29 juni 2018

Bijdrage kadernota natuurwetgeving: boervriendelijk!

Door Statenlid Anton Geluk

Het CDA levert vandaag een bijdrage in de persoon van Anton Geluk over de kadernota Natuurwetgeving. Het CDA is positief over de nota – het betreft namelijk een duidelijk verhaal en de ingediende input van stakeholders is door gedeputeerde staten voldoende verwerkt. Er ligt nu een nota die aansluit bij "het geven van vertrouwen" en het "loslaten", de kernwaarden die ook terugkomen in de nieuwe omgevingswet.

Een aantal voor het CDA belangrijke keuzes worden uitgelicht:

Biodiversiteit

Wat het CDA betreft bevorderen we de biodiversiteit niet door het opleggen van regels of allerlei beperkingen maar door het stimuleren van kleinschalige initiatieven, die ten goede dienen te komen aan lokale ondernemers en burgers. Een amendement van de PvdA om een hoger financieel ambitieniveau vast te leggen wanneer het om projecten ter bevordering van biodiversiteit gaat, wordt door ons van harte gesteund en ook door ons ingediend.

Zeegroenten

Het CDA vindt het huidige vergunningsstelsel tekort schieten. Het CDA steunt het college in de verruiming voor mogelijkheden voor het snijden van zeegroenten. Het amendement van de SGP om de verruiming van het beleid na 2 jaar te toetsen, dienen we mede in.  

Stilte en duisternis

De voorgestelde keuze van gedeputeerde staten, kan het CDA steunen. De enige voorwaarde is dat we van de gedeputeerde de toezegging willen hebben dat de voorgestelde gebieden duidelijk begrensd  worden - dus zonder uitstraling naar buiten en dat het reguliere gebruik binnen gebieden mogelijk blijft.

Jacht beheer en schadebestrijding

Het beheren van de omgeving en natuur is wat het CDA betreft een kerntaak van iedereen. Het op een goede en verstandige wijze beheren van natuur kan er echter ook toe leiden dat er weleens minder aangename keuzes gemaakt moeten worden. Het door jacht in stand houden of beperken van populaties hoort hier bij. Een effectief predatorenbeleid is noodzakelijk.

Het door jacht in stand houden of beperken van populaties hoort hier bij.

De vos

Wat het CDA betreft een schitterend dier waar we allemaal van kunnen genieten. Echter is het van belang dat er een evenwicht is binnen de Zeeuwse natuur en daar waar dit evenwicht verstoord wordt, moet worden ingegrepen. Het volledig vossenvrij houden van Schouwen-Duiveland is volgens het CDA een utopie. Daar waar de vos geen schade berokkent, hoeft deze ook niet bestreden te worden. Maar zorg er als provincie alsjeblieft wel voor dat, indien er overlast en schade optreedt aan natuur en economische activiteiten, deze vossen afdoende bestreden kunnen worden.

Tegemoetkoming in schade

Schade van in het wild levende dieren aan economische activiteiten dient beperkt te worden. Het financieel ondersteunen van preventieve maatregelen om schade te beperken, ondersteunt het CDA Mochten preventieve maatregelen en reactieve maatregelen, zoals bejaging, onvoldoende zijn of wanneer deze maatregelen uitblijven, dan blijft het CDA van mening dat deze schade gecompenseerd dient te worden. Dat het college weer kiest voor het vergoeden van 95% van de geleden schade, vinden wij een goede zaak.

Herbeplanting van rijbeplantingen 

Het CDA wil graag vragen om extra toelichting van de gedeputeerde:

  1. Waarom wordt gekozen voor een afwijkende plantafstand t.o.v. de plantafstand die Waterschap Scheldestromen vastgelegd heeft in haar “Beheerplan beplanting 2016-2020”?
  2. Is de plantafstand in de ons voorliggende nota niet afgestemd met het Waterschap? Of is dit wel gebeurd en kunt u ons dan uitleggen waarom deze afstanden nu verschillen?

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.