27 september 2017

CDA stelt vragen naar aanleiding van splitsing Edudelta College en komst HAS naar Bergen op Zoom

In de PZC van woensdag 13 september wordt in het artikel ‘Edudelta wordt opgesplitst’ aangegeven dat de Edudelta Onderwijsgroep te klein is om zelfstandig te blijven bestaan. Het VMBO-deel van Edudelta wordt goed opgevangen door middel van een overname door de Pontes Scholengroep. Over het MBO-deel worden echter nog gesprekken gevoerd.

Koos Samson, voorzitter van het college van bestuur van Edudelta Onderwijsgroep, geeft aan dat de overnames noodzakelijk zijn om het kwalitatief goede onderwijs van Edudelta in de regio overeind te houden. In het rapport ‘Zeeland in Stroomversnelling’ van de commissie Structuurversterking en Werkgelegenheid Zeeland is eerder aangegeven dat de bestaande onderwijsinfrastructuur in Zeeland kwetsbaar is door zijn omvang en financiële positie. De casus zoals geschetst in het artikel over de splitsing van Edudelta is hier een praktijkvoorbeeld van.  

Het CDA zou het betreuren wanneer opleidingen in het groene onderwijs zouden verdwijnen naar buiten de provincie. Zeker gezien de agrarische sector sterk vertegenwoordigd is in de provincie Zeeland.

Vanuit Campus Zeeland wordt gestimuleerd om door middel van kennis- en innovatienetwerken nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan. In dat kader ziet het CDA mogelijkheden om het groene onderwijs in Zeeland te versterken met behulp van bijvoorbeeld de HAS Hogeschool, HZ University en Proefboerderij ‘de Rusthoeve’ in Colijnsplaat. Daarnaast ziet het CDA een rol voor de agrarische sector en belangenorganisatie ZLTO om de onderwijsinfrastructuur van groen onderwijs in Zeeland te behouden. Navraag door het CDA bij ZLTO heeft ons geleerd dat er tot op heden weinig overleg heeft plaats gevonden over groen onderwijs in Zeeland. Daarom heeft het CDA bij monde van Statenlid Jeffrey Oudeman de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten (GS):

  1. Is GS op de hoogte van de splitsing van de Edudelta Onderwijsgroep?
  2. Wat heeft GS gedaan en gaat GS doen om kwalitatief goed groen onderwijs – zeker ook op MBO-niveau – in de provincie Zeeland te behouden?
  3. In hoeverre is er door middel van Campus Zeeland en/of de agrofoodlijn reeds hulp geboden en/of gaat er hulp geboden worden om ‘groene’ opleidingen in de provincie Zeeland te behouden?
  4. Welke rol ziet GS voor de HAS Hogeschool en/of HZ University voor het regelen van doorlopende leerlijnen? Heeft GS hierover gesproken met de voorgenoemde partijen of is men voornemens in gesprek te gaan?

In de PZC van vrijdag 15 september wordt in het artikel ‘HAS Hogeschool kiest voor Bergen op Zoom’ aangegeven dat de HAS Hogeschool zich gaat vestigen in Bergen op Zoom. Het CDA wil graag weten welke consequenties dit voor het onderwijs in Zeeland heeft. Het CDA zou het in elk geval ongewenst vinden als de HAS in Bergen op Zoom dezelfde of soortgelijke opleidingen aan gaat bieden als de HZ University en er hierdoor concurrentie ontstaat in een regio die juist behoefte heeft aan aanvullend en complementair aanbod van opleidingen in het hoger onderwijs.

  1. Kan GS aangeven of het bestuur van de HZ University op de hoogte was van de nieuwe vestiging van de HAS in Bergen op Zoom?
  2. Kan GS aangeven wat de mogelijke consequenties zijn van de vestiging van de HAS in Bergen op Zoom voor het (groene) onderwijs in Zeeland?
  3. Is GS het met de CDA-fractie eens dat voorkomen moet worden dat de HAS in Bergen op Zoom met de HZ University gaat concurreren door het aanbieden van dezelfde of soortgelijke opleidingen? 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.