25 januari 2021

Eerste voortgangsrapportage Wind in de Zeilen: "Snelheid in aanpak en uitvoering van groot belang."

Maandag 25 januari - MIDDELBURG - De eerste voortgangsrapportage van Wind in de Zeilen is nu naar Provinciale Staten gestuurd. Op 10 juli 2020 werd door de betrokken bestuurders een bestuursakkoord gesloten over het compensatiepakket dat Zeeland zou ontvangen in plaats van de Marinierskazerne. Bernard Wientjes heeft bereikt dat er een pakket kwam met een veelheid aan maatregelen. De financiele omvang is 651,9 miljoen euro. De uitvoering is in handen gelegd van Siebe Riedstra. Afgesproken is dat er ieder kwartaal over de uitvoering wordt gerapporteerd.

En nu dan de eerste voortgangsrapportage, over de periode juli tot half november 2020.

Die is hoopgevend. Er wordt fors gewerkt aan de uitvoering van de 12 maatregelen, ‘fiches’ genoemd in het rapport. De belangrijke eerste stap was dat de vergoeding van de gemaakte kosten snel en ruim aan de berokken partijen zou worden vergoed. Dat is inmiddels ook uitgevoerd. Het gaat dan om een bedrag van 20,942 miljoen. De kosten zijn vergoed aan het waterschap Scheldestromen, de gemeente Vlissingen en de provincie Zeeland. Ook de tweede fiche, het vergroten van het investeringsvermogen van Zeeland, is voortvarend opgepakt. Er is akkoord bij het ministerie om de 20 miljoen door het Rijk (Ministerie Economische Zaken en Klimaat) te storten in het Investeringsfonds Zeeland. Dan gaat vervolgens in stappen het geld toegekend worden aan bedrijven.

Voor Zeeland is het fiche van Evides erg belangrijk. Inmiddels is er een adviesrapport opgesteld op grond waarvan het departement eind januari een besluit kan nemen. De wens bestaat al langer bij Provinciale Staten om de aandelen Evides rechtstreeks onder de publieke aandeelhouders te krijgen. Dat levert alle aandeelhouders in Zeeland gezamenlijk 15 miljoen per jaar op. De zoektocht is echter nog wel hoe die ontvlechting moet plaatsvinden, want PZEM kan het dividend van deze aandelen Evides niet missen. Dat is nu het onderwerp van de het traject in Wind in de Zeilen. Dit moet mogelijk gemaakt worden. Daarmee krijgt de provincie ook de gelegenheid tot mede investeren in enkele fiches, zoals bijvoorbeeld het Delta Kenniscentrum.

De uitvoering van het Justitieel Complex - de Extra Beveiligde Inrichting voor gedetineerden - is gestart. Er is een grote behoefte aan dit soort hoog beveiligde inrichtingen, dus het ministerie maakt haast en zoekt de gronden voor de inrichting op het terrein van de Marinierskazerne. Het college van Rijksadviseurs geeft daarvoor advies. Het daaraan verwante Strategisch Kenniscentrum voor georganiseerde en ondermijnende criminaliteit zal ook in Vlissingen worden gevestigd. De koers is nu dat daar vanaf dit jaar een begin mee wordt gemaakt. Tevens zal ten behoeve van de penitentiaire inrichting een beveiligde faciliteit komen waar rechter, officieren van justitie en advocaten tijdens en rondom de zittingsdagen kunnen werken en overnachten. Al deze onderdelen zullen in Vlissingen worden gemaakt. Er is echt haast bij. De planning is nu dat eind 2026 het Justitieel Complex Vlissingen gereed is. Voor de hoog beveiligde zittingslocatie en de beveiligde werk- en overnachtngslocatie in Vlissingen is vanaf 2025 structureel 3,870 miljoen gemoeid. Voor de penitentiaire inrichting van 222 plaatsen en het daarbij behorende steunpunt van de dienst Vervoer en Ondersteuning worden de uitgaven structureel 52 miljoen.

Ook voor de uitvoering van het Kenniscentrum zijn kwartiermakers gezocht die nu aan de slag moeten met een projectplan. Dat is nog een lange weg, maar de samenwerking tussen HZ, Scalda, UCR, samen met de universiteiten van Utrecht en Wageningen, met de departementen van OCW, LNV, IenW en EZK, maken dit wel tot een heel breed en uniek samenwerkingsproject. De kernopdracht s om een innovatieve oplossing te maken voor een toekomstbestendige, veilige en welvarende Delta. Het gaat dan om onderzoek, onderwijs, valorisatie en business development. Met dit kenniscentrum – waar overigens de provincie ook stevig aan mee moet betalen – is wel een investering vanuit het Rijk van 68 miljoen gemoeid. De kwartiermakers zijn in december 2020 aan de slag gegaan en zullen in mei hun projectplan gereed moeten hebben.

De kernopdracht is om een innovatieve oplossing te maken voor een toekomstbestendige, veilige en welvarende Delta.

Bereikbaarheid is al lange tijd een grote zorg voor de provincie. Geen wonder dat in Wind in de Zeilen daar ook een fiche van is. In stappen wordt de treinverbinding met de Randstad sneller , al is de laatste stap (2030) nog slechts een onderzoeksoptie, namelijk, onderzoeken of de frequentie van de snellere intercity ook verhoogd kan worden. De eerste stap die eind van dit jaar klaar moet zijn is de introductie van een intercity Vlissingen-Rotterdam, 1 keer per uur, en twee keer per uur een sprinter Vlissingen-Roosendaal.

Voor Zeeland is zeker ook het fiche Industrie en Haven van groot belang. Nort Sea Ports gaat aan de slag om een plan van aanpak te maken voor het onderzoek naar de aansluiting van 380KV aansluiting in Zeeuws Vlaanderen. Het is goed dat een stevige organisatie zich daarachter schaart. Dat biedt zeker meer kansen voor de uitvoering. Juist dit soort projecten hebben een zeer lange looptijd. Dan is bestendigheid en slagkracht essentieel.

Er zijn nog diverse andere zaken.

Voor het CDA is het van groot belang dat de aanpak van alle fiches voortvarend gaat en dat er snelheid in aanpak en uitvoering is. De terugkoppeling van de voortgang is goed en zeer uitvoerig. Dat geeft ons vertrouwen in de slagkracht van het Programmateam Uitvoeringsregisseur. Makkelijk zal het zeker niet zijn, want er zitten veel taaie onderwerpen in de fiches waarvoor heel veel werk gedaan moet worden en waarin heel veel partijen moeten samenwerken. Dat is altijd een bijzondere factor. Daarom is een sterke samenwerking en een goede koers ook zo belangrijk.  Maar dit geeft ons alvast vertrouwen.

Foto: PZC.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.