26 januari 2018

Doen we voldoende aan klimaatadaptie?

Volgende week herdenken we met zijn allen in het zuidwesten de ramp van 1953, die 65 jaar geleden plaatsvond. Inmiddels leven we in misschien wel de best beveiligde delta van de wereld. Maar de ligging vraagt volgens de CDA fractie wel een voortdurende alertheid op ontwikkelingen binnen en buiten ons bereik. De CDA fractie heeft donderdag 25 januari 2018 bijgevoegde vragen gesteld aan het Dagelijks Bestuur inzake klimaatwijziging en of we voldoende voorbereid zijn op de toekomst als waterschap. Als fractie zien we dat er veel nieuwe kennis beschikbaar komt. Natuurlijk is er landelijk een deltaprogramma wat naar aanleiding van eerdere inzichten tot stand is gekomen. Natuurlijk zitten we op dit moment veilig, dat hebben we gemerkt met de storm van 3 en 18 januari jl. Vraag voor de CDA fractie is of we nu al voldoende inspelen op de effecten van klimaatverandering en de effecten die nog komen gaan. We kunnen nooit alert genoeg zijn als het gaat om het onderwerp waterveiligheid en klimaat.

In het voorjaar van 2018 gaat de CDA fractie een bijeenkomst organiseren met deskundigen en betrokken partijen over dit onderwerp. In de volgende nieuwsbrief berichten wij u daar meer over.

 

VRAGEN CDA-FRACTIE WATERSCHAP SCHELDESTROMEN

Doen we genoeg aan klimaatadaptatie?

Klimaatverandering: de kranten staan er bol van. Halen we de doelstellingen van Parijs wel? De zeespiegelrijzing zou nog wel eens meer kunnen zijn dan waar we tot nu rekening mee hebben gehouden, zo luiden de laatste berichten. Zie Trouw van 13 januari 2018, de zorg dat het ijs op Antartica sneller smelt dan gedacht, de vrees dat de doelen van ‘Parijs’ niet gehaald worden. Het CDA is van mening dat we niet alert genoeg kunnen zijn op deze ontwikkelingen. De herdenking van 1 februari laat zien dat alertheid altijd een actueel thema is en blijft. Niet voor niets is waterbewustzijn een belangrijk thema in het Watersnoodmuseum.

Zeker voor waterschap Scheldestromen is klimaatadaptatie van vitaal belang. Zeeland is een kwetsbaar gebied voor de zeespiegelrijzing. We moeten dus tijdig voorbereid zijn.

Nu zijn we nog op tijd. Daarom stelt het CDA de volgende vragen:

  1. Is waterschap Scheldestromen zich afdoende bewust van de komende zeespiegelrijzing?
  2. Kan het dagelijks bestuur als gevolg van de jongste inzichten aangeven welke gevolgen die de zeespiegelrijzing voor ons beheersgebied kan hebben?
  3. Houdt de nieuwe normering voldoende rekening met de jongste inzichten in de klimaatverandering?
  4. Is er een door de Zeeuwse overheden onderschreven visie en een plan van aanpak met concrete maatregelen om de klimaatadaptatie tot één van de belangrijkste prioriteiten van de Zeeuwse overheden te maken?
  5. Indien een visie als onder 4. bedoeld niet aanwezig zijn, bent u bereid het initiatief te nemen om samen met de andere overheden in Zeeland  zo’n visie op te stellen?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.