30 november 2020

CDA Waterschapsfractie: Is Zeeland veilig voor nu en op langere termijn?

Maandag 30 november - WATERSCHAP SCHELDESTROMEN - Fractielid Johan Kloet heeft een bijdrage geschreven met betrekking tot waterveiligheid. Het is het belangrijkste onderwerp van het Waterschap, te zorgen dat de Zeeuwse burger, veilig achter sterke dijken en duinen kan wonen en werken, nu, maar zeker ook in de toekomst. Dat is waar ook het CDA voor staat en erop toeziet dat, met name op de lange termijn, ook met de zeespiegelstijging en andere klimatologische veranderingen, Zeeland en de overige gebieden nog steeds veilig zijn.

Maak belemmeringen bespreekbaar!

Dat is ook waarom het CDA bij de Kustvisie discussie een aantal jaren geleden pleitte om de kust en dijken, zo goed mogelijk vrij te houden van bebouwing, zodat in de toekomst aanpassingen aan de waterkeringen, zonder beperkingen kunnen plaats vinden. Dat is ook waarom het CDA , in november 2019, een motie heeft ingediend om in verband met de zeespiegelrijzing en klimatologische veranderingen, ook op langere termijn (na 2050), de belemmeringen van de regelgeving, zoals b.v. Natura 2000, zowel op regionaal en landelijk niveau, bespreekbaar te maken, eventueel aan te passen, zodat de primaire veiligheid ook op de lange termijn haalbaar en betaalbaar zal zijn. Deze motie is unaniem door de leden van de Algemene Vergadering aangenomen en recent, is middels een Bestuursvraag (zie onderstaande link), naar de voortgang en de huidige stand van zaken van deze motie gevraagd. 

Is Zeeland veilig voor nu en op langere termijn? Het antwoord is ja, onze waterkeringen zijn goed, worden getest en onderhouden volgens de wettelijke normen voor waterveiligheid. Het vraagt wel voortdurend aandacht, stormen kunnen schade aanrichten, dat is dit voorjaar nog gebleken maar dan is het waterschap een organisatie die snel en alert reageert.

Moeten we ons dan geen zorgen maken dat er iets mis kan gaan? Als we “zorgzaam” blijven, zijn zorgen niet nodig. Het CDA zet in op veilig en betaalbaar, kunnen wonen en werken, ook onder de veranderende omstandigheden. Natuurlijk vraagt dit permanente aandacht van het Waterschap en ander overheidsinstanties.

Het CDA zet in op veilig en betaalbaar, kunnen wonen en werken, ook onder de veranderende omstandigheden.

Ook onze Delta Commissaris is met zijn team de lange termijn veranderingen aan het analyseren en de daarbij behorende beheersmaatregelen. Aanpassingen zullen nodig blijven. Alle primaire waterkeringen worden tevens beoordeeld volgens de nieuwe wettelijke normen, vastgelegd in de Waterwet, dit moet in 2022 gereed zijn, dan zijn al deze waterkeringen voorzien van een veiligheidsoordeel. Vanuit de CDA fractie is er veel aandacht voor veiligheid. Waterveiligheid maar zeker ook op de weg. Deze onderwerpen zullen blijvend aandacht vragen maar horen bij het veilig kunnen wonen en werken van de Zeeuwse burger ook voor de lange toekomst.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.