28 mei 2020

CDA Scheldestromen op de bres voor zoet water en klimaat

Donderdag 28 mei - MIDDELBURG - De CDA-fractie Waterschap Scheldestromen maakt zich sterk voor zoet water en klimaat. Deze belangrijke en actuele onderwerpen zijn volop aan de orde in het bestuur van waterschap Scheldestromen.

Zoet water en droogte

De droogte van de voorjaar maakt maar al te duidelijk hoe belangrijk een goede zoetwatervoorziening voor Zeeland is. De CDA-fractie heeft in de vorige bestuursperiode er belangrijk aan bijgedragen dat zoet water hoger op de agenda van het waterschap kwam. Ook nu is dat weer het geval: we hebben er op aangedrongen dat het waterschap er meer geld en menskracht voor vrijmaakt. En daarbij gaat het om zowel meer aandacht voor de beschikbaarheid van zoetwater, maar ook voor de mogelijkheden om aan ‘vraagreductie’ te doen. Op welke manier kunnen we meer met minder water doen? Dat vraagt een gezamenlijke aanpak: niet alleen van het waterschap maar ook van de agrarische sector. Onze fractie ziet graag stappen voorwaarts op dit terrein. Het dagelijks bestuur van het waterschap heeft toegezegd nog in juni met voorstellen te komen. We zien er reikhalzend naar uit.

Klimaatverandering en energiebesparing

Twee onderwerpen op de bestuur agenda van het waterschap hebben met klimaatverandering temaken: de Klimaatadaptatie Strategie en de Regionale Energie Strategie. De huidige coronacrisis lijkt het thema klimaatverandering naar het tweede plan te duwen, maar het is nog volop aan de orde!De overheden in Zeeland werken aan een gezamenlijke Klimaatadaptatie Strategie: hoe maken we Zeeland klimaatbestendig?

De relatie met de zoetwatervoorziening is duidelijk (te veel/te weinig water), maar de verantwoordelijkheid van het waterschap gaat volgens de CDA-fractie verder: de zogenaamde watertoets, waarbij het waterschap gemeenten en provincie adviseert over wateraspecten van ruimtelijke plannen, zou een bredere toepassing moeten krijgen. Niet alleen kijken naar oppervlaktewateraspecten, maar ook naar zoetwatervoorkomens in de bodem. Niet overal zo maar bouwen. Meer in het algemeen moeten we (nog) zorgvuldiger met zoet/regenwater omgaan. Er verdwijnt nu nog te veel in het riool, waarna het in de Schelde terecht komt en niet meer beschikbaar is voor Zeeland. Een versterkte gezamenlijke inzet met gemeenten is beslist nodig!Vasthouden, bergen en dan pas afvoeren blijft het parool. Daarnaast hebben ook burgers en bedrijven een verantwoordelijkheid. Met de agrarische sector kun je het gesprek voeren wat op lange termijn nodig is. Wat voor teelten zijn over pakweg 30 jaar (nog) mogelijk? En welke nieuwe mogelijkheden dienen zich aan?Bij klimaatadaptatie gaat het om de vraag hoe we ons kunnen aanpassen aan de klimaatverandering,maar we kunnen ook ons steentje bijdrage om de klimaatdoelen van Parijs te halen: minder CO2-uitstoot om de opwarming van de aarde af te remmen.

Energiebesparing is daarvan een belangrijk onderdeel. In de Regionale Energie Strategie (RES) van de gezamenlijke Zeeuwse overheden, blaast het waterschap terecht zijn partijtje mee. Het waterschap heeft al vergevorderde plannen om geheel energieneutraal te worden. Weliswaar zijn er vraagtekens te zetten bij de inzet van verbranding van biomassa (is dat wel echt een goede oplossing?), maar kansrijk is zeker aquathermie (energie uit oppervlakte- en rioolwater halen door middel van warmtewisselaars). Een methode waar het waterschap als waterbeheerder zeker aan kan bijdragen. En het waterschap heeft ook de nodige ruimte voor zonnepanelen b.v. Alle Zeeuwse overheden spreken zich nu over deze RES uit, waarna dit najaar een concrete uitvoeringsagenda aan de orde is. Dan komt het op daadwerkelijke stappenzetten aan.

De CDA-fractie zal daar zeker kien op zijn!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.