22 juli 2022

CDA dient motie waterinlaat Hedwige in

Vrijdag 22 juli - MIDDELBURG - Het CDA heeft een motie over de waterinlaat in de Hedwigepolder ingediend. Partijen SGP, VVD, Lijst Bosch, 50PLUS en de SP dienden mede in.

Motie: Uitspreken onvrede van Provinciale Staten van Zeeland over Waterinlaat Hedwige met PFAS-verontreinigd water

Provinciale Staten van Zeeland in vergadering bijeen op vrijdag 22 juli 2022,

Constaterende dat:

 • Zij zich eerder hebben uitgelaten dat zij het oneens zijn met de beslissing van het Rijk om PFAS-vervuild water toe te laten tot een nieuw natuurgebied Hertogin Hedwigepolder;
 • Zij in de vergadering van 24 juni 2022 een motie hebben aangenomen waarin de Provincie Zeeland opgeroepen werd  om een juridische analyse uit te laten voeren om de ontpoldering van de Hedwige polder nu nog niet in gang te zetten en te onderzoeken of de provincie mogelijkheden heeft om het proces bij het Rijk tijdelijk on hold te zetten,  aangezien er onduidelijkheid is over het hanteren van twee verschillende normen voor resp. landbodem en waterbodem, en er onduidelijkheid is over de invloed op de volksgezondheid van de Zeeuwse bevolking langs de Westerschelde;
 • De Provincie Zeeland ettelijke keren bij het Rijk heeft aangedrongen op zorgvuldig handelen en op het feit dat er aandacht moet zijn voor de zorgen in Zeeland omtrent de volksgezondheid;
 • De Tweede Kamer der Staten Generaal in diezelfde lijn ook in enkele moties (twee moties van het lid Beckerman, SP) heeft aangenomen waarin aangedrongen wordt op zorgvuldigheid en niet overhaast water inlaten;
 • De reeds afgegraven dijk voor de minister geen reden mag zijn om de dringende wens van Provinciale Staten en van de Zeeuwse bevolking naast zich neer te leggen.

Overwegende dat:

 • Het Rijk in diverse rapporten aantoont dat er geen schadelijke gevolgen voor de volksgezondheid zouden moeten zijn, terwijl in de rapporten tevens is aangetoond dat het gehalte aan PFAS verontrustend hoog is, en schade aan de fauna in de Westerschelde oplevert waardoor vis niet dan wel zeer sporadisch geconsumeerd mag worden wegens de verontrustend hoge PFAS-waarden;
 • Voor hen nu meer niet de ontpoldering van de Hedwige ten principale ter discussie staat, maar wel het tempo waarin de geplande werkzaamheden uitgevoerd worden terwijl gaande het project meer informatie is gekomen over de graad en de ernst van de vervuiling met PFAS;
 • Daardoor een natuurgebied zou ontstaan – dat bedoeld is voor een heel lange periode, lees: onbepaald in de tijd –  dat van meet af aan ernstig vervuild is;
 • De haast van het proces maakt dat nu vervuild water wordt ingelaten, terwijl in rapporten wordt aangetoond dat de PFAS-vervuiling met de jaren afneemt omdat bronmaatregelen getroffen worden bij de vervuilende industrieën;
 • Het voor hen onbegrijpelijk is dat er zoveel haast wordt gemaakt, en de winst van de afname van PFAS-verontreiniging niet wordt meegenomen in het proces;
 • Een natuurgebied dat voor de heel lange termijn wordt aangelegd, een betere start kan krijgen als de PFAS-verontreiniging aanmerkelijk is verminderd;
 • De juridische analyse door de Provincie Zeeland heeft opgeleverd dat de rol die de Provincie heeft, beperkt is en geen juridische mogelijkheden biedt om het Rijk te dwingen tot het vooralsnog niet inlaten van water over te gaan.

Spreken zich als Provinciale Staten uit dat:

 • Zij het oneens zijn met het besluit van het Rijk om nu vervuild PFAS-water in de Hertogin Hedwigepolder toe te laten, waardoor een natuurgebied wordt gecreëerd dat vanaf het ontstaan al een zware vervuilingslast heeft;
 • Zij  hun onvrede over dit rijksbeleid uitspreken;
 • Zij een laatste en dringend beroep doen op het Rijk om vanuit het voorzorgprincipe de haast van water inlaten los te laten en pas over te gaan tot waterinlaat indien de PFAS-waarden door bronmaatregelen zijn afgenomen;
 • Zij het Rijk nogmaals en dringend oproepen om alles in het werk te stellen om de PFAS-vervuiling in de Westerschelde terug te brengen, door wetgeving en bronmaatregelen.

Verzoeken Gedeputeerde Staten:

 • Dit standpunt van Provinciale Staten van Zeeland over te brengen aan het Rijk.

En gaan over tot de orde van de dag,

Namens de CDA Statenfractie,         SGP,                                       VVD,

Hannie Kool-Blokland                        Joan van Burg                        Kees Bierens

Rinus van ‘t Westeinde                      Harold van de Velde              Hans van Geesbergen

 

Lijst Bosch,                             SP,                              50PLUS,

Vincent Bosch                        Ger van Unen             George Lernhout

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.