29 mei 2020

CDA Zeeland bestuur zoekt vicevoorzitter!

Gezocht: nieuwe vicevoorzitter CDA Zeeland! 

Zoals u weet heeft het AB CDA Zeeland kandidaten opgeroepen zich te melden voor het voorzitterschap CDA Zeeland. Er is een selectiecommissie ingesteld die de opdracht had een kandidaat voor te dragen voor het voorzitterschap van CDA Zeeland. 

De selectiecommissie heeft kandidaten gesproken en is met een voordracht gekomen. In de vergadering van 12 mei heeft het AB de voordracht van de selectiecommissie gehoord. De selectiecommissie heeft het bestuur daarbij geconfronteerd met een vraag. De kandidaat die de voorkeur van de commissie genoot, had namelijk een voorwaarde gesteld: hij wilde het voorzitterschap alleen in een duo vormgeven. De vraag van de commissie was dus: krijgen wij van het bestuur de ruimte om te onderzoeken of een dergelijke invulling mogelijk is?

De ruimte is er: we gaan op zoek naar een vicevoorzitter!

De beraadslaging in het bestuur heeft ertoe geleid dat de selectiecommissie de opdracht krijgt te zoeken naar een vicevoorzitter die goed in een duo past met de beoogde voorzitter, Ad Koppejan. Het bestuur heeft daarbij twee criteria genoemd.

 1. Enerzijds: de kandidaat moet een klik hebben met Ad, hem aanvullen (kijkend naar de profielschets), kunnen vervangen en zo mogelijk opvolgen.
 2. En ten tweede: de kandidaat vicevoorzitter moet jong en ambitieus zijn en zo mogelijk vrouw.

Omdat de vicevoorzitter waar nodig de voorzitter vervangt is de profielschets van de voorzitter ook op haar/ hem van toepassing. Het bestuur roept daarom ieder binnen het CDA Zeeland die zichzelf geschikt acht deze rol in te vullen op zich te melden of personen voor te dragen die men geschikt acht om deze rol in te vullen.

Taakomschrijving voorzitter CDA Zeeland:

 • De voorzitter coördineert de algemene strategiebepaling van CDA Zeeland;
 • De voorzitter geeft leiding aan de Algemene Ledenvergadering, het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur ;
 • De voorzitter woont regelmatig de provinciale Statenvergadering bij en de fractievergaderingen van de CDA fractie van Provinciale Staten en Waterschap;
 • De voorzitter onderhoudt de relatie met de bewindslieden, leden van Eerste en Tweede Kamer, Provinciale Staten, Waterschap en Europarlementariërs en bevordert de onderlinge communicatie op bestuursniveau;
 • De voorzitter coördineert de opstelling en inbreng van de (Zeeuwse) kandidatenlijsten voor de Provinciale Staten, de Eerste en Tweede Kamer, het Europees parlement en het waterschap;
 • De voorzitter neemt het initiatief in het evaluatieproces van de Statenleden en voert
 • mede de functioneringsgesprekken met de Statenleden en de bestuursleden van het Waterschap;
 • De voorzitter heeft namens CDA Zeeland zitting in de Verenigingsraad en behartigt de Zeeuwse belangen;
 • De voorzitter is eerste aanspreekpunt voor de media;
 • De voorzitter is de stimulator en initiator van nieuwe bestuursactiviteiten;
 • De voorzitter houdt periodiek overleg met de afdelingsvoorzitters;
 • De voorzitter is tevens voorzitter van de stichting CDA Zeeland.

Het tijdsbeslag van de werkzaamheden van de voorzitter bedraagt 8 à 10 uur per week. Het voorzitterschap van CDA Zeeland is een onbezoldigde functie.

Profielschets ten behoeve van de verkiezing van een voorzitter CDA Zeeland:

 1. De voorzitter stemt van hart in met de grondslag en de uitgangspunten van het CDA en weet deze overtuigend uit te dragen;
 2. De kandidaat kan door persoonlijkheid en optreden een samenbindende en stimulerende rol vervullen tussen alle geledingen van het CDDA Zeeland. Hij/zij moet met name ook een teambouwer binnen het CDA Zeeland willen en kunnen zijn;
 3. De kandidaat is een open en soepele persoonlijkheid en kan voor deze functie over voldoende (flexibele) tijd beschikken;
 4. De kandidaat spreekt jong en oud in de partij aan. Hij/ zij staat met twee benen op de grond en heeft een zodanig affiniteit met Zeeland en zijn bevolking dat zijn/ haar acceptatie door de Zeeuwse CDA leden in hoge mate verzekerd is;
 5. De kandidaat beschikt over een goede uitdrukkingsvaardigheid in woord en geschrift, en over de vaardigheid vergaderingen te leiden, zodat hij/zij in staat is op inspirerende wijze leiding te geven aan de besluitvorming binnen het bestuur en de ALV van het CDA Zeeland;
 6. De kandidaat is in staat om het CDA Zeeland met gezag te vertegenwoordigen op alle niveaus en kan de standpunten, belangen en visie van het CDA Zeeland met verve vertolken en uitdragen;
 7. De kandidaat is in staat goed te communiceren met de media;
 8. De kandidaat heeft belangstelling voor, is op de hoogte van en wil zich verder verdiepen in de actuele vraagstukken die in onze samenleving en in het bijzonder in Zeeland spelen;
 9. De kandidaat weet op een aansprekende manier zijn kennis van en ervaring met de samenlevingsvraagstukken te koppelen met het CDA gedachtegoed en met positie en rol van een moderne politieke partij;
 10. De kandidaat kan en wil goed samenwerken met de leden die het CDA vertegenwoordigen in politieke functies;
 11. De kandidaat mag binnen de partij geen functies vervullen die volgens de statuten onverenigbaar zijn met het voorzitterschap van CDA Zeeland;
 12. De kandidaat moet minimaal 1 jaar lid zijn van het CDA en alle daarmee verbonden verplichtingen zijn nagekomen;
 13. De kandidaat verklaart bij zijn aantreden dat hij/zij geen ambities heeft om gedurende zijn termijn als voorzitter een politiek-bestuurlijke functie op provinciaal niveau aan te gaan;
 14. De kandidaat moet bereid zijn het voorzitterschap tenminste vier jaar te bekleden.

Uw reactie graag richten aan de secretaris van het Algemeen Bestuur via: cda-provincie@zeelandnet.nl.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.