23 oktober 2020

CDA Zeeland stelt vragen over groeipijn elektriciteitsnetwerk Schouwen-Duiveland en Tholen

Vrijdag 23 oktober - SCHOUWEN-DUIVELAND / THOLEN - CDA Zeeland heeft aan GS schriftelijke vragen gesteld over groeipijn op het elektriciteitsnet van Tholen en Schouwen-Duiveland. Statenleden Jeffrey Oudeman en Anton Geluk baart het zorgen dat vele zon-pv projecten hierdoor in het geding komen.

Congestiemanagement

In gesprekken die we deze week voerden met onder meer ondernemers kwam de problematiek naar voren van het volle stroomnet in Noord-Zeeland. Vandaag lazen we daarover in de PZC het artikel “Bijna geen plek voor nieuwe duurzame energie in Noord-Zeeland: het stroomnet zit vol.”1. Hierin wordt aangegeven dat het stroomnet in Noord-Zeeland voor de komende vijf jaar vrijwel op slot gaat voor energie van nieuwe zonnedaken en windmolens. Op 8 september plaatste Enduris een nieuwsbericht op hun website getiteld “Groeipijn op elektriciteitsnet van Tholen en Schouwen-Duiveland”2 waarin reeds een vooraankondiging van congestie plaatsvond.
Concreet betekende dit dat aanvragen voor invoeding van energie – voor deze regio’s – vanaf deze vooraankondiging niet meer in behandeling werden genomen. Volgens Enduris gaat het minimaal 3 tot 5 jaar duren voordat de netaanpassingen hebben plaatsgevonden waarmee invoeding weer mogelijk is. In het PZC-artikel hebben we nu bovendien kunnen lezen dat congestiemanagement (als een mogelijkheid om voor de komende jaren toch meer ruimte op het stroomnet in Noord-Zeeland te krijgen voor duurzame energie) niet mogelijk blijkt in Noord-Zeeland.

Geen gebruik SDE

De CDA-Statenfractie maakt zich zorgen om de vele zon-pv projecten op Schouwen-Duiveland en Tholen die nu geen doorgang zullen vinden en de bedrijven die hierdoor getroffen worden. Voor verschillende bedrijven op Tholen en Schouwen-Duiveland geldt immers dat ze, buiten hun schuld om en in tegenstelling tot bedrijven elders in Zeeland, geen gebruik kunnen maken van de aan hun toegekende Subsidies Duurzame Energie (SDE). Om gebruik te mogen maken van deze SDE-subsidie dient de productie-installatie immers uiterlijk binnen anderhalf jaar na de datum van de beschikking in gebruik te zijn.

Schriftelijke vragen

Het CDA stelt daarom de volgende vragen aan het College van Gedeputeerde Staten (GS):

  1. Is GS op de hoogte van de congestieproblemen op het elektriciteitsnet van Tholen en Schouwen-Duiveland en het feit dat Enduris aanvragen voor invoeding van energie op het elektriciteitsnetwerk van Schouwen-Duiveland en Tholen inmiddels niet meer in behandeling neemt?
  2. Is GS door Enduris op de hoogte gesteld dat uit onderzoek blijkt dat congestiemanagement in Noord-Zeeland geen oplossing is voor de ontstane problemen?
  3. Is GS reeds met Enduris in gesprek om te kijken welke mogelijkheden er toch nog zijn om meer duurzame energie op Tholen en Schouwen-Duiveland te kunnen realiseren? Zo ja, welke mogelijkheden ziet GS hiervoor? Zo nee, wil GS hierover met Enduris en andere betrokken partijen, zoals de gemeenten Schouwen-Duiveland en Tholen, in gesprek gaan?
  4. Is GS bereid om samen met Enduris verantwoordelijkheid te nemen voor de ontwikkeling en het inzetten van smartgrid oplossingen en een batterijnetwerk binnen de getroffen gemeentes, totdat de netwerkcapaciteit vergroot is middels een extra aansluiting op het landelijk hoogspanningsnet, zodat verduurzaming en dus de ontwikkeling van zon-pv projecten en andere vormen van duurzame elektriciteitsopwekking binnen de gemeenten Tholen en Schouwen-Duiveland doorgang kunnen blijven vinden?
  5. Is GS op de hoogte van de planning van Enduris wat betreft het vergroten van de netcapaciteit op Schouwen-Duiveland en Tholen en is GS bereid met Enduris het gesprek aan te gaan om deze planning – zo mogelijk – te versnellen?
  6. Weet GS dat de congestieproblemen op het elektriciteitsnet bij veel ondernemers op Tholen en Schouwen-Duiveland niet bekend was? Zo ja, sinds wanneer weet u dit en is er overwogen om dit probleem samen met Enduris bij deze ondernemers onder de aandacht te brengen zodat voorkomen kon worden dat ondernemers onnodig tijd en geld zouden steken in het aanvragen van een subsidie waarvan ze toch geen gebruik kunnen maken?
  7. Hoe gaat GS er voor zorgen (al dan niet met Enduris) dat mogelijke problemen met congestie in andere delen van Zeeland wel bekend worden bij de betreffende ondernemers?
  8. Is GS bereid zich in te zetten voor behoud van de toegekende SDE-subsidies binnen deze gemeenten zodat deze na realisatie van voldoende netcapaciteit, alsnog benut kunnen worden? Zo ja, op welke wijze en binnen welke termijn kan GS hier uitvoering aan geven? Zo nee, waarom niet en wat kan GS dan wel doen om “de pijn” voor deze ondernemers te verzachten?


Namens de fractie van het CDA,


Jeffrey Oudeman Anton Geluk

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.