende initiatieven zitten? Of lukt het om ècht tot een integrale aanpak te komen - zoals die bijvoorbeeld in het Noorden van het land ontwikkeld is, of zoals je die soms in internationale steden tegenkomt, waarin je met één kaart èn een app voortdurend kunt kijken op welke manier jij het snelst en gemakkelijkst je reisdoel kunt bereiken - die alle discussies over de bereikbaarheid van Zeeland doet vervagen?

Voorzitter,

het CDA waardeert op dit moment de ambities zoals ze verwoord zijn in de notitie netwerksturing, maar zal bij de toetsmomenten kritisch kijken of de innovatieve krachten ècht benut worden.

En dan hopen we dat het over een poosje wéér gonst.

Maar nu van enthousiasme rond de verrassende manier waarop we ons duurzaam, aangenaam en betaalbaar binnen, vanuit en naar Zeeland kunnen verplaatsen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.